Unionens remisser

Unionen företräder medlemmarna i olika frågor som rör arbetslivet. När regeringen eller myndigheter efterfrågar vår kunskap och åsikt svarar förbundet på de remisser som är relevanta för våra medlemmar.

Som Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden är det viktigt att Unionen gör sin röst hörd. Unionen företräder medlemmarnas intresse när regeringen eller statliga myndigheter efterfrågar förbundets kunskap och åsikt. Det gör Unionen bland annat genom att svara på de remisser som är relevanta för förbundets medlemmar. Remissvaren är beslutade av Förbundsstyrelsen genom dess presidium. 

Remiss av utkast till lagrådsremiss – Ökad kontroll vid utbetalning från den statliga lönegarantin

Läs Unionens synpunkter på förslagen i sin helhet i remissen.

Karenstak och högriskskydd – en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag (Ds 2023:33)

Läs Unionens remissvar på arbetsgruppen som har sett över karensavdraget samt det allmänna och särskilda högriskskyddet.

Remissvar till TCO avseende EU-kommissionens meddelande om industriell koldioxidförvaltning inom EU

Unionen har fått möjlighet att yttra sig till TCO avseende EU-kommissionens meddelande om industriell koldioxidförvaltning inom EU.

Remissvar till TCO avseende EU-kommissionens meddelande om nytt klimatmål för 2040

Unionen har fått möjlighet att yttra sig till TCO avseende EU-kommissionens meddelande om ett nytt klimatmål för 2040.

Remissyttrande SOU 2023:26 - Översyn av entreprenörsansvaret

Entreprenörsansvarslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2019, reglerar arbetstagares rätt att, för det fall de inte får lön av arbetsgivaren, vända sig till i första hand uppdragsgivaren och i andra hand huvudentreprenören för att kräva ut sin lön. Lagen, som endast gäller inom bygg- och anläggningsbranschen, kom till i syfte att motverka arbetslivskriminalitet och att bidra till ordning och reda i branschen. Läs Unionens kommentar till utredningen som fått i uppdrag att utvärdera entreprenörsansvarslagen.

Unionens yttrande om Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (Dnr Ju2023/02232)

Unionen välkomnar Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner med reglering av betalningstiderna vid kommersiella handelstransaktioner mellan företag. Yttrandet avgränsas till att svara på innehållet i artikel 3 och artikel 5. Här kan du läsa yttrandet i sin helhet.

Unionens remissvar Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31)

Unionen tillstyrker övergripande utredningens förslag i dess helhet, men saknar vissa förslag och anser att andra förslag bör utvecklas. Unionen vill även särskilt lyfta betydelsen av några av förslagen. Läs remissvaret i sin helhet här.

Remiss av promemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare (Ju2023/00106)

Unionen avstyrker förslaget om att en god försörjning enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen ska innebära att en arbetskraftsinvandrare får en lön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån publicerar för Sverige. Unionen avstyrker förslaget att förordningsändringen ska träda i kraft den 1 oktober 2023 enligt gällande övergångsbestämmelser i utlänningslagen.

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten (Ju2022/03740)

Kommissionen har föreslagit ett nytt direktiv om minimiharmonisering av vissa delar av den materiella insolvensrätten. Det övergripande syftet med förslaget är att underlätta för gränsöverskridande investeringar inom EU och utveckla kapitalmarknadsunionen. Unionen lämnar synpunkter på de viktigaste delarna i förslaget till direktivet.

Unionens remissvar över Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats under tvångsarbete (UD2022/14873)

Unionen välkomnar att det för första gången presenterats ett lagförslag som ger EU
och medlemsländerna ett verktyg att förbjuda produkter tillverkade genom tvångsarbete. Läs hela remissvaret för mer information om Unionens synpunkter.

Yttrande över SOU 2022:45 Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus

Utredningens uppdrag är tredelat. Det handlar om ett utökat rådighetsansvar, sanktionsavgifter på fler områden och en ökad användning av företagshälsovård i det förebyggande arbetet. Yttrandet är disponerat utifrån utredningens tre delar.

Unionens yttrande över SOU 2022:47 De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

Unionen har getts möjlighet att yttra sig över utredningen ”De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet”. Unionen välkomnar kunskapshöjande insatser om partsmodellen och den regionala skydds/arbetsmiljöombudsverksamheten, förhoppningen är att utredningen bidrar till sådan kunskapshöjning. Läs yttrandet i sin helhet för mer information om Unionens synpunkter.

Remiss av Skatteverkets promemoria Lönegaranti (A2022/01136)

Unionen anser att utredningen på ett övergripande plan har föreslagit välavvägda ändringar av befintlig lönegarantilagstiftning. Föreslagna ändringar kan antas förhindra missbruk och överutnyttjande av systemet. Unionen har därför inget att erinra mot de förslag som framställs
i promemorian undantaget särskilt markerade punkter. Läs remissen i sin helhet för mer information.

Unionens yttrande över genomförande av det nya blåkortsdirektivet, Ds 2023:6

Yttrande Ds 2023:6
PDF 161.16 KB
Ett EU-blåkort är ett uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställning. Villkoren för att beviljas EU-blåkort regleras i ett särskilt kapitel i utlänningslagen. Ds 2023:6 lämnar förslag på genomförandet av det nya blåkortsdirektivet1, som ersätter det ursprungliga direktivet från 2009.

Unionens remissvar över "Ett förbättrat trygghetssystem för företagare - enklare och mer förutsägbart"

Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare. I remissvaret kan du läsa mer om Unionens ställningstaganden och synpunkter till valda delar av utredningens förslag.

Unionens remissvar över promemorian Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete

Unionen har till Finansdepartementet lämnat svar över remissen Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete. ​Läs​ hela remissvaret här

Unionens remissvar över promemorian Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete

Unionen har till Finansdepartementet lämnat remissvar över promemorian Handläggande myndighet för stöd vid korttidsarbete. ​​​​​​Systemet för korttidsarbete har i mycket stor utsträckning bidragit till att motverka utslagningen av långsiktigt livskraftiga verksamheter och jobb under den pågående krisen orsakad av Coronapandemin.​ Läs hela remissvaret här.

Unionens yttrande över promemorian Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

Systemet för korttidsarbete har i mycket stor utsträckning bidragit till att motverka utslagningen av långsiktigt livskraftiga verksamheter och jobb under den pågående krisen orsakad av Coronapandemin. Läs hela yttrandet här.

Unionens remissvar över Stöd vid korttidsarbete - omedelbar verkställighet av beslut

Unionen har till Finansdepartementet lämnat remissvar över Stöd vid korttidsarbete - omedelbar verkställighet av beslut. Unionen tillstyrker lagstiftningsförslaget med några undantag. Läs hela remissvaret här.

Unionens yttrande till Finansinspektionen avseende ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag

Unionens yttrande avseende Finansinspektionens förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag om säkerhetsreserv, kapitalkrav, information, rapportering och distribution, FI dnr 20-21339

Unionens yttrande över delbetänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

Unionen har yttrat sig över SOU 2021:5 -Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring. Läs hela yttrandet här.

Unionens yttrande över SOU 2020 81 - Genomförande av balansdirektivet

Unionen har till TCO lämnat remissyttrande över SOU 2020:81, Genomförande av balansdirektivet - balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. ​Läs hela yttrandet här.

Unionens yttrande 55 år och karensval - SOU 2020 65

Unionen har, till Näringsdepartementet, lämnat yttrande över remissen 55 år och karensval - SOU 2020:65. Läs hela yttrandet här

Unionens remissvar avseende fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete

Unionen har till Finansdepartementet lämnat yttrande över remissen Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete.

Unionens remissvar avseende Finansinspektionens förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag

Läs Unionens remissvar.

Unionens yttrande över förslag till föreskrifter om handläggning av ersättning för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Unionen har lämnat yttrande till Tillväxtverket över deras förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete. Läs hela yttrandet här.

Unionen yttrande över promemorian Bättre skydd för tekniska företagshemligheter

Unionen avstyrker förslaget i dess nuvarande utformning. De huvudsakliga skälen
kan du läsa mer om i yttrandet.

Unionens yttrande över framställan om nya EU-regler om alkoholkontroller av flyg-och kabinbesättningar

Unionen är positiv till att flygsäkerhetsarbetet utökas och ett centraliserat register införs för att kunna identifiera områden som skulle kunna innebära en fara för flygsäkerheten.​
Unionen har lämnat yttrande till Infrastrukturdepartementet över framställan om EU-regler om alkoholkontroller av flyg- och kabinbesättningar; ändringar i luftfartsförordningen (2010:770) och förordning (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område. Läs hela yttrandet här.

Unionens yttrande över Finansdepartementets PM Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete

Unionen tillstyrker förslaget i sin helhet. Läs hela remissvaret här.

Unionens remiss Stöd vid korttidsarbete i vissa fall (Fi2020/04742)

Läs Unionens yttrande över förslagen i promemorian.

Unionens yttrande över SOU 2020 37 - Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

TCO har ombetts att lämna svar på denna remiss. Unionen lämnar härmed sitt yttrande, att utgöra en del av TCOs svar.

Unionens yttrande över DS 2020:14, ”Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet”

Promemorian innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i europeiska unionen, det så kallade arbetsvillkorsdirektivet. Här kan du läsa sammanfattning och Unionens övergripande kommentarer.

Unionens yttrande över SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Här kan du läsa Unionens yttrande över SOU 2020:24 i sin helhet.

En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete (Fi2020/01877/S1)

Remiss: Läkemedelsverket - Tillfälliga föreskrifter om omfördelning av läkemedel mellan apotek (HSLF-FS 2020_xx)

Unionens yttrande över förslaget om Naturvårdsverkets föreskrifter om anteckningsskyldighet och lämnande av uppgifter om avfall till avfallsregistret (NV-04609-19)

Unionens yttrande över Ds 2019:31 Konkursförfarandet

Bättre studiestöd till äldre (U2019/04318/UH)

Unionens remissvar Nedsättning av arbetsgivaravgiften för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)

Unionens yttrande på promemorian ”Fi2019/04157/S1 Nedsättning av arbetsgivaravgiften för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)” där det föreslås att ett så kallat ingångsavdrag ska införas.

Unionens yttrande över Ds 2019:25 – Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande

Unionen tillstyrker Utredningens förslag under förutsättning att bolagen med statligt ägande kommer att lägga erforderliga resurser på uppföljningen av de arbetsrättsliga villkoren som ställs vid inköpen. Läs remissvaret i sin helhet för mer information.

Unionens yttrande över Ds 2019:24, ”Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införande av utvecklingstid”

Promemorian innehåller förslag till förändringar i arbetslöshetsförsäkringen med anledning av det kommande införandet av det arbetsmarknadspolitiska programmet utvecklingstid.

Unionens yttrande över Datainspektionens skrivelse ”Angående kamerabevakning av apotek – förslag på lagstiftningsåtgärder”; Ju2019/02406

Remissvar Ju2019/02406
PDF 22.07 KB
Unionen, som organiserar tjänstemän anställda på apotek, avger remissvar mot bakgrund av Datainspektionens förslag till lagstiftningsåtgärder som innebär att tillståndsplikten avskaffas för kamerabevakning av apotek.

Unionens remissvar förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2019:xx) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Läs Unionen svar på remiss om Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2019:xx) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (dnr 3.1.1-2019-044392) och ändringar av ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (Dnr 3.1.1-2019-044392).

Unionens yttrande över del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

Utrikesdepartementet har gett Unionen möjlighet att yttra sig över del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01). Unionens synpunkter fokuserar på ett antal stora teman som återkommer i betänkandena och som är av särskild vikt för arbetsmarknaden.

Unionens yttrande över SOU 2018:5

Utredningen har sett över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet. Meningen har varit att stärka rättssäkerheten och skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring. I yttrandet kan du läsa mer om Unionens kommentar till utredningens förslag.

Partsgemensamt remissvar Etableringsjobb DS 201913

LO, Unionen och Svenskt Näringsliv tog år 2017 initiativ till att utforma en ny modell ”Etableringsjobb” för effektivare etablering av nyanlända och långtidsarbetslösa. Arbetsmarknadens parter väljer följaktligen också att gemensamt besvara regeringens departementsskrivelse (DS 2019:13).

Unionens remissvar En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Unionens yttrande över SOU 2019:13

Unionens yttrande över utredningens förslag där regeringen har uttryckt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och att hållbar utveckling ska vägleda all politik fram till 2030.

Partsgemensamt remissvar - Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)

Parterna som står bakom svaret är Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Industriarbetsgivarna, IF Metall, Jernkontoret, Livsmedelsarbetareförbundet, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Sveriges Ingenjörer, SveMin, Teknikföretagen, TMF – Trä- och Möbelföretagen och Unionen.

Unionens yttrande över Ds 2019:2 Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

I remissen Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2) föreslås bland annat att ett nytt åldersbegrepp införs i socialförsäkringsbalken. Här kan du läsa Unionens kommentarer till förslaget.

Unionens yttrande över DS 2019:4 Förslag till nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

Unionen är positiv till inrättandet av en institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Rätten att inte bli utsatt för diskriminering och alla människors lika värde är en grundläggande princip för Unionens arbete och kärnan i vår verksamhet. Läs Unionens yttrande i sin helhet.

Unionens yttrande över remissen Förbättrat grundskydd för pensionärer

Unionen anser att ambitionen att förstärka grundskyddet i pensionssystemet (garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd) är bra. Det är viktigt att vi har ett grundskydd som har en rimlig nivå och som finns för alla som vid en viss ålder saknar egen tillräcklig försörjningsförmåga. Här kan du läsa Unionens yttrande i sin helhet.

Unionens yttrande över skrivelsen ”Avskaffad särskild löneskatt för äldre” (Fi2019/00122/S1)

Läs mer om varför Unionen tillstyrker skrivelsens förslag om att åter slopa den allmänna löneskatten för äldre.

Unionens yttrande över SOU 2018:44 – Möjligt, tillåtet och tillgänglig – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål

Unionen avgränsar sitt remissvar till att omfatta enbart vissa frågor i del 1 i Utredningen som är av särskild vikt utifrån möjligheten att ta arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling.

Unionens yttrande över skrivelsen ”Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift” (Fi2018/03888/S1)

Unionen anser att det är olyckligt att skattereduktionen för fackföreningsavgiften återigen avskaffas och avstyrker därför förslaget i skrivelsen.

Unionens remissvar över delbetänkandet ”F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor”, SOU 2018:49

Unionens yttrande över Ds 2018:28. Förlängt anställningsskydd till 69 år.

Anställningsskyddet ska vara oinskränkt fram till 69-års ålder, det vill säga för uppsägning krävs saklig grund, turordnings- och företrädesrättsregelverket gäller. Förslaget innebär att den rätt som arbetsgivaren har i dag att avbryta anställningen genom ett skriftligt besked i samband med 67-årsdagen (det så kallade fönstret) försvinner.

Unionens remissvar "Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50)"

Unionen har blivit ombedd att som remissinstans lämna yttrande över den parlamentariska public service-kommitténs slutbetänkande Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50.

Unionens yttrande över delbetänkandet ”Tid för utveckling”, SOU 2018:24

Unionens yttrande över ”Ökad trygghet för studerande som blir sjuka” (SOU 2018:9).

Unionens remissvar - Nya regler för pensionsstiftelser

Unionens yttrande över ”Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet”, Fi2018/01129/FPM

Unionens yttrande SOU 2018:14

Unionens yttrande över SOU 2018:14 Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering.

Unionens yttrande över SOU 2017:92

Unionens yttrande över utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner i Sverige (SOU 2017:92).

Unionens yttrande över promemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd, ds 2017:64

I yttrandet redovisas utredningens uppdrag, bakgrunden till uppdraget, gällande rätt och relevant praxis. Därefter redovisas förslaget i promemorian och Unionens synpunkter på förslaget i ljuset av den nya praxisen.

Unionens yttrande om Public service-kommitténs betänkande Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

Yttrandet är uppdelat i tre delar, det inleds med en sammanfattning av hela yttrandet, följt av Unionens utgångspunkter av yttrandet och slutligen av våra kommentarer och synpunkter på betänkandet ordnade efter betänkandets disposition.

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (U2017/03537/GV)

Regeringen vill att alla nationella gymnasieprogram ska vara högskoleförberedande. Läs Unionens remissvar för att ta del av vad förbundet har för åsikt om detta.

Unionens yttrande över promemoria DS 2017 22 Utstationering och vägtransporter

Regeringen drar slutsatsen att reglerna om skyldighet att anmäla utstationering till Sverige inte fungerar som det var tänkt och presenterar förslag för nya regler om anmälan av utstationering.

Unionens yttrande om SGI för studenter

Unionens remissvar i sin helhet. Där finner du även en länk med information från Socialdepartementet.

Unionens yttrande över ”SOU 2017:26 Betänkande av utredningen om användarna i delningsekonomin”

Unionen tycker till om utredningen om användarna i delningsekonomin. I Unionens remissvar är det i huvudsak tre punkter som lyfts. Begreppet, Unionens förslag om en trepartslösning och att framtida utredningar ska ha fokus på företag och organisationer.

Unionens yttrande över SOU 2017:39 - Ny Dataskyddslag

Unionen tycker till om ny dataskyddslag.

Unionens yttrande över ”SOU 2017:25 Samlad kunskap – stärkt handläggning”

Utredningen vill se en stor översyn av arbetsskadeförsäkringen. Unionen har skrivit ett omfattande remissvar till Socialdepartementet.

Unionens remissvar angående tillträdesutredningen

Unionen har svarat på remissen, Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (2017:20).

Facken inom industrins gemensamma yttrande över PM "Byte av målvariabler av variationsband"

Fyra av fem organisationer som omfattas av samarbetet Facken inom Industrin har fått promemorian på remiss och Facken inom industrin har lämnat ett gemensamt remissvar.

Unionens remissvar om utredningen ”Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden”

Remissyttrande om utredningen ”Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden”.

Unionens yttrande över Ett nationellt kunskapscentrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)

Unionen har svarat på remiss om ett nationellt arbetsmiljöcentrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28), kap. 3 och 4.

Unionens yttrande över Ds 2017:18: Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

Unionen har svarat på remiss över Ds 2017:18: Karensavdrag – en mer rättvis självrisk. Det handlar om att ersätta karensdagen i sjukförsäkringen med ett karensavdrag.

Unionens yttrande över "Ett arbetsliv i förändring - hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?" (SOU 2017:24)

Unionen tycker till om regeringens förslag om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv.

Unionens yttrande om effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

Unionen svarar på Näringsdepartementets promemoria rörande ändringar i livsmedelslagen för höja sanktionsavgifter.

Unionens yttrande över ”DS 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut”

Unionen yttrar sig om åtgärder för att förbättra tryggheten i sjukförsäkringen.

Unionens yttrande över Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Unionens yttrande över Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet.

Unionens yttrande över ”Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer”

I promemorian ”Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer” föreslås att skatten för pensionärer sänks.

Unionens yttrande över ”S2017/01130/SF Enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg”

Unionen har svarat på remiss ”S2017/01130/SF Enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg”. Bakgrunden till promemorian som Unionen svarat på är regeringens arbete för mer jämställda pensioner.

Unionens yttrande över promemorian Genomförande av ICT-direktivet, Ds 2017:3

Promemorian lämnar förslag på hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (ICT-direktivet) ska genomföras i svensk rätt.

Unionens svar på remissen Utvidgat växa-stöd för den först anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Förslagen i remissen syftar till att utöka innebörden av regelverket för Växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare till att även omfatta aktie- och handelsbolag utöver enskilda firmor.

Unionens yttrande över betänkandet SOU 2016:81 Ett modernare utsökningsförfarande

Regeringen beslutade den 24 maj 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda bland annat arbetstagares möjlighet till utveckling och omställning under arbetslivet genom ett så kallat alterneringsår. Här kan du ta del av Unionens kommentarer i fråga om utredningens förslag och överväganden i delbetänkandet.

Unionens yttrande över DS 2018:13 ”Långsiktigt stöd till det civila samhället”

Unionen - med över 20 000 medlemmar anställda inom civilsamhället - om utredningens uppdrag att göra en bedömning av det nuvarande bidragssystemet och ge förslag på hur de statliga bidragen ska bli långsiktiga, förutsägbara och enhetliga.

Unionens remissvar - Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete

Remissvar (Ds 2018:7).
PDF 930.79 KB
Unionens remissvar över promemorian Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete (Ds 2018:7).

Unionens yttrande "Förlängt växa-stöd"

Unionens yttrande "Förlängt växa-stöd" Promemoria Fi2019/00432/S1

Remissvar Unionen - UD dnr UD2018/07645/HI

Unionens yttrande över förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändning av onlinebaserade förmedlingstjänster KOM (2018) 238 slutlig.

Unionens remissvar N2017/07438/FF

Remissvar N2017/07438/FF
PDF 707.54 KB
Unionens remissvar på betänkandet Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnärings (SOU 2017:95)

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg