Val av arbetsmiljöombud

Längst ner på sidan kan du fylla i vem som har valts till arbetsmiljöombud på din arbetsplats. Arbetsmiljöombud är Unionens benämning för skyddsombud och är alltså samma uppdrag.

Så här väljer ni arbetsmiljöombud 

  • Är ni fler än 5 anställda på arbetsplatsen ska arbetsmiljöombud utses.
  • Valet görs på ett medlemsmöte.*
  • Välj den person som är intresserad och lämplig att vara arbetsmiljöombud.
  • Precisera vilket skyddsområde arbetsmiljöombudet ska verka inom och meddela till arbetsgivaren i samband med valet.
  • Det vanligaste är att välja en mandatperiod på 3 år. 
  • Meddela arbetsgivaren vem eller vilka ni har valt. Det är först då som arbetsmiljöombudet får sin rättsliga status. Arbetsgivaren ska offentliggöra vem som är arbetsmiljöombud på arbetsplatsen.
  • Är ni flera arbetsmiljöombud på din arbetsplats ska en av dem utses till huvudarbetsmiljöombud. Meddela Unionen vem ni har valt.

*Alla medarbetare ska ha chans att nominera arbetsmiljöombud. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen är det medlemmarna som utser arbetsmiljöombudet och arbetsmiljöombuden ska vara medlemmar i Unionen. (Kontakta gärna regionkontoret om ni vill ha hjälp.) Det är arbetstagarna som nominerar (väljer) och Unionen som utser och registrerar. Valet som sker på medlemsmötet ska protokollföras. Saknas kollektivavtal väljer medarbetarna själva ett arbetsmiljöombud. En arbetsgivarrepresentant kan aldrig utse arbetsmiljöombud. Chefer bör ha egna arbetsmiljöombud, för deras särskilda situation.

Arbetsmiljöombudet verkar inom ett skyddsområde

Den som väljs som arbetsmiljöombud ska ha ett angivet skyddsområde. Inom det området företräder ombudet sina kollegor. Enligt Arbetsmiljöförordningen § 6 ska arbetsmiljöombudet ha "god förtrogenhet med arbetsförhållandena inom sitt skyddsområde", det vill säga känna till arbetets förutsättningar och brister.

Arbetsmiljöombudet och den fackliga organisation som utser arbetsmiljöombudet bestämmer vilket skyddsområdet ska vara.

Ett skyddsområde kan vara ett geografiskt område. Det kan också baseras på yrkesmässig eller avdelningsmässig indelning eller bero på arbetstidsförläggning eller någon annan omständighet. Under förutsättning att skyddsområdet inte blir för brett kan det till exempel vara "IT-avdelningen", "tjänstemännen på lagret" eller  "hela arbetsplatsen". Skyddsområdets omfattning beror på verksamhetens art och det gränsar ofta till andra arbetsmiljöombuds eller skyddsombuds områden. Det är obligatoriskt att ange skyddsområde när man anmäler ett arbetsmiljöombud.   

Anmälan av arbetsmiljöombud

Anmäl arbetsmiljöombud genom att skicka in en blankett med uppgifterna om valet till Unionen. I blankettens bilaga finns en förklaring till hur blanketten ska fyllas i.

Det går också bra att anmäla genom att fylla i det här webbformuläret.

Val arbetsmiljöombud

För- och efternamn
Personnummer 10 siffror

Mandattid:

Annan mandattid från ___ till ____
Ett skyddsområde kan vara en avdelning, ett yrkesområde, geografiskt område, hela företaget eller annan indelning beroende på verksamheten. Läs mer om skyddsområde och se exempel ovan.

Jag är huvudarbetsmiljöombud:

När det finns flera arbetsmiljöombud på arbetsstället ska huvudarbetsmiljöombudet samordna deras verksamhet.

Jag är ersättare:

Finns skyddskommitté?

I en skyddskommitté träffas företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. Finns normalt på arbetsplatser med minst 50 arbetstagare, annars om arbetstagarna begär det.
Namn på de kollegor som var med och fattade beslut om val av arbetsmiljöombud (separera med kommatecken)

Information om/stöd i uppdraget sändes till:

Obs! Meddela valet av arbetsmiljöombud till arbetsgivaren, till exempel genom att skriva ut formuläret via din webbläsare innan du trycker "skicka". Då får du en kopia på uppgifterna som skickas in.

Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?