Sjuklön och sjukpension

Som en åtgärd för att minska coronavirusets spridning kan arbetstagare få ersättning retroaktivt från Försäkringskassan för karensavdraget.

Retroaktiv ersättning från Försäkringskassan för karensavdrag

Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens för tid från 11 mars 2020.

Konstruktionen är att arbetsgivaren fortsatt gör karensavdrag som vanligt, men att du ansöker om ersättning från Försäkringskassan i efterhand. 

Fram till 31 maj 2020 var ersättningen 700 kr. Den höjdes därefter till 804 kr fram till 31 december. Från den 1 januari 2021 höjs ersättningen till 810 kr, oavsett karensavdragets storlek (för karensavdrag som görs på lönen från och med 1 januari 2021). För ytterligare information, se Försäkringskassans hemsida.

Karensavdragets storlek beror på din lön. Det betyder att ersättningen på 700/804/810 kronor kan kompensera hela eller delar av karensavdraget.  

Läkarintyg - det här gäller

Från den 15 december 2020 till 31 mars 2021 har Försäkringskassan valt att slopa kravet på läkarintyg fram till och med dag 21 när du ansöker om sjukpenning. Detta gällde även under perioden 13 mars till och med 31 oktober 2020. 

Unionens syn är att det slopade kravet på läkarintyg gäller både för arbetsgivare med och utan  kollektivavtal .

Om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning behöver du ett läkarintyg från och med dag åtta i den nya ökade sjukskrivningen.

För smittbärarpenning gäller följande: Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning som gäller covid-19. Det gäller under perioden den 6 februari-30 april 2021. För att ha rätt till ersättning krävs dock fortfarande att läkare har fattat beslut om avstängning från arbetet enligt smittskyddslagen på grund av covid-19. Undantaget från läkarintyg gäller också den som av en läkare blivit avstängd från arbetet eftersom den bor med någon som har testat positivt för covid-19.

Observera att det nya undantaget endast gäller covid-19. Vid andra allmänfarliga sjukdomar krävs fortfarande läkarintyg från dag ett vid ansökan om smittbärarpenning.

Sjukanmäl dig som vanligt

Som vanligt gäller att du ska sjukanmäla dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom.

För ytterligare information, se Försäkringskassans hemsida.

Observera att nedanstående information om karens avser de regler för karens som infördes den 1 januari 2019, då den tidigare karensdagen ersattes med ett karensavdrag. Den har alltså till vissa delar tillfälligt ersatts av speciella regler kopplade till åtgärder för att minska coronavirusets spridning.

Sjukdom kortare tid

Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom ett karensavdrag som motsvarar 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden.

Efter karenstiden till och med dag 14 i sjukperioden betalar din arbetsgivare en sjuklön som är 80 procent av lönen, oavsett vad du tjänar. Sjukanmäl dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Regler om avdrag för karens

Den följande informationen om karens avser de regler för karens som infördes den 1 januari 2019, då den tidigare karensdagen ersattes med ett karensavdrag.

Syftet med ändringen om karensavdrag i sjuklönelagen var att oavsett hur arbetstiden är förlagd, ska beräkningen för avdraget vara lika för alla. Tidigare regler hade fått till följd att du som har koncentrerad arbetstid får ett högre avdrag om karensdagen infaller under en dag med ett långt arbetspass.

I och med ändringen av sjuklönelagen så har Unionens kollektivavtal fått nya beräkningsmodeller som utgår från ett karensavdrag. Här kan du söka efter ditt kollektivavtal.

För dig som arbetar lika många timmar varje dag och du är sjuk en hel dag blir karensavdraget lika stort som vid tidigare karensdag. Om du däremot är sjuk en del av din arbetsdag, kommer karensavdrag även göras nästkommande arbetsdag för resterande tid tills du fått avdrag som motsvarar fullt karensavdrag, det vill säga 20 % av genomsnittlig veckoarbetstid. Exempelvis om du går hem efter lunch din första sjukdag och missar 4 timmars arbete och är fortsatt sjuk hela nästa arbetsdag görs karensavdrag för totalt 8 timmar, förutsatt att din veckoarbetstid är 40 timmar per helgfri vecka.

För dig som arbetar oregelbunden arbetstid innebär den nya lagregeln om karensavdrag att avdraget blir lika stort oavsett vilken dag du är sjuk. 

Shape Created with Sketch.

Prisbasbelopp 2021:
1 prisbasbelopp = 47 600 kr

8 prisbasbelopp = 380 800 kr

(31 733 kr/mån)

10 prisbasbelopp = 476 000 kr

(39 667 kr/mån)

Sjukdom dag 15 - 90

För dag 15 och framåt får du sjukpenning från Försäkringskassan. Den motsvarar knappt 80 procent av lönen maximerat till en årslön på 8  prisbasbelopp .

Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du dessutom få sjuklön från din arbetsgivare. Den sjuklönen är tio procent av din lön dag 15-90. Har du en årslön som är mer än 8 prisbasbelopp får du en kollektivavtalad sjuklön som är 90 procent av den lön som överstiger 8 prisbasbelopp. Det betyder att du med hjälp av kollektivavtalet får sammanlagt ungefär 90 procent av din lön om man lägger ihop sjuklön och sjukpenning dag 15-90.

Sjukdom längre än tre månader

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall, kan du ha rätt till ersättning från två håll. Utöver ersättning via de lagstadgade försäkringarna kan du få ersättning om din arbetsgivare har kollektivavtal.

Är du sjuk i mer än tre månader består ersättningen av sjukpenning som är ungefär 80 procent av lönen upp till 8 prisbasbelopp. Om din arbetsgivare har kollektivavtal får du dessutom 10 procent i ITPs sjukpension. 

Regelverket för sjukpension omfattar alla från första anställningsdagen oavsett anställningsform eller omfattning och ingen kvalifikationstid tillämpas. Det gäller lika för alla och omfattar såväl heltidsanställda och deltidsarbetande tillsvidareanställda som tidsbegränsade anställningar.

Sjukpensionen kompletterar ersättningen från Försäkringskassan till och med den 360:e sjukdagen på lön under 8 prisbasbelopp. Har du en årslön över 8 prisbasbelopp, får du ITPs sjukpension som komplement. För närmare information om nivåer och utbetalningstid, se Alectas hemsida

Långvarig sjukdom

Om din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt, kan du bli beviljad sjukersättning av Försäkringskassan. För att du ska kunna få sjukersättning, måste din arbetsförmåga vara stadigvarande nedsatt, det vill säga för all överskådlig framtid. Mer information om sjukersättning finns på Försäkringskassans webbplats.

Är du yngre än 30 år kan du i stället få aktivitetsersättning. Sjuk- eller aktivitetsersättningen är 64,7 procent av en beräknad antagen inkomst som högst får vara 7,5 prisbasbelopp.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal får du dessutom ITPs sjukpension. Den betalas ut med 15 procent av den pensionsmedförande lönen under 7,5 prisbasbelopp. Du som har en lön över 7,5 prisbasbelopp får också ITPs sjukpension på dessa högre lönedelar.

Arbetsskada

Vid eventuell arbetsskada gäller ytterligare kollektivavtalade respektive lagstadgade försäkringar.

Ersättningskollen

Ersättningskollen visar både lagstadgad och kollektivavtalad ersättning vid sjukdom eller arbetsskada. Med hjälp av Ersättningskollen kan du få koll på hur mycket pengar just du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Alecta

Alecta har hand om allt inom ITP-avtalet, vilket ger dig sjukpension om du blir långvarigt sjuk. Alecta baserar alla sina beslut efter Försäkringskassans beslut. Det finns begränsningar i tiden som utbetalning sker från försäkringskassan och från ITP-avtalet via Alecta.

De allra flesta som blir långvarigt sjuka, får trots sjukdomen ändå ingen försämrad pension inom ITP-avtalet. Det beror på att det finns en så kallad premiebefrielseförsäkring. Den innebär att under hela tiden som du är frisk och arbetar, betalar arbetsgivaren en liten del till den försäkringen. ITP-avtalet säger att din arbetsgivare däremot inte betalar för dig om du blir sjuk. Premiebefrielseförsäkringen går då in och betalar din ITP istället för arbetsgivaren, till dess du blir frisk igen.

Du kan få veta mer hos Alecta.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat förklarar och gör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring lättare att förstå, genom att öka kunskapen om de pensions- och försäkringslösningar finns i ditt kollektivavtal.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?