Företagen alltför passiva i hanteringen av arbetskraftsbristen

Arbetsförmedlingens färska siffror visar att allt fler rekryteringar misslyckas. Samtidigt används inte lönen som verktyg för att locka rätt kompetens. Nu måste företagen sätta sig själva i förarsätet för att kunna fylla sina kompetensbehov.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 15 dec. 2021

Svensk arbetsmarknad har utvecklats starkt den senaste tiden. Många företag har nyanställt och antalet arbetslösa har stadigt gått ner. Samtidigt blir allt fler jobb högkvalificerade. Det leder till en efterfrågan på många kompetenser som är lång större än utbudet.

Arbetsförmedlingens färska siffror bekräftar de växande problemen. Andelen företag som anger att de har brist på arbetskraft har ökat kraftigt jämfört med senaste mätningen för ett halvår sedan.

Hur hanterar då företagen de här rekryteringssvårigheterna? Här ger Arbetsförmedlingen enkätundersökning intressanta svar. Jämfört med i våras har det skett en kraftig uppgång i andelen företag som misslyckas med sina rekryteringar. Stolarna blir helt enkelt stående tomma. Däremot har företagen i viss mån sänkt kraven på erfarenhet. Det är bra och nödvändigt. Men företagens ofta höga krav på utbildning ligger fast. Det är också väldigt få företag som använder lönen som ett medel för att locka personal och andelen har inte ökat alls jämfört med i våras. Sammantaget är kravprofilerna och företagens erbjudanden ofta orealistiska givet konkurrensen.

Min slutsats är att arbetsgivare som vill rekrytera måste sätta sig själva i förarsätet och tydligare ta kommandot över sin egen kompetensförsörjning. De måste våga sänka kraven för nyanställningar och istället lära upp personer med kortare erfarenhet. De behöver ta tillvara på potentialen hos den befintliga personalen och kompetensutveckla dem, så att de kan lämna plats för mindre erfaren nyanställd personal. Och de behöver jobba med lönen för att öka företagets attraktionskraft. Företagen kommer behöva använda alla verktyg som står till buds i den fortsatta huggsexan om arbetskraften.

Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen

2021-12-15