Likabehandling och diskriminering i arbetslivet

Råd och information om likabehandling och vad du kan göra, hur du hanterar diskriminering på arbetsplatsen och hur Unionen arbetar med detta.

Ett arbetsliv för alla

För Unionen handlar arbetet med likabehandling om att skapa ett arbetsliv där alla har samma möjligheter och rättigheter och arbetsplatser där allas kompetens och potential tas tillvara.

Är du kvalificerad för ett jobb ska det inte spela någon avgörande roll om du exempelvis är man eller kvinna, religiöst engagerad, född utomlands eller identifierar dig som HBTQI-person. Alla i arbetslivet ska ha samma rättigheter och möjligheter och ska behandlas likvärdigt.

På många arbetsplatser är detta självklart men fortfarande finns det undantag där mångfald tenderar att ses som ett hinder snarare än en möjlighet. Alla har med andra ord inte lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Så länge denna utmaning finns i arbetslivet är det en facklig uppgift att bidra till att situationen blir bättre.

Lika rättigheter och möjligheter

Alla arbetsgivare måste bedriva ett aktivt arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter och förebygga diskriminering. Det görs i samverkan med representanter för arbetstagarna. Oftast innebär det tillsammans med Unionen eller andra fackliga organisationer på arbetsplatsen.

Diskriminering och trakasserier

Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering i arbetslivet. Diskriminering är ett missgynnande som har direkt eller indirekt samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vad kan Unionen göra? 

Att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering är en facklig kärnfråga. Som ett stort fackförbund har vi många kraftfulla verktyg i arbetet mot diskriminering. Vi ska se till att diskrimineringslagen följs på våra arbetsplatser.
Är du medlem i Unionen ska du vända sig till oss om du känner sig diskriminerad.

Det effektivaste verktyget mot diskriminering är dialogen och det förebyggande arbetet. Därför är Unionen ute på olika arenor och pratar med medlemmar och opinionsbildare av olika slag för att på detta sätt flytta fram positionerna i arbetet för mer inkluderande arbetsplatser.

Unionen jobbar också med utredningar och undersöker och analyserar var problemen finns för att kunna föreslå förändringar och förbättringar på lokal arbetsplatsnivå, i avtalsrörelsen och gentemot regering och riksdag.

Förslag för inkludering, jämställdhet och mångfald

Unionens plattform för jämställdhet och mångfald uttrycker förbundets politiska ställningstaganden om ett inkluderande arbetsliv på samhälls- och arbetsplatsnivå. Läs mer om och vad Unionen anser bör göras för:

  • Jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen
  • Ett livsanpassat arbetsliv
  • Lika möjligheter oavsett ålder
  • Avdramatisera religion i arbetslivet
  • Utvecklande arbetsliv oavsett funktionsvariation
  • Rekrytering som främjar jämställdhet och mångfald
  • Nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling

Seminarier om likabehandling, diskriminerande handlingar, HBTQI-personers rättigheter med mera

Inkluderande arbetsplatser – hur?

Hur ska vi nå ett arbetsliv där acceptans, inkludering och öppenhet är en hygienfaktor på alla arbetsplatser?

Vad har HBTQI-frågor med facket att göra?

Är inte läggning och identitet frågor som är privata? Vad har HBTQI-frågor med facket att göra?

Sexuella trakasserier på jobbet

Vad gäller, hur ser dina rättigheter ut och vad kan du göra?

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg