Arbetsmiljö

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Läs mer om regler kring fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

Din arbetsmiljö allt runt omkring dig på jobbet

Din arbetsmiljö är allt det du har runt omkring dig på jobbet: arbetsredskap (till exempel mobiltelefon och dator) och maskiner, luften, ljudet och ljuset, hur arbetet är organiserat, det sociala samspelet och hur du trivs på arbetsplatsen. Genom att arbeta förebyggande och systematiskt med arbetsmiljön kan det leda till en bättre arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen.

Ansvar för arbetsmiljön

I arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och i kollektivavtal står det hur vi ska ha det på våra arbetsplatser och om vad vi kan göra för att förebygga ohälsa. Arbetet ska anpassas till dig – inte tvärt om.

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men alla medarbetare är skyldiga att påtala problem, risker och möjliga förbättringar. Arbetsgivaren kan inte veta om ingen säger något, så prata med arbetsgivaren om du upplever arbetsmiljöproblem.

Arbetsmiljöverket har föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och de gäller som om det vore en lag. Syftet med reglerna är att skapa en positiv, trivsam och utvecklande arbetsmiljö. De gör att arbetsgivarens ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön blir tydlig.  Arbetsmiljöombud och skyddsombud får stöd av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

För att få en bra arbetsmiljö krävs det ett systematiskt arbetsmiljöarbete med att kartlägga, förbättra och utvärdera arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det är viktigt med rutiner och stöd.

Arbetsmiljöombud på din arbetsplats

Enligt arbetsmiljölagen ska det utses ett arbetsmiljöombud (skyddsombud) på varje arbetsplats med minst fem anställda. Arbetsmiljöombudet är förtroendevald och har i uppgift att bevaka hur arbetsgivaren sköter sitt arbetsmiljöarbete. Syftet är att du och dina kollegor ska må bra på och av jobbet. Om du upplever problem med arbetsmiljön kan du vända dig till ditt arbetsmiljöombud på din arbetsplats. Om det behövs kan arbetsmiljöombudet göra en formell begäran om arbetsmiljöåtgärder.

Är du intresserad av att själv bli arbetsmiljöombud

Hantera ett gränslöst arbetsliv

Många tjänstemän upplever idag det som Unionen kallar för det gränslösa arbetslivet. Mycket arbete kan utföras var som helst och när som helst. Det blir lättare att kombinera arbete och fritid när man själv kan bestämma när arbetet ska utföras, men det finns också en hälsorisk med ständig tillgänglighet och att vi aldrig får koppla av. Det är viktigt att försöka skilja mellan arbetstid och ledig tid.

Mängden övertid påverkar också arbetsmiljön, liksom möjligheterna till rast och paus.

Kraven på att vara nåbar ser olika ut på olika arbetsplatser, och därmed också orsakerna bakom. Därför krävs det ett aktivt lokalt arbete för att identifiera eventuella problem, hitta lösningar och komma överens på arbetsplatsen. Ta upp frågor om arbetsmiljö med din arbetsgivare. Det finns stöd till dig som vill arbeta med tillgänglighet efter arbetstid som en arbetsmiljöfråga.

Fysisk arbetsmiljö

Oavsett om du tillbringar majoriteten av din arbetstid inomhus eller utomhus finns det regler för den fysiska arbetsmiljön. Det kan exempelvis handla om ljud, ljus och bildskärmsarbete eller om hur arbetsplatsen är utformad eller hur temperaturen är där du jobbar.

Den fysiska arbetsmiljön ska precis såsom den organisatoriska och sociala riskbedömas. Det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

I arbetsmiljön ingår sociala och organisatoriska aspekter, som till exempel hur man mår i samspelet med kollegor och effekter av organisations- och ledningsfrågor.
Stress på jobbet och kränkande särbehandling är exempel på frågor som behöver hanteras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsskada

En arbetsskada är en sjukdom eller skada som du drabbats av på ditt arbete. Både fysiska och psykiska besvär du fått av ditt arbete kan klassas som arbetsskada. Som olycksfall räknas även olyckor vid färd till och från arbetet. Det är viktigt att du och din arbetsgivare anmäler din arbetsskada. Och när du misstänker arbetsskada är det viktigt att du agerar så snart som möjligt.

Ensamarbete samt hot och våld

Arbetsgivaren ansvarar för att se till att arbetsmiljön är säker. Att arbeta ensam kan innebära olika arbetsmiljörisker som måste riskbedömas. Risk för hot och våld kan förekomma inom de flesta branscher eller yrken och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Alkohol och droger på jobbet

En drog- eller alkoholpåverkad person kan vara en arbetsmiljörisk för sig själv och andra. Därför är det viktigt att det finns rutiner på arbetsplatsen för vad man ska göra om man misstänker eller konstaterar skadligt bruk av alkohol eller droger. Det finns också saker du själv kan göra om du tror att en kollega har dessa problem. 

Arbetsanpassning och rehabilitering  

Din arbetsgivare är skyldig att förebygga ohälsa på arbetsplatsen och ansvarar för att arbetsanpassa arbetet och att rehabilitera. Anpassningar kan göras vid ohälsa eller tecken på ohälsa som beror på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön eller på den fysiska arbetsmiljön. I rehabiliteringen handlar arbetsgivarens ansvar om att skapa förutsättningar för en successiv eller direkt återgång, som fungerar med din medicinska rehabilitering.  

Distansarbete och hybridarbete

Vad kan din arbetsgivare kräva av dig när det kommer till distans- och hybridarbete och vilka rättigheter har du när det bland annat kommer till din arbetsmiljö? Vi ger dig svar på dina frågor.
Info icon Shape info icon

Gör så här vid problem eller om du ser en risk i arbetsmiljön

  1. Om du vill påtala en brist eller risk i arbetsmiljön ska du i första hand vända dig till din chef. 

  2. Vidtar denne ingen åtgärd har du rätt att vända dig till ditt arbetsmiljöombud ( skyddsombud ). 

  3. Arbetsmiljöombudet kan då vända sig till arbetsgivaren och påtala bristen eller risken. 

  4. Gör arbetsgivaren inget åt bristen eller risken har arbetsmiljöombudet rätt att begära arbetsmiljöåtgärder.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg