Kompetens och omställning

Det finns en klyfta mellan efterfrågad och tillgänglig kompetens. Vi måste fylla kompetensgapet, och för att lyckas behöver vi optimera möjligheterna till kompetensutveckling. Mitt i livet.

Unionen arbetar för att främja livslångt lärande och kompetensutveckling , vilket är en nödvändig del av övergången till ett hållbart samhälle, stärkt konkurrenskraft och anställningstrygghet. Genom Trygghetsöverenskommelsen har vi förbättrat möjligheterna för alla som vill utveckla sin kompetens mitt i arbetslivet.

Genom att fylla kompetensgapet kan vi säkerställa att framtidens jobb hamnar i Sverige och därmed stärka vår konkurrenskraft i den digitala och gröna omställningen.

Men vi står inför betydande utmaningar. Flaskhalsar i hanteringen av omställningsstudiestödet skapar svårigheter för våra medlemmar som behöver studera. Kursutbudet är inte anpassat för yrkesverksammas behov, och det är svårt att få kompetens förskaffad genom arbete validerad.

I dagens snabbt föränderliga värld finns det en klyfta mellan den kompetens som efterfrågas och den som är tillgänglig. Denna klyfta utgör en risk men också en möjlighet. Genom att fylla detta kompetensgap kan vi säkerställa att framtidens jobb hamnar i Sverige. Vi kan stärka vår konkurrenskraft i den digitala och gröna omställningen.

Vad vill Unionen?

  • Korta handläggningstiden för omställningsstudiestöd : Tilldela nödvändiga resurser till CSN och Försäkringskassan för att effektivisera handläggningen av omställningsstudiestödsansökningar.
  • Se över finansieringsmodellen för högre utbildning: Det nuvarande systemet för resurstilldelning ger otillräckliga incitament för lärosäten att investera i utbildning för yrkesverksamma. Utforma ett nytt system som ger universitet och högskolor stabila villkor för att erbjuda relevant och flexibel utbildning anpassad för livslångt lärande. Inför ytterligare resurser till högre utbildning.
  • Inför särskilda resurser för yrkesutbildningar: Tilldela universitet och högskolor särskilda resurser för utbildningar som riktar sig till yrkesverksamma, utöver befintliga takbelopp.
  • Genomför Valideringsdelegationens förslag om högskolan: Ett effektivt system för livslångt lärande kräver förmågan att validera faktisk kompetens. Implementera Valideringsdelegationens förslag i utredningen om högskolan. Inför en ersättning till universitet och högskolor för validering som leder till tillgodoräknande.
  • Fortsätt utvecklingen av yrkeshögskolan: Fortsätt att utveckla både program och kurser i yrkeshögskolan för att möta utbildningsbehoven hos både förstagångsstuderande och yrkesverksamma. Inför fördjupningsutbildningar som ger en kvalificerad yrkeshögskoleexamen på ett år i stället för två.