Val av arbetsmiljöombud

I webbformuläret nedan fyller du i vem som har valts till arbetsmiljöombud/skyddsombud på din arbetsplats.

Viktigt att veta inför valet: 

  • Valet görs på ett medlemsmöte.*
  • Precisera vilket skyddsområde arbetsmiljöombudet ska verka inom och meddela till arbetsgivaren i samband med valet. **
  • Det vanligaste är att välja en mandatperiod på 3 år. 
  • Meddela arbetsgivaren vem eller vilka ni har valt. Det är först då som arbetsmiljöombudet får sin rättsliga status. Arbetsgivaren ska offentliggöra vem som är arbetsmiljöombud på arbetsplatsen.
  • Är ni flera arbetsmiljöombud på din arbetsplats ska en av dem utses till huvudarbetsmiljöombud. Meddela Unionen vem ni har valt.

* Finns det  kollektivavtal på arbetsplatsen är det Unionenmedlemmarna som utser arbetsmiljöombudet. Även arbetsmiljöombudet ska vara medlem i Unionen. Beslutet ska  protokollföras och meddelas till Unionen, som registrerar valet.  Saknas kollektivavtal kan alla medarbetarna rösta fram ett arbetsmiljöombud. En arbetsgivarrepresentant kan aldrig utse arbetsmiljöombud. Chefer bör ha egna arbetsmiljöombud för deras särskilda situation.

** Den som väljs som arbetsmiljöombud ska ha ett angivet skyddsområde. Ett skyddsområde kan vara ett geografiskt område. Det kan också baseras på yrkesmässig eller avdelningsmässig indelning eller bero på arbetstidsförläggning eller någon annan omständighet. Under förutsättning att skyddsområdet inte blir för brett kan det till exempel vara "IT-avdelningen", "tjänstemännen på lagret" eller "hela arbetsplatsen".

Val arbetsmiljöombud

För- och efternamn
Personnummer 10 siffror

Mandattid:

Annan mandattid från ___ till ____
Ett skyddsområde kan vara en avdelning, ett yrkesområde, geografiskt område, hela företaget eller annan indelning beroende på verksamheten. Läs mer om skyddsområde och se exempel ovan.

Jag är huvudarbetsmiljöombud:

När det finns flera arbetsmiljöombud på arbetsstället ska huvudarbetsmiljöombudet samordna deras verksamhet.

Jag är ersättare:

Finns skyddskommitté?

I en skyddskommitté träffas företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. Finns normalt på arbetsplatser med minst 50 arbetstagare, annars om arbetstagarna begär det.
Namn på de kollegor som var med och fattade beslut om val av arbetsmiljöombud (separera med kommatecken)

Information om/stöd i uppdraget sändes till:

Obs! Meddela valet av arbetsmiljöombud till arbetsgivaren, till exempel genom att skriva ut formuläret via din webbläsare innan du trycker "skicka". Då får du en kopia på uppgifterna som skickas in.

Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.

Anmäl arbetsmiljöombud kan också göras genom att skicka in en blankett med uppgifterna om valet till Unionen. I blankettens bilaga finns en förklaring till hur blanketten ska fyllas i.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?