Förhandlingshjälp

Genom Unionens förhandlingshjälp finns en möjlighet att lösa situationer när du och din arbetsgivare inte kommer överens.

Ibland kommer man inte överens. Om du och din arbetsgivare är oense - det kan till exempel gälla lön, avtalsvillkor eller  uppsägning  på felaktigt sätt - kan Unionen ge dig hjälp genom att begära en  förhandling  med din arbetsgivare. 

Varje år hanteras ca 23 000 förhandlingsärenden, i en del förhandlingar företräds enskilda medlemmar, i andra flera medlemmar och ibland en hel arbetsplats.

Vem som förhandlar för dig beror på om det finns fackliga ombud eller inte på din arbetsplats. Finns klubb eller arbetsplatsombud  med förhandlingsmandat är det någon av dem som företräder dig i första hand.

Info icon Shape info icon

Om du är ny medlem i Unionen behöver du normalt vänta tills du varit medlem i tre månader innan du har rätt till förhandlingshjälp. 

För att det ska vara meningsfullt att begära förhandling så behöver din arbetsgivare brustit i sina skyldigheter gentemot dig. Om ditt ärende leder till en förhandling genomförs det enligt en viss process som kort kan beskrivas:

Inför förhandlingen

Din första kontakt är vanligen Unionens rådgivning, som skickar vidare ärendet till någon av de regionala ombudsmän som finns över hela landet och dagligen förhandlar med arbetsgivare och driver medlemmarnas ärenden. Därpå kommer en regional ombudsman  eller annan medarbetare att ta kontakt med dig för att gå igenom ditt ärende.

Ni förbereder förhandlingen tillsammans, går igenom ärendet och diskuterar vilken dokumentation som kan behövas för att Unionen ska kunna driva din fråga på bästa sätt. I varje steg för ombudsmannen en dialog med dig om hur ärendet hanteras.

Unionen begär förhandling med din arbetsgivare genom att skicka en så kallad förhandlingsframställan  som kort beskriver den fråga Unionen vill förhandla om.

Under förhandlingen

Ombudsmannen företräder dig i förhandlingen med arbetsgivaren och genomför själva förhandlingen. Förhandlingen genomförs vanligen genom ett fysiskt möte, men den kan också genomföras via telefon eller Teams.

Målet är att lösa oenigheten mellan dig och arbetsgivaren och förhandlingen innebär ofta ett givande och tagande när argumenten läggs fram. Vid förhandlingen ska du finnas tillgänglig, men du behöver inte vara med fysiskt vid själva förhandlingen.

Ombudsmannen håller kontakt med dig och går igenom resultat och möjligheter. Ni går igenom vilka alternativ du har att välja mellan och vilka konsekvenser de kan medföra. Du får själv ta ställning till och godkänna ett eventuellt förslag till överenskommelse med din arbetsgivare.

Efter förhandlingen

När ni har kommit överens om en lösning – eller alla möjligheter tömts ut – avslutas förhandlingen och ni går igenom resultatet av förhandlingen och dina eventuella valmöjligheter i ett nästa steg.

  • När arbetsgivaren har  kollektivavtal
    Om förhandlingen avslutas i oenighet och arbetsgivaren har kollektivavtal , är nästa steg att den regionala ombudsmannen lämnar över till en central ombudsman på Unionens förbundskontor för bedömning. I nästa steg kan den centrala ombudsmannen begära central förhandling  med din arbetsgivares  arbetsgivarorganisation . Om även denna förhandling avslutas i oenighet kan ärendet skickas vidare till en slutlig juridisk prövning, men det förutsätter att Unionen bedömer att ditt ärende har chans att nå framgång.
  • Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal
    Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal , är nästa och vanligen sista steget att eventuellt stämma arbetsgivaren i tingsrätten. I dessa fall lämnar den regionala ombudsmannen direkt över ärendet till Unionens förbundsjurister för en bedömning och eventuell slutlig juridisk prövning. En eventuell domstolsprocess förutsätter att Unionen bedömer att ditt ärende har chans att nå framgång.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera