Ansvarsärenden för apotekspersonal

Du som arbetar på apotek har ett visst ansvar när du utövar ditt yrke som apotekspersonal. Om du gör fel kan ett ansvarsärende uppstå. Läs om hanteringen.

Du kan i rollen som hälso- och sjukvårdspersonal bli anmäld till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som i sin tur kan besluta om att föra ärendet vidare till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Bestämmelser för dig som arbetar inom apoteksverksamhet

Apoteksverksamhet är en del av hälso- och sjukvården. I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården. Syftet med bestämmelserna är att garantera en viss kunskapsnivå och personliga egenskaper hos den som arbetar i yrket.

Om du är anställd på apotek kan du i egenskap av hälso- och sjukvårdspersonal bli anmäld till IVO. Det kan ske, till exempel, om du gjort en felexpedition eller gett felaktiga råd som inneburit att en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom.

Legitimationsansvar

Om du är farmaceut tillhör du en legitimerad yrkesgrupp. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och tjänar som en garanti för att du som yrkesutövare har en viss kunskapsnivå och vissa personliga egenskaper som gör att du bedöms vara lämplig att utöva farmaceutyrket. Det innebär också att du står under samhällets tillsyn och har godkänts för yrkesverksamhet inom det område legitimationen avser. Farmaceuter har, tillsammans med barnmorska, läkare och tandläkare, ensamrätt till sitt yrke, vilket innebär att det bara är den som har legitimation eller särskilt förordnande inom respektive yrke som är behörig att utöva något av dessa yrken.

IVO handlägger anmälningar om fel

Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av IVO. IVO kan inleda utredningar på eget initiativ, men även enskilda personer, exempelvis patienter eller anhöriga, kan lämna klagomål på såväl verksamhet som personal inom sjukvården till IVO. Samtliga klagomål registreras centralt hos IVO. Ärendet utreds sedan på den tillsynsavdelning som ansvarar för tillsynen i den aktuella regionen.​

Handläggningen hos IVO har främst som syfte att värna om patientsäkerheten – man utreder varför felet uppstått och vad som behöver åtgärdas för att det om möjligt inte ska upprepas.

Om IVO får kännedom om att hälso- och sjukvårdspersonal inte fullgör sina skyldigheter enligt de lagar och föreskrifter som gäller för hälso- och sjukvårdsverksamhet, ska IVO vidta åtgärder för att skyldigheterna ska fullgöras. IVO kan rikta kritik mot personal i alla yrkeskategorier inom vården, alltså även vårdgivaren. Om IVO anser att det finns skäl att meddela en enskild legitimerad yrkesutövare prövotid eller ta ifrån denne legitimationen, ska IVO föra frågan vidare till HSAN för prövning.

HSAN bedömer fel

I HSAN görs en bedömning av den enskilde legitimerade yrkesutövarens ansvar och det kan leda till beslut om

  • prövotid om tre år (så kallad villkorlig dom), samt ytterst
  • återkallelse av yrkesutövarens legitimation.

En återkallad legitimation innebär i praktiken ett yrkesförbud för den berörda farmaceuten att arbeta inom apoteksverksamhet eller någon annan del av hälso- och sjukvården. Det är dock möjligt att få tillbaka sin legitimation om man kan styrka att förhållandena ändrats.

Vårdgivarens och personalens skyldigheter

Den som bedriver apoteksverksamheten, alltså vårdgivaren, har ett stort antal skyldigheter såvitt gäller patientsäkerheten inom sin verksamhet.  Även om ansvaret främst är vårdgivarens, så är även personalen enligt patientsäkerhetslagen skyldig att bidra till att upprätthålla hög patientsäkerhet. Det innebär att all personal är skyldig att följa gällande lagar och avtal samt att efterleva beslut som vårdgivaren tagit. 

Här följer några exempel på skyldigheter som vårdgivaren har i sin verksamhet och som personalen berörs mer eller mindre direkt av.

Anmälningsskyldighet, information och dokumentation

Vårdgivaren ska till IVO anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, en så kallad Lex Maria-anmälan.  Anmälan ska göras snarast och händelsen ska utredas utan dröjsmål. Även du som anställd hos vårdgivaren är skyldig att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskador. Det gäller även om vårdskadan inte är allvarlig.

En vårdgivare ska snarast anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Vårdgivaren är också skyldig att informera patienter om inträffade vårdskador samt att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten.

Möjlighet att göra anmälningar vid misstanke om överförskrivning

Om du som farmaceut har skäl att anta att en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiska läkemedel, andra särskilda läkemedel, alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet ska du anmäla detta till IVO.

Vårdgivaren har ett ansvar för att se till att du som anställd har möjlighet att göra anmälningar vid misstanke om överförskrivning. Vårdgivaren bör också planera och följa upp hanteringen av anmälningar.

Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls.

Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren måste regelbundet genomföra riskanalyser, egenkontroller och utredning av avvikelser samt föra utförlig dokumentation över detta arbete. Vårdgivaren ska vidare säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet med de framtagna processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg