Sjuklön och sjukpension

Sjukanmäl dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom. De första 14 dagarna vid sjukdom får du lagstadgad sjuklön från arbetsgivaren, förutom karensavdrag. För dag 15 och framåt får du sjukpenning från Försäkringskassan och har din arbetsgivare kollektivavtal kan du då också få sjuklön.

Sjukdom dag 1-14: Du får lagstadgad sjuklön

Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom ett karensavdrag som motsvarar 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden.

Efter karenstiden till och med dag 14 i sjukperioden betalar din arbetsgivare en sjuklön som är 80 procent av lönen, oavsett vad du tjänar. Sjukanmäl dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Den åttonde kalenderdagen måste du på eget initiativ lämna ett sjukintyg till din arbetsgivare för att ha fortsatt rätt till sjuklön om du fortfarande är sjuk. Vid särskilda skäl kan arbetsgivaren kräva sjukintyg tidigare. 

Regler för karensavdrag

Beräkningsmodellerna i Unionens kollektivavtal  utgår från karensavdrag. Här kan du söka efter ditt kollektivavtal. Karensavdraget kan aldrig bli större än 1/5 av din genomsnittliga veckolön.

För dig som arbetar lika många timmar varje dag och är sjuk en hel dag blir karensavdraget lika stort som det som tidigare kallades karensdag (karensdagen ersattes av karensavdrag 1 januari 2019). Om du däremot är sjuk en del av din arbetsdag, kommer karensavdrag även göras nästkommande arbetsdag för resterande tid tills du fått avdrag som motsvarar fullt karensavdrag, det vill säga 20 % av genomsnittlig veckoarbetstid. Exempelvis om du går hem efter lunch din första sjukdag och missar 4 timmars arbete och är fortsatt sjuk hela nästa arbetsdag görs karensavdrag för totalt 8 timmar, förutsatt att din veckoarbetstid är 40 timmar per helgfri vecka.

För dig som arbetar oregelbunden arbetstid innebär det att avdraget blir lika stort oavsett vilken dag du är sjuk. 

Sjukdom dag 15-90: Med kollektivavtal får du även sjuklön från arbetsgivaren

Från sjukdag 15 får du lagstadgad sjukpenning från Försäkringskassan som motsvarar knappt 80 procent av din lön upp till ett inkomsttak som motsvarar en årslön på 10 prisbasbelopp .

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats

Om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal får du dessutom en utfyllnad i form av sjuklön från arbetsgivaren. Om du lägger ihop sjuklönen från din arbetsgivare med sjukpenningen från Försäkringskassan under sjukdag 15-90 får du sammanlagt nästan 90 procent av din lön.

Info icon Shape info icon

Prisbasbelopp 2023: 
1 prisbasbelopp = 52 500 kr 
10 prisbasbelopp = 525 000 kr (10 prisbasbelopp/12 = 43 750 kr/mån)

Sjukdom längre än tre månader: Med kollektivavtal får du även ITP sjukpension

Om du efter tre månader fortfarande inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall, kan du även i fortsättningen ha rätt till ersättning från två håll. Utöver ersättning från Försäkringskassan kan du få ersättning från försäkringsbolaget Alecta om din arbetsgivare har kollektivavtal .

Är du sjuk i mer än tre månader består ersättningen av sjukpenning som är ungefär 80 procent av lönen upp till 10 prisbasbelopp . Om din arbetsgivare har kollektivavtal får du dessutom 10 procent i ITP  sjukpension, vilken betalas ut av Alecta.

Regelverket för sjukpension omfattar alla från första anställningsdagen oavsett anställningsform eller omfattning och ingen kvalifikationstid tillämpas. Det gäller lika för alla och omfattar såväl heltidsanställda och deltidsarbetande tillsvidareanställda som tidsbegränsade anställningar.

Sjukpensionen kompletterar ersättningen från Försäkringskassan till och med den 360:e sjukdagen på lön under 10 prisbasbelopp . Har du en årslön över 10 prisbasbelopp, får du ITP  sjukpension som komplement.

Närmare information om nivåer och utbetalningstid finns på Alectas hemsida

Långvarig sjukdom: Med kollektivavtal får du även ITP sjukpension

Om din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt, kan du bli beviljad sjukersättning av Försäkringskassan. För att du ska kunna få sjukersättning, måste din arbetsförmåga vara stadigvarande nedsatt, det vill säga för all överskådlig framtid. Mer information om sjukersättning finns på Försäkringskassans webbplats.

Är du yngre än 30 år kan du i stället få aktivitetsersättning. Sjuk- eller aktivitetsersättningen är 64,7 procent av en beräknad antagen inkomst som högst får vara 7,5  prisbasbelopp .

Om din arbetsgivare har kollektivavtal får du dessutom ITP  sjukpension. Den betalas ut med 15 procent av den pensionsmedförande lönen under 7,5 prisbasbelopp . Du som har en lön över 7,5 prisbasbelopp får också ITP sjukpension på dessa högre lönedelar.

Alecta har hand om allt inom ITP-avtalet

Alecta har hand om allt inom ITP -avtalet, vilket ger dig sjukpension om du blir långvarigt sjuk. Alecta baserar alla sina beslut på Försäkringskassans beslut. Det finns begränsningar i tiden som utbetalning sker från Försäkringskassan och från ITP-avtalet via Alecta.

De allra flesta som blir långvarigt sjuka, får trots sjukdomen ändå ingen försämrad pension inom ITP -avtalet. Det beror på att det finns en så kallad premiebefrielseförsäkring. Den innebär att under hela tiden som du är frisk och arbetar, betalar arbetsgivaren en liten del till den försäkringen. ITP-avtalet säger att din arbetsgivare däremot inte betalar för dig om du blir sjuk. Premiebefrielseförsäkringen går då in och betalar din ITP istället för arbetsgivaren, till dess du blir frisk igen.

Alecta

Om du blir sjuk kort tid efter att din anställning upphört

Om du blir sjuk inom tre månader efter att du har avslutat din anställning på en arbetsplats med kollektivavtal och är för sjuk för att arbeta i 90 dagar i följd kan du omfattas av ITP sjukpension. Du kontaktar själv Alecta och gör en sjukanmälan.

Alecta

Arbetsskada

Vid eventuell arbetsskada gäller ytterligare kollektivavtalade respektive lagstadgade försäkringar.

Ta hjälp av Ersättningskollen

Ersättningskollen visar både lagstadgad och kollektivavtalad ersättning vid sjukdom eller arbetsskada. Med hjälp av Ersättningskollen kan du få en ungefärlig överblick över hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat ger dig information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. Du kan också boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg