Regeringen, genomför utredningens förslag snarast!

22 juni överlämnades utredningen om framtidens yrkeshögskola till regeringen. Det är en efterlängtad och viktig utredning och förslagen pekar i rätt riktning.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 22 juni 2023

Det omställningsstudiestöd som hittills beviljats och en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Unionen bland privatanställda tjänstemän , bekräftar att utredningens förslag möter omfattande och faktiska behov på arbetsmarknaden.

Regeringen bör snarast genomföra utredningens förslag som innebär att yrkeshögskolans bidrag till kompetensförsörjning ytterligare stärks. Unionen pekar på fyra punkter som nu regeringen bör införa:

  1. Bygg ut yrkeshögskolan i samma takt som omställningsstudiestödet. Utredningen konstaterar att YH-utbildning efterfrågas av arbetsgivare och föreslår att yrkeshögskolan ska byggas ut med minst tre procent per år under 10 år eller 17 700 årsplatser. Vi anser att det krävs högre ambitioner, och ser behov av en snabbare utbyggnad för att möta den mycket höga efterfrågan från studerande med omställningsstudiestöd . Utbyggnaden bör ske stegvis och under förutsättning av bibehållen kvalitet och ett tillräckligt söktryck från behöriga sökande.
  2. Öka andelen kurser. Utredningen föreslår att kursernas andel av utbudet ska öka i förhållande till programmen. Vi instämmer. Erfarenheter visar att det finns ett stort intresse från anordnare och yrkesverksamma. Dessutom bidrar kurserna till att yrkeshögskolan än snabbare kan möta förändrade kompetensbehov på arbetsmarknaden. Till detta kan läggas att var tredje privatanställd tjänsteman, i vår undersökning, svarade att man ville läsa kurser om de skulle söka omställningsstudiestöd .
  3. Inför ettåriga fördjupningsutbildningar i yrkeshögskolan som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utredningen föreslår även nya fördjupningsutbildningar som ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen på ett i stället för två år. Det här ger möjlighet att bygga vidare på relevant yrkeshögskole- eller högskoleutbildning, eller på motsvarande kompetens man utvecklat i arbetslivet. Detta är klokt eftersom förslaget fyller en lucka i yrkeshögskolan och kommer att ge ett betydande bidrag till kompetensförsörjningen.
  4. Ge resurser för YH-flexplatser. I vår undersökning svarar 9 av 10 privatanställda tjänstemän att de har utvecklat en högre kompetens i arbetslivet än de kan styrka genom formella intyg. Problemet illustreras när en tredjedel uppger att de har avstått från att söka ett nytt jobb trots att de bedömer att det motsvarar deras faktiska kompetens. Yrkeshögskolan har hittills underpresterat när det gäller validering för tillgodoräknande, men med YH-flex som ger möjlighet att nå examen på kortare tid, kan effektiviteten i yrkeshögskolans bidrag till matchningen och rörligheten på arbetsmarknaden öka markant.

Regeringen behöver nu tillföra resurser för att kraftigt expandera YH-flexplatserna, eftersom behovet av validering i målgruppen för omställningsstödet är mycket omfattande.

Om vi ska trygga svensk kompetensförsörjning, och i förlängningen den svenska konkurrenskraften, behöver regeringen inse att de verkliga behoven inte ryms inom befintliga resursramar. Ska näringsliv och samhälle klara av att möta de utmaningar som den gröna omställningen, den digitala strukturomvandlingen och den internationella konkurrensen för med sig krävs nu fortsatta investeringar i yrkeshögskolan. En klok regering med omsorg om Sverige ser de här behoven.

ML

Martin Linder

Förbundsordförande