Ensamarbete

Ensamarbete är inte tillåtet om det bedöms vara riskfyllt.

Vad ensamarbete innebär

Om ditt jobb innebär fysisk eller social isolering räknas det som ensamarbete. Det kan räknas som ensamarbete om du jobbar i närheten av andra människor, men att du ändå inte kan räkna med att få hjälp av dem om en kritisk situation skulle uppstå. För att få utföra ensamarbete behöver arbetsgivaren säkerställa att du har utbildning, information och instruktioner om de arbetsuppgifter som du ska utföra.

Det är din arbetsgivare som ska bedöma riskerna och planera för lämpliga åtgärder när ensamarbete planeras. En sådan åtgärd kan exempelvis handla om att skapa möjligheter till kontakt med andra personer via telefon på ett säkert och snabbt sätt. Om du har en arbetsuppgift som innebär en påtaglig risk för hot om våld eller påtaglig risk för våld får den inte utföras ensam. Om ensamarbetet kan vara påfrestande eller riskfyllt är arbetsgivaren skyldig att underrätta arbetsmiljöombudet (skyddsombudet) för att tillsammans bedöma risker och planera lämpliga åtgärder.

Fördjupad information om ensamarbete för dig som är arbetsmiljöombud

Arbetsgivarens ansvar

Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger alltid hos arbetsgivaren, men för att förebygga risker för ohälsa och uppnå bäst resultat behöver arbetsmiljöombud och medarbetare arbeta tillsammans. När ensamarbete planeras ska arbetsgivaren bedöma riskerna och planera för lämpliga åtgärder för att förhindra ohälsa. I vissa fall kan bedömningen bli att arbetet som ska göras inte kan utföras ensam. Arbetsgivaren har också ansvar att informera de anställda om hur de ska agera om det händer något. Den mer långsiktiga planeringen av ensamarbete kan göras av skyddskommittén, om det finns en sådan på arbetsplatsen. 

Vad ensamarbete kan innebära

Ensamarbete innebär isolering på två sätt. Fysisk isolering innebär att man arbetar där man inte kan få kontakt med andra människor på arbetsplatsen utan hjälp av tekniska kommunikationsmedel. Social isolering innebär att man befinner sig bland människor, men inte kan räkna med deras hjälp i en kritisk situation, till exempel kunder eller patienter. 

Ensamarbete kan innebära risk för kroppsskada. Då måste arbetsmiljön ordnas, så att det finns möjlighet till snabb hjälp i en eventuell nödsituation. Om säkerheten inte är godtagbar, får arbetet inte utföras utan att en annan person finns med. 
Ensamarbete kan också innebära stark psykisk påfrestning. Vad som upplevs som en påfrestning vid ensamarbete är starkt varierande och upplevs olika av olika personer. Man ska eftersträva att det går att ha direktkontakt med arbetskamrater och andra människor. 

Att införa ensamarbete

Om en arbetsgivare vill införa ensamarbete ska arbetsgivaren göra en riskbedömning tillsammans med  arbetsmiljöombud ( skyddsombud ). Framkommer risk för ohälsa eller olycksfall ska en handlingsplan tas fram i syfte att eliminera riskerna. Lösningarna ska anpassas till respektive arbetsplats, beroende på vilken typ av arbetsplats det är. Vid nattarbete är ensamarbete särskilt riskfyllt. Om en arbetstagare är under 18 år gäller särskilda regler för ensamarbete.

Frågor att ställa före beslut om ensamarbete

Här är några frågor som kan passa att ställa inför riskbedömning av ensamarbete. 

 • Innebär ensamarbetet större risk för olycksfall eller ohälsa än om arbetet utförs av flera gemensamt?
 • Går arbetet att organisera på något annat sätt? 
 • Vilka risker finns och hur allvarliga är de? Vad kan inträffa? 
 • Hur stor är sannolikheten att de inträffar? Hur kan de minimeras? 
 • Finns det personer som av fysiska eller psykiska skäl ska undantas från ensamarbete? 
 • Vilka rutiner finns för att hålla kontakt med den som arbetar ensam? Vilka möjligheter finns till kommunikation? 
 • Hur kan man kalla på hjälp? 
 • Hur är de anställda förberedda? 

Regler om organisatorisk och social arbetsmiljö stödjer en god arbetsmiljö

Info icon Shape info icon

Gör så här vid problem eller om du ser en risk i arbetsmiljön

 1. Om du vill påtala en brist eller risk i arbetsmiljön ska du i första hand vända dig till din chef. 

 2. Vidtar denne ingen åtgärd har du rätt att vända dig till ditt arbetsmiljöombud ( skyddsombud ). 

 3. Arbetsmiljöombudet kan då vända sig till arbetsgivaren och påtala bristen eller risken. 

 4. Gör arbetsgivaren inget åt bristen eller risken har arbetsmiljöombudet rätt att begära arbetsmiljöåtgärder.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg