Sjuklön och sjukpension

De första 14 dagarna vid sjukdom får du lagstadgad sjuklön från arbetsgivaren, förutom karensavdrag. Från dag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och har din arbetsgivare kollektivavtal kan du då också få sjuklön.

Sjukdom dag 1-14: Du får lagstadgad sjuklön

Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom ett karensavdrag som motsvarar 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden.

Efter karenstiden till och med dag 14 i sjukperioden betalar din arbetsgivare en sjuklön som är 80 procent av lönen, oavsett vad du tjänar. Sjukanmäl dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Den åttonde kalenderdagen måste du på eget initiativ lämna ett sjukintyg till din arbetsgivare för att ha fortsatt rätt till sjuklön om du fortfarande är sjuk. Vid särskilda skäl kan arbetsgivaren kräva sjukintyg tidigare. 

Karensavdrag

Karensavdraget blir lika stort oavsett om du jobbar samma antal timmar varje dag eller har oregelbunden arbetstid. Det spelar heller ingen roll för avdragets storlek om du är sjuk del av en arbetsdag. I samtliga fall blir avdraget 20 procent av den genomsnittliga veckoarbetstiden.

Sjukdom dag 15-90: Med kollektivavtal får du även sjuklön från arbetsgivaren

Från sjukdag 15 får du lagstadgad sjukpenning från Försäkringskassan som motsvarar knappt 80 procent av din lön upp till ett inkomsttak som motsvarar en årslön på 10 prisbasbelopp .

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats

Om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal får du dessutom en utfyllnad i form av sjuklön från arbetsgivaren. Om du lägger ihop sjuklönen från din arbetsgivare med sjukpenningen från Försäkringskassan under sjukdag 15-90 får du sammanlagt nästan 90 procent av din lön.

Info icon Shape info icon

Prisbasbelopp 2024: 
1 prisbasbelopp = 57 300 kronor 
7,5 prisbasbelopp = 429 750 kronor (7,5 prisbasbelopp /12 = 35 813 kr/mån) 
10  prisbasbelopp  = 573 000 kronor (10 prisbasbelopp /12 = 47 750 kr/mån) 

Sjukdom längre än tre månader: Med kollektivavtal får du även ITP sjukpension

Om du efter tre månader fortfarande inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall, kan du även i fortsättningen ha rätt till ersättning från två håll. Utöver ersättning från Försäkringskassan kan du få ersättning från försäkringsbolaget Alecta om din arbetsgivare har kollektivavtal .

Är du sjuk i mer än tre månader består ersättningen av sjukpenning som är ungefär 80 procent av lönen upp till 10 prisbasbelopp . Om din arbetsgivare har kollektivavtal får du dessutom 10 procent i ITP  sjukpension, vilken betalas ut av Alecta.

Regelverket för sjukpension omfattar alla från första anställningsdagen oavsett anställningsform eller omfattning och ingen kvalifikationstid tillämpas. Det gäller lika för alla och omfattar såväl heltidsanställda och deltidsarbetande tillsvidareanställda som tidsbegränsade anställningar.

Sjukpensionen kompletterar ersättningen från Försäkringskassan till och med den 360:e sjukdagen på lön under 10 prisbasbelopp . Har du en årslön över 10 prisbasbelopp , får du ITP  sjukpension som komplement.

Närmare information om nivåer och utbetalningstid finns på Alectas hemsida

Långvarig sjukdom - ITP sjukpension med kollektivavtal

Om din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt, kan du bli beviljad sjukersättning av Försäkringskassan. För att du ska kunna få sjukersättning, måste din arbetsförmåga vara stadigvarande nedsatt, det vill säga för all överskådlig framtid. 

Är du yngre än 30 år kan du i stället få aktivitetsersättning. Sjuk- eller aktivitetsersättningen är 64,7 procent av en beräknad antagen inkomst som högst får vara 7,5  prisbasbelopp .

Sjukpension med ITP eller KTP

Om din arbetsgivare har kollektivavtal får du dessutom ITP  sjukpension eller KTP sjukpension. Den betalas ut med 15 procent av den pensionsmedförande lönen under 7,5 prisbasbelopp . Du som har en lön över 7,5 prisbasbelopp får också ITP  sjukpension på dessa högre lönedelar.

Alecta för ITP-avtalet och Folksam för KTP 

Alecta har hand om allt inom ITP -avtalet och Folksam om du omfattas av KTP, vilket ger dig sjukpension om du blir långvarigt sjuk. Alecta och Folksam baserar sina beslut på Försäkringskassans beslut. Det finns begränsningar i tiden som utbetalning sker från Försäkringskassan och från ITP -avtalet via Alecta eller KTP-avtalet via Folksam. .

De allra flesta som blir långvarigt sjuka, får trots sjukdomen ändå ingen försämrad pension inom ITP - eller KTP-avtalet, vilket beror på en premiebefrielseförsäkring. Den innebär att under tiden du är frisk och arbetar så betalar arbetsgivaren en liten del till den försäkringen. ITP - och KTP-avtalet säger att din arbetsgivare inte betalar för dig om du blir sjuk. Premiebefrielseförsäkringen går då in och betalar premien till din ITP eller KTP istället för arbetsgivaren tills du blir frisk.

Alecta - Ersättning vid sjukdom ITP sjukpension

Folksam - kontakt telefon 0771-950950

Om du blir sjuk kort tid efter anställningen upphört

Om du blir sjuk inom tre månader efter att du har avslutat din anställning på en arbetsplats med kollektivavtal och är för sjuk för att arbeta i 90 dagar i följd kan du omfattas av ITP sjukpension. Du kontaktar själv Alecta och gör en sjukanmälan.

Alecta - Sjuk kort tid efter anställningens upphörande

Folksam - kontakt telefon 0771-950950 

Arbetsskada

Vid eventuell arbetsskada gäller ytterligare kollektivavtalade respektive lagstadgade försäkringar.

Ta hjälp av Ersättningskollen

Ersättningskollen visar både lagstadgad och kollektivavtalad ersättning vid sjukdom eller arbetsskada. Med hjälp av Ersättningskollen kan du få en ungefärlig överblick över hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Avtalat - tjänstepension, ITP-val och försäkringar

Avtalat.se ger information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det är också hos Avtalat du gör dina val i din ITP, hittar digital rådgivning, webbinarier och företagsspecifika möten.

Digital pensionsrådgivning - Avtalat

Om du vill få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension ITP kan du använda Avtalats digitala rådgivningstjänst. Du får råd om placering av pengarna till tjänstepensionen och hur du kan tänka kring efterlevandeskydd och din ersättning om du blir sjuk.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg