Sjuklön och sjukpension

Din arbetsgivare ska betala sjuklön för de första 14 dagarna (utom för första sjukdagen). Om du fortfarande efter två veckor inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall, kan du ha rätt till ersättning från två håll.

Shape Created with Sketch.

Prisbasbelopp 2018:
1 prisbasbelopp = 45 500 kronor
 

7,5 prisbasbelopp = 341 250 kronor

(28 438 kronor per månad)

8 prisbasbelopp = 364 000 kronor

(30 333 kronor per månad)

10 prisbasbelopp = 455 000 kronor

(37 918 kronor per månad)

Från och med dag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan. Om arbetsgivaren har kollektivavtal kan du också få sjuklön från arbetsgivaren. Den övergår vid längre sjukskrivning (efter 90 dagar) i ITP ´s sjukpension (från Alecta). Vid långvarig sjukdom kan du få aktivitets- eller sjukersättning (från Försäkringskassan) samt ITPs sjukpension (från Alecta). Vid eventuell arbetsskada gäller ytterligare kollektivavtalade respektive lagstadgade försäkringar.

Webbplatsen Ersättningskollen visar både lagstadgad och kollektivavtalad ersättning vid sjukdom eller arbetsskada. Med hjälp av Ersättningskollen kan du få koll på hur mycket pengar just du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Kort tids sjukdom

Den första dagen som du är sjuk är en karensdag. Det betyder att du inte får sjuklön för de timmar du varit frånvarande den dagen. För dag 2-14 betalar din arbetsgivare en sjuklön som är 80 procent av lönen, oavsett vad du tjänar. Sjukanmäl dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom.

För dag 15 och framåt får du sjukpenning från Försäkringskassan. Den motsvarar knappt 80 procent av lönen maximerat till en årslön på 8  prisbasbelopp (fr.o.m. 1/7 2018). Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du dessutom få sjuklön från din arbetsgivare. Den sjuklönen är tio procent av din lön dag 15-90. Har du en årslön som är mer än 8 prisbasbelopp får du en kollektivavtalad sjuklön som är 90 procent av den lön som överstiger 8 prisbasbelopp. Det betyder att du med hjälp av kollektivavtalet får sammanlagt ungefär 90 procent av din lön om man lägger ihop sjuklön och sjukpenning dag 15-90.

Sjukdom längre än tre månader

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall, kan du ha rätt till ersättning från två håll. Utöver ersättning via de lagstadgade försäkringarna kan du få ersättning om din arbetsgivare har kollektivavtal.

Är du sjuk i mer än tre månader består ersättningen av sjukpenning som är ungefär 80 procent av lönen upp till 8 prisbasbelopp (fr.o.m. 1/7 2018). Om din arbetsgivare har kollektivavtal får du dessutom 10 procent i ITPs sjukpension. 

Sjukpensionen kompletterar ersättningen från Försäkringskassan till och med den 360:e sjukdagen på lön under 8 prisbasbelopp. Har du en årslön över 8 prisbasbelopp, får du ITPs sjukpension som komplement. För närmare information om nivåer och utbetalningstid, se Alectas hemsida

Långvarig sjukdom

Om din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt, kan du bli beviljad sjukersättning av Försäkringskassan. För att du ska kunna få sjukersättning, måste din arbetsförmåga vara stadigvarande nedsatt, det vill säga för all överskådlig framtid. Mer information om sjukersättning finns på Försäkringskassans webbplats.

Är du yngre än 30 år kan du i stället få aktivitetsersättning. Sjuk- eller aktivitetsersättningen är 64,7 procent av en beräknad antagen inkomst som högst får vara 7,5 prisbasbelopp.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal får du dessutom ITPs sjukpension. Den betalas ut med 15 procent av den pensionsmedförande lönen under 7,5 prisbasbelopp. Du som har en lön över 7,5 prisbasbelopp får också ITPs sjukpension på dessa högre lönedelar.

Alecta

Alecta har hand om allt inom ITP-avtalet, vilket ger dig sjukpension om du blir långvarigt sjuk. Alecta baserar alla sina beslut efter Försäkringskassans beslut. Det finns begränsningar i tiden som utbetalning sker från försäkringskassan och från ITP-avtalet via Alecta.

De allra flesta som blir långvarigt sjuka, får trots sjukdomen ändå ingen försämrad pension inom ITP-avtalet. Det beror på att det finns en så kallad premiebefrielseförsäkring. Den innebär att under hela tiden som du är frisk och arbetar, betalar arbetsgivaren en liten del till den försäkringen. ITP-avtalet säger att din arbetsgivare däremot inte betalar för dig om du blir sjuk. Premiebefrielseförsäkringen går då in och betalar din ITP istället för arbetsgivaren, till dess du blir frisk igen.

Du kan få veta mer hos Alecta.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?