Likabehandling och diskriminering

Här finns råd och information om hur du främjar likabehandling och hur du hanterar diskriminering på arbetsplatsen.

Diskriminering 

Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering i arbetslivet. Diskriminering är ett missgynnande som har direkt eller indirekt samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det kan exempelvis handla om diskriminerande arbetsledning, trakasserier, diskriminering i samband med rekrytering eller befordran eller om lönediskriminering

Du som arbetar deltid eller har en tidsbegränsad anställning skyddas av lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (till exempel allmän visstidsanställning ). 

Kollektivavtalade regler och lokala regelverk gäller i normalfallet för alla tjänstemän på en arbetsplats. Deltidsarbetande tillsvidareanställda och anställda med tidsbegränsade anställningar omfattas av likabehandlingslagarna på samma sätt som heltidsanställda och tillsvidareanställda.

Här hittar du information om vem som är ansvarig om någon blivit diskriminerad  liksom råd till dig som känner dig utsatt för trakasserier.

För dig som är förtroendevald finns en handledning i att hantera fall av mobbning, diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.

Lika rättigheter och möjligheter

Minst lika viktigt som att se till att den som utsatts för diskriminering eller trakasserier i arbetslivet får upprättelse är att förebygga och förhindra uppkomsten av sådana kränkningar och missgynnanden och att på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. 

Diskrimineringslagen innehåller bestämmelser om så kallade aktiva åtgärder. De innebär att arbetsgivare är skyldiga att i samverkan med representanter för arbetstagarna bedriva ett systematiskt och målinriktat arbete för att förebygga diskriminering och trakasserier och för att främja lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arbetsgivare är även skyldiga att genomföra en lönekartläggning och analys minst varje år.

Unionen har tagit fram checklistor för hur du kan bidra till en inkluderande arbetsmiljö kopplade till diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder.

För dig som är förtroendevald finns checklistor för arbetet med lönekartläggning och analys liksom för arbetet med föräldravänligt arbetsliv och mångfaldsarbetet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg