Tillbud, ohälsa och olycksfall på jobbet

Ett tillbud är en oönskad händelse och visar på var i verksamheten det finns arbetsmiljörisker. Tillbud ska rapporteras till arbetsgivaren och hanteras som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljörisker finns i alla typer av verksamheter och kan innebära allt från kemiska risker till organisatoriska och sociala sådana. Vilka risker som finns ska alla på jobbet känna till. 

För att undvika att riskerna leder till ohälsa eller olyckor och för att en bra arbetsmiljö ska uppnås ska man arbeta systematiskt med alla risker

Vad innebär ett tillbud?

Ett tillbud är en oönskad händelse eller en ”nästan-olycka”, något som avviker från hur arbetet brukar fungera och hade kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Ett tillbud visar på var i verksamheten det finns arbetsmiljörisker och ska rapporteras till arbetsgivaren. Det ska hanteras som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att inte det som nästan ledde till ohälsa/olycksfall leder till ohälsa/olycksfall.

Hur hanteras tillbud?

Arbetsgivaren behöver ha rutiner som beskriver hur tillbud uppmärksammas och hanteras på arbetsplatsen. Dessa rutiner ska alla på jobbet känna till och följa.

På vilket sätt arbetsgivare, arbetsmiljöombud och anställda tillsammans kan bidra till att ohälsa/olycksfall/tillbud anmäls och hanteras på bästa sätt kan diskuteras på exempelvis arbetsplatsträffar, i avstämningsmöten och samverkansforum. En checklista över saker att tänka på vid rapportering av tillbud kan vara ett stöd i att jobba praktiskt på arbetsplatsen.

Om händelsen eller situationen orsakar sjukdom, skada eller hälsobesvär handlar det om en händelse av ohälsa/olycksfall. Om någon medarbetare drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet ska arbetsgivaren utreda orsakerna för att därefter genomföra de åtgärder som behövs för att det som inträffat inte ska ske igen. Detta enligt 9 och 10 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Begrepp för att beskriva olika tillbud

För att sätta ord på det som hänt kan man använda begreppen ”Oj” och ”Aj”. Samma händelse som orsakat ett Aj för någon kan orsaka ett Oj för andra. Tillbud kan också betecknas som allvarliga. Här följer några exempel på olika tillbud.

Oj – Tillbud. Ingen ohälsa/olycksfall.

Något händer som hade kunnat orsaka sjukdom, skada eller hälsobesvär.

Exempel:

 • Bristande planering eller organisering av arbetet gjorde att medarbetare fick en särskilt tung arbetsbelastning
 • En medarbetare blev hotad
 • En matta är inte ordentligt fäst, en medarbetare snubblade på mattkanten men föll inte

Aj! Ohälsa och olycksfall.

Något händer och orsakar sjukdom, skada eller hälsobesvär.

Exempel:

 • En medarbetare blir sjuk efter en period med ohälsosam arbetsbelastning
 • Fysisk eller psykisk skada till följd av hot och/eller våld
 • En medarbetare snubblade på mattkanten, föll och gjorde illa knäet

Allvarligt tillbud

Ett allvarligt tillbud är en händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Exempel:

 • det har skett en explosion i en lokal där det vid tillfället inte fanns några personer
 • svårare fall av mobbning, kränkningar och trakasserier
 • om någon under en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det

Arbetsgivaren är skyldig att rapportera allvarliga tillbud

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla allvarliga tillbud och allvarliga olyckor till Arbetsmiljöverket. Om arbetsgivaren är osäker på om ett tillbud eller en olycka är allvarlig eller inte, ska inställningen vara att det är bättre att anmäla en gång för mycket än en gång för lite.

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla varje misstanke om arbetsskada. Det innebär att alla skador ska anmälas oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller inte. Anmälan görs på Försäkringskassans webbplats.

Oavsett om eller hur Arbetsmiljöverket agerar efter anmälan, är arbetsgivaren alltid skyldig att själv utreda vad som hänt och genomföra åtgärder för att undvika att någon blir sjuk eller skadad igen. Det är viktigt att arbetsmiljöombud och anställda får information om tillbud och inkluderas i arbetet med utredning, åtgärder och kontroll.

Checklista vid rapportering av tillbud

Den här checklistan kan vara ett stöd på arbetsplatsen vid rapportering av tillbud och allvarliga tillbud.

 • Vad hände? Beskriv händelsen eller situationen.
 • I vilket arbetsmoment?
 • Tid och plats?
 • Varför uppstod händelsen eller situationen? Till exempel: – hög arbetsbelastning och tidspress – brister i planering – dåliga instruktioner – ingen introduktion och för lite utbildning – brister i arbetsutrustning eller dåligt underhåll – otydlig uppgiftsfördelning – kommunikation som inte fungerar
 • Vad kunde händelsen resulterat i?
 • Vad kan göras för att något liknande inte ska inträffa igen?
 • Vad behöver göras direkt?
 • Vem ansvarar för att det blir gjort?

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg