Arbetsmiljö

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Läs mer om regler kring fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Din arbetsmiljö - allt runt omkring dig på jobbet

Din arbetsmiljö är allt det du har runt omkring dig på jobbet: arbetsredskap (till exempel mobiltelefon och dator) och maskiner, luften, ljudet och ljuset, hur arbetet är organiserat, det sociala samspelet och hur du trivs på arbetsplatsen. Genom att arbeta förebyggande och systematiskt med arbetsmiljön kan det leda till en bättre arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen.

Ansvar för arbetsmiljön

I arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och i kollektivavtal står det hur vi ska ha det på våra arbetsplatser och om vad vi kan göra för att förebygga ohälsa. Arbetet ska anpassas till dig – inte tvärt om.

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men alla medarbetare är skyldiga att påtala problem, risker och möjliga förbättringar. Arbetsgivaren kan inte veta om ingen säger något, så prata med arbetsgivaren om du upplever arbetsmiljöproblem.

För att få en bra arbetsmiljö krävs det ett systematiskt arbetsmiljöarbete med att kartlägga, förbättra och utvärdera arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det är viktigt med rutiner och stöd.

Arbetsmiljöombud på din arbetsplats

Enligt arbetsmiljölagen ska det utses ett arbetsmiljöombud ( skyddsombud ) på varje arbetsplats med minst fem anställda. Arbetsmiljöombudet är förtroendevald och har i uppgift att bevaka hur arbetsgivaren sköter sitt arbetsmiljöarbete. Syftet är att du och dina kollegor ska må bra på och av jobbet. Om du upplever problem med arbetsmiljön kan du vända dig till ditt arbetsmiljöombud (skyddsombud) på din arbetsplats. Om det behövs kan arbetsmiljöombudet göra en formell begäran om arbetsmiljöåtgärder.

Om du är intresserad av att själv bli arbetsmiljöombud – läs mer om rollen som arbetsmiljöombud.

Hantera ett gränslöst arbetsliv

Många tjänstemän upplever idag det som Unionen kallar för det gränslösa arbetslivet. Mycket arbete kan utföras var som helst och när som helst. Det blir lättare att kombinera arbete och fritid när man själv kan bestämma när arbetet ska utföras, men det finns också en hälsorisk med ständig tillgänglighet och att vi aldrig får koppla av. Det är viktigt att försöka skilja mellan arbetstid och ledig tid.

Mängden övertid påverkar också arbetsmiljön, liksom möjligheterna till rast och paus.

Kraven på att vara nåbar ser olika ut på olika arbetsplatser, och därmed också orsakerna bakom. Därför krävs det ett aktivt lokalt arbete för att identifiera eventuella problem, hitta lösningar och komma överens på arbetsplatsen. Ta upp frågor om arbetsmiljö med din arbetsgivare. Det finns stöd till dig som vill arbeta med tillgänglighet efter arbetstid som en arbetsmiljöfråga.

Illustration av kaffe med tillbehör

Fysisk arbetsmiljö

Ont i rygg, nacke, axlar, musarm eller ögonbesvär vid bildskärmsarbete är exempel på olika fysiska besvär som kan uppstå på arbetet. För att komma till rätta med problemen kan det vara aktuellt med särskild utrustning, anpassad arbetsplats, terminalglasögon eller annat.

Psykosocial arbetsmiljö

I arbetsmiljön ingår psykosociala aspekter, som till exempel hur man mår i samspelet med kollegor och effekter av organisations- och ledningsfrågor. Stress på jobbet, kränkande särbehandling och andra psykosociala frågor kan leda till ohälsa och behöver hanteras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverkets har föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och de gäller som om det vore en lag. Syftet med reglerna är att skapa en positiv, trivsam och utvecklande arbetsmiljö. De gör att arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön blir tydliga. Arbetsmiljöombud och skyddsombud får stöd av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Läs mer om att få en bättre arbetsmiljö med hjälp av tydliga regler. 

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till sjukskrivningar och det är normalt att det kan finnas psykosociala arbetsmiljöproblem. För en dialog med arbetsgivaren och kontakta arbetsmiljöombudet på arbetsplatsen. Tillsammans kan ni koppla in företagshälsovården.

Arbetsskada

En arbetsskada är en sjukdom eller skada som du drabbats av på ditt arbete. Både fysiska och psykiska besvär du fått av ditt arbete kan klassas som arbetsskada. Som olycksfall räknas även olyckor vid färd till och från arbetet. Det är viktigt att du och din arbetsgivare anmäler din arbetsskada.

Särskilda risker

I vissa arbetssituationer kan det finnas särskilda risker för hot, våld och rån. Ensamarbete kan också innebära arbetsmiljörisker. Det går att förebygga eventuella hot och rån på arbetsplatser och förbättra säkerheten för alla som jobbar i utsatta branscher. Arbetsgivaren svarar för att se till att arbetsmiljön är säker.

Alkohol och droger på jobbet

På alla arbetsplatser ska det finnas riktlinjer för vad man ska göra om man misstänker eller konstaterar alkohol- och drogmissbruk. Det finns saker du själv kan göra i samband med alkohol och droger på jobbet.

Unionen har riktlinjer för hur man kan arbeta på arbetsplatsen med dessa frågor för att förebygga och hantera dem.

Vad Unionen kan hjälpa dig med

Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande:

  • Information om dina rättigheter och skyldigheter som anställd
  • Kurser i Bättre Arbetsmiljö för dig som är arbetsmiljöombud
  • Hjälp med information om arbetsskadeanmälan, rehabilitering och arbetsanpassning eller om det blir tvist om ersättningen
  • Kräva dina rättigheter som anställd enligt lagar, kollektivavtal och anställningsavtal
  • Unionens regionala arbetsmiljöombud ger stöd i arbetsmiljöfrågor

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg