Ensamarbete

Ensamarbete är inte tillåtet om det bedöms vara riskfyllt. Om det inte går att undvika ensamarbete, ska arbetsgivaren göra en risk- och säkerhetsanalys.

Risk- och säkerhetsanalysen är underlag för att bedöma om ensamarbete är lämpligt. I så fall används analysen även för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder, så att arbetsmiljön ändå blir bra och så säker som möjligt. 

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är bra vid ensamarbete och för att hitta möjligheter för att underlätta de påfrestningar som det innebär att arbeta ensam. Det är viktigt att arbetsgivaren gör en risk- och säkerhetsanalys när det är aktuellt med ensamarbete. Arbetsgivaren måste informera de anställda om hur de ska agera om det händer något.

Vad ensamarbete kan innebära

Ensamarbete innebär isolering på två sätt. Fysisk isolering innebär att man arbetar där man inte kan få kontakt med andra människor på arbetsplatsen utan hjälp av tekniska kommunikationsmedel. Social isolering innebär att man befinner sig bland människor, men inte kan räkna med deras hjälp i en kritisk situation, till exempel kunder eller patienter.

Ensamarbete kan innebära risk för kroppsskada. Då måste arbetsmiljön ordnas, så att det finns möjlighet till snabb hjälp i en eventuell nödsituation. Om säkerheten inte är godtagbar, får arbetet inte utföras utan att en annan person finns med.

Ensamarbete kan också innebära stark psykisk påfrestning. Man ska eftersträva att det går att ha direktkontakt med arbetskamrater och andra människor.

Att införa ensamarbete

Om en arbetsgivare vill införa ensamarbete kräver Unionen att arbetsgivaren gör en riskbedömning i samverkan med Unionen och att arbetsgivaren tar fram en handlingsplan för att eliminera riskerna.

Lösningarna ska anpassas till respektive arbetsplats, beroende på vilken typ av arbetsplats det är. Lösningarna bör åtminstone tillfredsställa sociala behov och behov av teknikstöd.

Alternativ till att införa ensamarbete kan vara utökad bemanning eller minskat öppethållande.

Frågor att ställa före beslut om ensamarbete

Här är några frågor som kan passa att ställa inför riskbedömning av ensamarbete.

  • Går arbetet att organisera på något annat sätt?
  • Vilka risker finns och hur allvarliga är de? Vad kan inträffa?
  • Hur stor är sannolikheten att de inträffar? Hur kan de minimeras?
  • Finns det personer som av fysiska eller psykiska skäl ska undantas från ensamarbete?
  • Vilka rutiner finns för att hålla kontakt med den som arbetar ensam? Vilka möjligheter finns till kommunikation?
  • Hur kan man kalla på hjälp?
  • Hur är de anställda förberedda?

Ensamarbete kan stoppas av arbetsmiljöombud (skyddsombud)

Ensamarbete är inte tillåtet om det bedömts vara riskfyllt. Ett arbetsmiljöombud ( skyddsombud ) har enligt arbetsmiljölagen rätt att stoppa ett arbete ur skyddssynpunkt vid ensamarbete. Om arbetsmiljöombudet inte kan få ett problem löst genom att kontakta arbetsgivaren, får arbetsmiljöombudet avbryta ett arbete som en anställd utför ensam, om det är nödvändigt ur skyddssynpunkt, även om det inte är någon omedelbar fara.

Vart du kan vända dig

Som anställd behöver du kunna hantera situationer som uppstår i och med att du arbetar ensam. Vänd dig till din chef eller till ditt arbetsmiljöombud om det uppstår problem i samband med ensamarbete.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg