Unionens remisser

Unionen företräder medlemmarna i olika frågor som rör arbetslivet. När regeringen eller myndigheter efterfrågar vår kunskap och åsikt svarar förbundet på de remisser som är relevanta för våra medlemmar.

Som Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden är det viktigt att Unionen gör sin röst hörd. Unionen företräder medlemmarnas intresse när regeringen eller statliga myndigheter efterfrågar förbundets kunskap och åsikt. Det gör Unionen bland annat genom att svara på de remisser som är relevanta för förbundets medlemmar. Remissvaren är beslutade av Förbundsstyrelsen genom dess presidium. 

Unionens remiss Stöd vid korttidsarbete i vissa fall (Fi2020/04742)

Läs Unionens yttrande över förslagen i promemorian.

Unionens yttrande över SOU 2020 37 - Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

TCO har ombetts att lämna svar på denna remiss. Unionen lämnar härmed sitt yttrande, att utgöra en del av TCOs svar.

Unionens yttrande över DS 2020:14, ”Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet”

Promemorian innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i europeiska unionen, det så kallade arbetsvillkorsdirektivet. Här kan du läsa sammanfattning och Unionens övergripande kommentarer.

Unionens yttrande över SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Här kan du läsa Unionens yttrande över SOU 2020:24 i sin helhet.

En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete (Fi2020/01877/S1)

Remiss: Läkemedelsverket - Tillfälliga föreskrifter om omfördelning av läkemedel mellan apotek (HSLF-FS 2020_xx)

Unionens yttrande över förslaget om Naturvårdsverkets föreskrifter om anteckningsskyldighet och lämnande av uppgifter om avfall till avfallsregistret (NV-04609-19)

Unionens yttrande över Ds 2019:31 Konkursförfarandet

Bättre studiestöd till äldre (U2019/04318/UH)

Unionens remissvar Nedsättning av arbetsgivaravgiften för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)

Unionens yttrande på promemorian ”Fi2019/04157/S1 Nedsättning av arbetsgivaravgiften för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)” där det föreslås att ett så kallat ingångsavdrag ska införas.

Unionens yttrande över Ds 2019:25 – Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande

Unionen tillstyrker Utredningens förslag under förutsättning att bolagen med statligt ägande kommer att lägga erforderliga resurser på uppföljningen av de arbetsrättsliga villkoren som ställs vid inköpen. Läs remissvaret i sin helhet för mer information.

Unionens yttrande över Ds 2019:24, ”Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införande av utvecklingstid”

Promemorian innehåller förslag till förändringar i arbetslöshetsförsäkringen med anledning av det kommande införandet av det arbetsmarknadspolitiska programmet utvecklingstid.

Unionens yttrande över Datainspektionens skrivelse ”Angående kamerabevakning av apotek – förslag på lagstiftningsåtgärder”; Ju2019/02406

Unionen, som organiserar tjänstemän anställda på apotek, avger remissvar mot bakgrund av Datainspektionens förslag till lagstiftningsåtgärder som innebär att tillståndsplikten avskaffas för kamerabevakning av apotek.

Unionens remissvar förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2019:xx) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Läs Unionen svar på remiss om Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2019:xx) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (dnr 3.1.1-2019-044392) och ändringar av ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (Dnr 3.1.1-2019-044392).

Unionens yttrande över del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

Utrikesdepartementet har gett Unionen möjlighet att yttra sig över del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01). Unionens synpunkter fokuserar på ett antal stora teman som återkommer i betänkandena och som är av särskild vikt för arbetsmarknaden.

Unionens yttrande över SOU 2018:5

Utredningen har sett över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet. Meningen har varit att stärka rättssäkerheten och skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring. I yttrandet kan du läsa mer om Unionens kommentar till utredningens förslag.

Partsgemensamt remissvar Etableringsjobb DS 201913

LO, Unionen och Svenskt Näringsliv tog år 2017 initiativ till att utforma en ny modell ”Etableringsjobb” för effektivare etablering av nyanlända och långtidsarbetslösa. Arbetsmarknadens parter väljer följaktligen också att gemensamt besvara regeringens departementsskrivelse (DS 2019:13).

Unionens remissvar En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Unionens yttrande över SOU 2019:13

Unionens yttrande över utredningens förslag där regeringen har uttryckt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och att hållbar utveckling ska vägleda all politik fram till 2030.

Partsgemensamt remissvar - Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)

Parterna som står bakom svaret är Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Industriarbetsgivarna, IF Metall, Jernkontoret, Livsmedelsarbetareförbundet, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Sveriges Ingenjörer, SveMin, Teknikföretagen, TMF – Trä- och Möbelföretagen och Unionen.

Unionens yttrande över Ds 2019:2 Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

I remissen Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2) föreslås bl.a. att ett nytt åldersbegrepp införs i socialförsäkringsbalken. Här kan du läsa Unionens kommentarer till förslaget.

Unionens yttrande över DS 2019:4 Förslag till nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

Unionen är positiv till inrättandet av en institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Rätten att inte bli utsatt för diskriminering och alla människors lika värde är en grundläggande princip för Unionens arbete och kärnan i vår verksamhet. Läs Unionens yttrande i sin helhet.

Unionens yttrande över remissen Förbättrat grundskydd för pensionärer

Unionen anser att ambitionen att förstärka grundskyddet i pensionssystemet (garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd) är bra. Det är viktigt att vi har ett grundskydd som har en rimlig nivå och som finns för alla som vid en viss ålder saknar egen tillräcklig försörjningsförmåga. Här kan du läsa Unionens yttrande i sin helhet.

Unionens yttrande över skrivelsen ”Avskaffad särskild löneskatt för äldre” (Fi2019/00122/S1)

Läs mer om varför Unionen tillstyrker skrivelsens förslag om att åter slopa den allmäna löneskatten för äldre.

Unionens yttrande över SOU 2018:44 – Möjligt, tillåtet och tillgänglig – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål

Unionen avgränsar sitt remissvar till att omfatta enbart vissa frågor i del 1 i Utredningen som är av särskild vikt utifrån möjligheten att ta arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling.

Unionens yttrande över skrivelsen ”Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift” (Fi2018/03888/S1)

Unionen anser att det är olyckligt att skattereduktionen för fackföreningsavgiften återigen avskaffas och avstyrker därför förslaget i skrivelsen.

Unionens remissvar över delbetänkandet ”F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor”, SOU 2018:49

Unionens yttrande över Ds 2018:28. Förlängt anställningsskydd till 69 år.

Anställningsskyddet ska vara oinskränkt fram till 69-års ålder, dvs för uppsägning krävs saklig grund, turordnings- och företrädesrättregelverket gäller. Förslaget innebär att den rätt som arbetsgivaren har i dag att avbryta anställningen genom ett skriftligt besked i samband med 67-årsdagen (det s.k. fönstret) försvinner.

Unionens remissvar "Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50)"

Unionen har blivit ombedd att som remissinstans lämna yttrande över den parla-mentariska public service-kommitténs slutbetänkande Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50.

Unionens yttrande över delbetänkandet ”Tid för utveckling”, SOU 2018:24

Unionens yttrande över ”Ökad trygghet för studerande som blir sjuka” (SOU 2018:9).

Unionens remissvar - Nya regler för pensionsstiftelser

Unionens yttrande över ”Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet”, Fi2018/01129/FPM

Unionens yttrande SOU 2018:14

Unionens yttrande över SOU 2018:14 Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering.

Unionens yttrande över SOU 2017:92

Unionens yttrande över utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner i Sverige (SOU 2017:92).

Unionens yttrande över promemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd, ds 2017:64

I yttrandet redovisas utredningens uppdrag, bakgrunden till uppdraget, gällande rätt och relevant praxis. Därefter redovisas förslaget i promemorian och Unionens synpunkter på förslaget i ljuset av den nya praxisen.

Unionens yttrande om Public service-kommitténs betänkande Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

Yttrandet är uppdelat i tre delar, det inleds med en sammanfattning av hela yttrandet, följt av Unionens utgångspunkter av yttrandet och slutligen av våra kommentarer och synpunkter på betänkandet ordnade efter betänkandets disposition.

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (U2017/03537/GV)

Regeringen vill att alla nationella gymnasieprogram ska vara högskoleförberedande. Läs Unionens remissvar för att ta del av vad förbundet har för åsikt om detta.

Unionens yttrande över promemoria DS 2017 22 Utstationering och vägtransporter

Regeringen drar slutsatsen att reglerna om skyldighet att anmäla utstationering till Sverige inte fungerar som det var tänkt och presenterar förslag för nya regler om anmälan av utstationering.

Unionens yttrande om SGI för studenter

Unionens remissvar i sin helhet. Där finner du även en länk med information från Socialdepartementet.

Unionens yttrande över ”SOU 2017:26 Betänkande av utredningen om användarna i delningsekonomin”

Unionen tycker till om utredningen om användarna i delningsekonomin. I Unionens remissvar är det i huvudsak tre punkter som lyfts. Begreppet, Unionens förslag om en trepartslösning och att framtida utredningar ska ha fokus på företag och organisationer.

Unionens yttrande över SOU 2017:39 - Ny Dataskyddslag

Unionen tycker till om ny dataskyddslag.

Unionens yttrande över ”SOU 2017:25 Samlad kunskap – stärkt handläggning”

Utredningen vill se en stor översyn av arbetsskadeförsäkringen. Unionen har skrivit ett omfattande remissvar till Socialdepartementet.

Unionens remissvar angående tillträdesutredningen

Unionen har svarat på remissen, Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (2017:20).

Facken inom industrins gemensamma yttrande över PM "Byte av målvariabler av variationsband"

Fyra av fem organisationer som omfattas av samarbetet Facken inom Industrin har fått promemorian på remiss och Facken inom industrin har lämnat ett gemensamt remissvar.

Unionens remissvar om utredningen ”Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden”

Remissyttrande om utredningen ”Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden”.

Unionens yttrande över Ett nationellt kunskapscentrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)

Unionen har svarat på remiss om ett nationellt arbetsmiljöcentrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28), kap. 3 och 4.

Unionens yttrande över Ds 2017:18: Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

Unionen har svarat på remiss över Ds 2017:18: Karensavdrag – en mer rättvis självrisk. Det handlar om att ersätta karensdagen i sjukförsäkringen med ett karensavdrag.

Unionens yttrande över "Ett arbetsliv i förändring - hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?" (SOU 2017:24)

Unionen tycker till om regeringens förslag om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv.

Unionens yttrande om effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

Unionen svarar på Näringsdepartementets promemoria rörande ändringar i livsmedelslagen för höja sanktionsavgifter.

Unionens yttrande över ”DS 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut”

Unionen yttrar sig om åtgärder för att förbättra tryggheten i sjukförsäkringen.

Unionens yttrande över Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Unionens yttrande över Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet.

Unionens yttrande över ”Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer”

I promemorian ”Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer” föreslås att skatten för pensionärer sänks.

Unionens yttrande över ”S2017/01130/SF Enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg”

Unionen har svarat på remiss ”S2017/01130/SF Enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg”. Bakgrunden till promemorian som Unionen svarat på är regeringens arbete för mer jämställda pensioner.

Unionens yttrande över promemorian Genomförande av ICTdirektivet, Ds 2017:3

Promemorian lämnar förslag på hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (ICT-direktivet) ska genomföras i svensk rätt.

Unionens svar på remissen Utvidgat växa-stöd för den först anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Förslagen i remissen syftar till att utöka innebörden av regelverket för Växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare till att även omfatta aktie- och handelsbolag utöver enskilda firmor.

Unionens yttrande över betänkandet SOU 2016:81 Ett modernare utsökningsförfarande

Regeringen beslutade den 24 maj 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda bl.a. arbetstagares möjlighet till utveckling och omställning under arbetslivet genom ett s.k. alterneringsår. Här kan du ta del av Unionens kommentarer i fråga om utredningens förslag och överväganden i delbetänkandet.

Unionens yttrande över DS 2018:13 ”Långsiktigt stöd till det civila samhället”

Unionen - med över 20 000 medlemmar anställda inom civilsamhället - om utredningens uppdrag att göra en bedömning av det nuvarande bidragssystemet och ge förslag på hur de statliga bidragen ska bli långsiktiga, förutsägbara och enhetliga.

Unionens remissvar - Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete

Unionens remissvar över promemorian Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete (Ds 2018:7).

Unionens yttrande "Förlängt växa-stöd"

Unionens yttrande "Förlängt växa-stöd" Promemoria Fi2019/00432/S1

Remissvar Unionen - UD dnr UD2018/07645/HI

Unionens yttrande över förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändning av onlinebaserade förmedlingstjänster KOM (2018) 238 slutlig.

Unionens remissvar N2017/07438/FF

Unionens remissvar på betänkandet Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnärings (SOU 2017:95)

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg