Uppdrag i klubben

För att arbetet ska vara effektivt och arbetsfördelningen tydlig finns det olika roller inom en klubbstyrelse.

Olika roller i klubbstyrelsen 

För att en  klubbstyrelse  ska bli effektiv är det viktigt att fördela ansvaret och uppgifterna mellan er. I en klubbstyrelse kan det finnas flera olika uppdrag. 

Obligatoriska uppdrag:

 • Ordförande/sammankallande – har förtroendet att leda styrelsens arbete och vara den yttersta företrädaren för samtliga medlemmar i klubben.
 • Styrelseledamot – deltar aktivt i styrelsearbetet och medverkar till att styrelsebesluten är väl förankrade bland medlemmarna.
 • Revisor – ska granska ekonomin och styrelsens sätt att sköta sitt uppdrag.
 • Regionrådsombud – representerar klubbens medlemmar på regionens årsmöte .
 • Valberedare – din uppgift är att hitta bra och lämpliga kandidater som kan ställa upp för val till olika uppdrag

Beroende på hur stor klubben är, vilken typ av arbetsplats ni verkar på och hur arbetet är organiserat så kan det finnas behov av fler uppdrag i styrelsen. Till vissa uppdrag kan det  också vara bra att välja suppleanter: 

Fler uppdrag:

 • Sekreterare – din uppgift är att skriva protokoll och skicka ut kallelser. Ingår i klubbstyrelsen och har samma roll och ansvar som alla andra ledamöter. 

 • Vice ordförande/sammankallande – har mandat att ta ordförandens roll när han eller hon inte kan närvara eller om ordföranden slutar.  

 • Förhandlare – har den lokala klubbens uppdrag att genomföra all förhandlingsverksamhet på din arbetsplats gentemot arbetsgivaren.  

 • Kassör – du sköter klubbens ekonomi. 

 • Kontaktombud – representerar exempelvis en avdelning inom klubben när arbetsplatsen har medlemmar på flera avdelningar och enheter inom företaget. 

 • Medlemsadministrativt ombud  – håller ordning och reda på klubbens medlemsadministration.

 • Bolagsstyrelserepresentant (Arbetstagarledamot i en bolagsstyrelse) – får de anställda möjlighet att påverka viktiga beslut om företagets framtid och därmed också de egna villkoren. 

 • Ombud i Europeiskt företagsråd – Europeiska företagsråd (EFR), är ett organ för samråd och informationsutbyte mellan anställda och ledningen i en koncern.  

 • Likabehandlingsombud – bevakar att ingen blir orättvist behandlad på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning.

 • Ungdomsombud – driver unga medlemmars intressen och är med i olika ungdomsforum.
 • Utbildningsansvarig – ansvarar för klubbens arbete med medlemmarnas kompetensutveckling , både den fackliga och yrkesinriktade utvecklingen.
 • Försäkringsinformatör – hjälper, bevakar och väcker du intresset för försäkringsfrågor.

I klubben kan det även finnas andra förtroendevalda som ni i klubbstyrelsen behöver ha ett nära samarbete med. Dessa ingår inte i styrelsen men är valda av klubbens medlemmar. 

Uppdrag som inte ingår i styrelsen men är valda av medlemmarna:

 • Regionrådsombud – representerar klubbens medlemmar på regionens årsmöte.  

 • Valberedare – din uppgift är att hitta bra och lämpliga kandidater som kan ställa upp för val till olika uppdrag. 

 • Revisor –  granskar ekonomin och styrelsens sätt att sköta sitt uppdrag.  

 • Arbetsmiljöombud/skyddsombud – ansvarar för att bevaka din och kollegornas arbetsmiljö. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. 

Klubbstyrelsen kan adjungera en medlem som tillfälligt deltar i styrelsens arbete. En adjungerad styrelseledamot har närvaro och yttranderätt, men inte rösträtt. 

 

Vad gör en klubbstyrelse?

Tillsammans med övriga ledamöter i klubbstyrelsen är du vald av medlemmarna att representera dem. Alla ledamöter i klubbstyrelsen är gemensamt ansvariga för klubbens verksamhet och för att de beslut som fattas genomförs.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg