Uppdrag i klubben

För att arbetet ska vara effektivt och arbetsfördelningen tydlig finns det olika roller inom en klubbstyrelse.

Olika roller i klubbstyrelsen 

För att en  klubbstyrelse  ska bli effektiv är det viktigt att fördela ansvaret och uppgifterna mellan er. I en klubbstyrelse  kan det finnas flera olika uppdrag. 

För att bilda klubb behövs det fem personer, en ordförande, två ledamöter, en valberedare och en revisor. 

Obligatoriska uppdrag:

 • Ordförande/sammankallande – har förtroendet att leda styrelsens arbete och vara den yttersta företrädaren för samtliga medlemmar i klubben.
 • Styrelseledamot – deltar aktivt i styrelsearbetet och medverkar till att styrelsebesluten är väl förankrade bland medlemmarna.
 • Revisor – ska granska ekonomin och styrelsens sätt att sköta sitt uppdrag.
 • Valberedare – din uppgift är att hitta bra och lämpliga kandidater som kan ställa upp för val till olika uppdrag
 • Regionrådsombud – representerar klubbens medlemmar på regionens årsmöte .

Beroende på hur stor klubben är, vilken typ av arbetsplats ni verkar på och hur arbetet är organiserat så kan det finnas behov av fler uppdrag i styrelsen. Till vissa uppdrag kan det  också vara bra att välja suppleanter: 

Fler uppdrag:

 • Sekreterare – din uppgift är att skriva protokoll och skicka ut kallelser. Ingår i klubbstyrelsen och har samma roll och ansvar som alla andra ledamöter. 

 • Vice ordförande/sammankallande – har mandat att ta ordförandens roll när han eller hon inte kan närvara eller om ordföranden slutar.  

 • Förhandlare – har den lokala klubbens uppdrag att genomföra all förhandlingsverksamhet på din arbetsplats gentemot arbetsgivaren.  

 • Kassör – du sköter klubbens ekonomi. 

 • Kontaktombud – representerar exempelvis en avdelning inom klubben när arbetsplatsen har medlemmar på flera avdelningar och enheter inom företaget. 

 • Medlemsadministrativt ombud  – håller ordning och reda på klubbens medlemsadministration.

 • Bolagsstyrelserepresentant (Arbetstagarledamot i en bolagsstyrelse) – får de anställda möjlighet att påverka viktiga beslut om företagets framtid och därmed också de egna villkoren. 

 • Ombud i Europeiskt företagsråd – Europeiska företagsråd (EFR), är ett organ för samråd och informationsutbyte mellan anställda och ledningen i en koncern.  

 • Likabehandlingsombud – bevakar att ingen blir orättvist behandlad på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning.

 • Ungdomsombud – driver unga medlemmars intressen och är med i olika ungdomsforum.
 • Utbildningsansvarig – ansvarar för klubbens arbete med medlemmarnas kompetensutveckling , både den fackliga och yrkesinriktade utvecklingen.
 • Försäkringsinformatör – hjälper, bevakar och väcker intresset för försäkringsfrågor.

I klubben kan det även finnas andra förtroendevalda som ni i klubbstyrelsen behöver ha ett nära samarbete med. Dessa ingår inte i styrelsen men är valda av klubbens medlemmar. 

Uppdrag som inte ingår i styrelsen men är valda av medlemmarna:

 • Regionrådsombud – representerar klubbens medlemmar på regionens årsmöte .  

 • Valberedare – din uppgift är att hitta bra och lämpliga kandidater som kan ställa upp för val till olika uppdrag. 

 • Revisor –  granskar ekonomin och styrelsens sätt att sköta sitt uppdrag.  

 • Arbetsmiljöombud/skyddsombud – ansvarar för att bevaka din och kollegornas arbetsmiljö. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. 

Klubbstyrelsen kan adjungera en medlem som tillfälligt deltar i styrelsens arbete. En adjungerad styrelseledamot har närvaro och yttranderätt, men inte rösträtt. 

 

Vad gör en klubbstyrelse?

Tillsammans med övriga ledamöter i klubbstyrelsen är du vald av medlemmarna att representera dem. Alla ledamöter i klubbstyrelsen är gemensamt ansvariga för klubbens verksamhet och för att de beslut som fattas genomförs.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg