Så här svarar partierna på Unionens frågor om kompetensutveckling

Stödet för högskolornas uppdrag för livslångt lärande är stort. Ändå går det alldeles för långsamt. Så här svarar partierna på Unionens frågor.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 06 sept. 2022

Unionen har under valrörelsen ställt frågor till samtliga riksdagspartier.

Vi i Unionen vill att politiken ska gå från ord till handling och tillföra de resurser som krävs för att Sveriges lärosäten ska kunna erbjuda yrkesverksamma den utbildning och kompetensutveckling som efterfrågas.

Det är avgörande för att den nya trygghetsöverenskommelsen ska nå sin fulla potential. Att kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden är viktigt för alla som arbetar.

Det är också avgörande för att företag ska hitta rätt kompetens, något som är särskilt viktigt i arbetet med en socialt hållbar klimatomställning i svenskt näringsliv.   

Det är dags för politiken att avsätta pengar

Det är positivt att samtliga riksdagspartier står bakom omställningsstudiestödet och att majoriteten tycker att det behövs ett tydligt uppdrag till högskolorna om utbildningsutbud för yrkesverksamma. Men nu måste politikerna gå från ord till handling. Det är dags att politiken avsätter pengar för att styra lärosätena i rätt riktning.

Det är djupt oroande att inget riksdagsparti hittills har öronmärkt resurser för att utveckla ett kursutbud på högskolan som är mer anpassat för yrkesverksammas behov.  

Att valrörelsen hittills inte har handlat mer om kompetens- och utbildningspolitik är oroande. Samtidigt är det positivt att det finns ett brett stöd för frågorna i riksdagen.  

De som bildar regering efter valet måste agera och ge Sveriges lärosäten möjlighet att genomföra sitt viktiga uppdrag för livslångt lärande. Det är bra för de som arbetar, för företagen, för klimatet och för Sveriges konkurrenskraft.

Så här svarar riksdagspartierna

Valkompass

Unionens förslag

  1. Reformera resurstilldelningssystemet. Lärosätena själva lyfter resurser som ett hinder för att utveckla utbildning för yrkesverksamma. Systemet med anslagstilldelning baserat på antalet helårsstudenter och helårsprestationer har länge kritiserats för att motverka flexibla utbildningsformer och fristående kurser. Om livslångt lärande på sikt ska få en mer självklar plats i lärosätenas utbildningsuppdrag, så måste den skeva incitamentsstrukturen rättas till.  
  2. Inför långsiktiga resurser utanför takbeloppet. Regeringen införde 2020 motsvarande 3 000 utbildningsplatser för livslångt lärande årligen fram till 2024. Dessa resurser bör permanentas och frikopplas från lärosätenas takbelopp så att även de lärosäten som redan når sitt takbelopp ska kunna utöka sitt kursutbud utan att behöva skära ner på andra utbildningar. En annan fördel med att frikoppla dessa resurser från takbeloppet, är att lärosätena inte skulle bli tvungna att skära ner på kurser för yrkesverksamma om takbeloppet på sikt inte skulle täcka hela utbildningsverksamheten.  
  3. Följ upp lärosätenas uppdrag för livslångt lärande. Unionens enkätundersökning visar att det pågår ett omfattande arbete med att utveckla utbildningsutbudet för yrkesverksamma och livslångt lärande men undersökningen visar inte huruvida samtliga lärosäten bidrar i detta arbete. För att fördjupa bilden av i vilken grad lärosätena efterlever det nya kravet att främja livslångt lärande, som infördes den 1 juli 2021, bör regeringen ge ett uppföljningsuppdrag till Universitetskanslersämbetet, som är den myndighet som ansvarar för tillsyn och uppföljning på högskoleområdet.  
  4. Utveckla högskolornas arbete med validering. Det är tydligt att validering för tillgodoräknande av reell kompetens sker i för liten utsträckning. Till stor del beror det på att det inte finns resurser avsatta för validering. Vi föreslår därför att staten tillför särskilda resurser för detta ändamål. Men, lärosäten borde redan nu ta ett större eget ansvar och utforma sina interna resursfördelningssystem för att uppmuntra fakulteter och institutioner att jobba mer med validering inom ramen för den nuvarande finansieringssystemet.  

Hur vill ert parti skapa bättre förutsättningar för kompetensutveckling och lärande genom hela livet?

Så här svarar riksdagspartierna.

Hur tycker ni att politiken ska ha en roll i att stödja arbetsgivare att hitta rätt kompetens?

Så här svarar riksdagspartierna.

Ett medlemskap i Unionen

Vad du får som medlem i Unionen? Arbetsrättslig rådgivning, stöd och hjälp inför löneförhandling, möjlighet till insyn och påverkan inför större förändringar i anställningen, stödet från Sveriges största fackförbund och en av de allra bästa inkomstförsäkringarna på marknaden. Bland annat!