Nödvändiga prioriteringar – men viktiga satsningar på kompetens och konkurrenskraft lyser med sin frånvaro 

Regeringen presenterar förslag och satsningar om ca 17 miljarder i vårändringsbudget för 2024. Här är Unionens kommentar om det.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 15 april 2024

Det är flera nödvändiga satsningar som regeringen presenterar. Det är viktigt att prioritera vård, skola och rättsväsendet, men det är inte tillräckligt. Sverige står inför flera utmaningar som behöver hanteras här och nu. Sveriges kompetensgap måste hanteras. Arbetstagare vill och behöver stärka sin kompetens för att stå rustade för en förändrad arbetsmarknad. Unionen har under många år varnat för att kompetensbristen försvårar den gröna omställningen och riskerar att försvaga den svenska konkurrenskraften, något som arbetsgivare också har varnat för.  

Om svenska företag och medarbetare ska klara av att bibehålla och stärka vår konkurrenskraft, klara den gröna omställningen och dra nytta av den ledande position som Sverige har som kompetensnation, krävs investeringar i såväl yrkesverksammas kompetens, som infrastruktur, elenergi och transporter.  

Sverige har väldigt starka statsfinanser och bör använda möjligheterna som det ger. Överskottsmålet var aldrig tänkt som ett mål i sig utan infördes ursprungligen som ett verktyg för att minska statsskulden från 1990-talets höga nivåer. Det är uppnått sedan länge. Statsskulden är redan under det nuvarande skuldankaret och kommer enligt regeringens egna beräkningar minska till under 30 procent av BNP 2027. För att möjliggöra lånefinansiering av stora och brådskande investeringar bör nu skuldankaret i stället höjas till 50 procent av BNP och offentlig sektor tillåtas gå med underskott under en tid. 

Regeringen säger sig vilja satsa på strukturreformer som ökar produktiviteten och förbättrar den långsiktiga tillväxten. Det är rätt fokus men det är svårt att hitta några sådana satsningar i vårbudgeten. Det är nu upp till bevis för regeringen att inte vänta längre utan återkomma med konkreta satsningar i höstbudgeten. 

Trots att inflationen har fallit snabbt och redan är tillbaka nära inflationsmålet säger regeringen att fortsatt inflationsbekämpning krävs. Regeringen behöver nu slå sig fri från de onödigt hårda bojor de lagt på sig själva med anledning av inflationen och istället mer fokusera på att stötta ekonomin och stärka en snabb återhämtning på arbetsmarknaden.  

Att investera i kompetens är nödvändigt. Det finns en stor efterfrågan på ny kompetens samtidigt som antalet yrkesverksamma som söker omställningsstudiestöd är många. Fler kommer att kunna studera med omställningsstudiestöd i takt med att stödet byggs ut. 

Kompetensbehovet är skriande. En nyligen publicerad kompetensundersökning inom industrin visar att branschen inom tre år behöver ny- eller ersättningsrekrytera upp emot 300 000 personer.  I det kompetensgap som uppstått måste regeringen tillskjuta ekonomiska resurser för att utbildningssystemet ska erbjuda efterfrågade och relevanta utbildningar.  

Likaså behöver regeringen, skjuta till ekonomiska resurser för att omställningsstudiestödet ska fungera som tänkt och nå sin fulla potential. Här finns flaskhalsar som måste byggas bort om vi ska vara den kompetensnation som vi utger oss för att vara.  

Den sista mars 2024 hade ca 63 000 personer ansökt om omställningsstudiestöd sedan starten i oktober 2022. Cirka 22 000 personer väntar fortfarande på besked. Och när CSN den 1 april öppnade för ansökningar inför höstterminen 2024 kom det in ytterligare nästan 10 000 ansökningar bara det första dygnet. Det är regeringens ansvar att CSN har förutsättningar att handlägga omställningsstudiestödet på ett effektivt sätt så att sökande får besked i rimlig tid.  

Trots att arbetslösheten enligt regeringens egna beräkningar förväntas öka det kommande året och andelen långtidsarbetslösa fortsätter att växa så saknas insatser för att komma till rätta med den strukturella arbetslösheten. Regeringen presenterar en mindre satsning på regionalt yrkesvux vilket är nödvändigt men fortsätter samtidigt på inslagen väg och minskar utrymmet för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ytterligare.   

Unionen vill se fler insatser för att motverka arbetslösheten i budgeten. Särskilda insatser behövs för de som har svag anknytning till arbetsmarknaden, bland annat för personer utan gymnasieutbildning, nyanlända och de med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Därför är regeringens beslut att skära ner på anslaget för lönebidragsanställningar olyckligt. Vi ser att subventionerade anställningar kan spela en stor roll för en persons möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och att dessa i stället bör utvecklas och taket höjas i lönebidragsanställningar.   

Sverige har genom historien gjort omfattande satsningar på en fungerande infrastruktur, men under de senaste årtiondena har vi försummat utbyggnaden och dragit på oss en betydande underhållsskuld. Samtidigt har vi stora behov att bygga ut kapacitet för att minska utsläpp och nå klimatmålen. Vi är beroende av nya innovationer, forskning och ett välfungerande utbildningssystem. I alla dessa delar är behoven av investeringar både stora och brådskande. Värnandet om svensk ekonomis konkurrenskraft kan inte vänta. Det kan inte heller klimatinvesteringarna. 

Regeringen behöver hörsamma Unionens prioriteringar för ökad kompetens, trygghet och rörlighet för att klara den gröna omställning och stärka svenska företags konkurrenskraft:  

  • Ge CSN en kraftig ekonomisk förstärkning för att hantera omställningsstudiestödet på ett bättre och mer effektivt sätt! Även Försäkringskassan behöver få de resurser som krävs för att de inte ska vara en stoppkloss i arbetet. Trygghetsöverenskommelsen innebär sedan juni 2022 en historisk förbättring av möjligheter att utveckla sin kompetens mitt i arbetslivet.  

  • Det behövs fler korta kurser som är anpassade efter yrkesverksammas behov- inte färre, som utbildningsminister Mats Persson tyvärr har gett uttryck för i massmedier de senaste veckorna. Det är nödvändigt att utveckla utbildningsutbudet på högskolor och universitet för att matcha efterfrågan och minska kompetensgapet! Regeringen måste införa varaktiga och öronmärkta resurser för utbildningar riktade till yrkesverksamma utöver det takbelopp som varje lärosäte har att använda.  

  • Investera i arbetsmarknadsutbildning av hög kvalitet riktad mot bristkompetenser! Nedskärningar på den aktiva arbetsmarknadspolitiken måste få ett stopp. 

  • Investera i och ge stöd till bostadsbyggande, energiproduktion och en väl fungerande infrastruktur. Det är helt avgörande för ett konkurrenskraftigt Sverige.  

  • Det är positivt att regeringen fortsatt ser frågan om arbetslivskriminalitet som viktig och att Arbetsmiljöverkets samordnande uppdrag har förlängts och finansierats. Unionen ser fram emot regeringens kommande nya uppdrag till Arbetsmiljöverket i frågan, som aviseras i vårändringsbudgeten. Det är också positivt att regeringen nyligen gav tilläggsdirektiv till Delegationen mot arbetslivskriminalitet, som bland annat innebär att delegationen i juni 2024 ska ge förslag på en myndighet, ett organ eller en annan aktör som kan arbeta med kontinuerlig uppföljning av arbetslivskriminalitetens utveckling. 

PH

Peter Hellberg

Förbundsordförande