Begäran om arbetsmiljöåtgärder (6:6A)

Som arbetsmiljöombud eller skyddsombud kan du skriva en begäran om arbetsmiljöåtgärder till arbetsgivaren. Läs om hur du gör. Ta hjälp av mall och exempel.

Så gör du för att begära arbetsmiljöåtgärder

Du måste vara arbetsmiljöombud för att göra en sådan begäran med stöd av arbetsmiljölagen, kapitel 6, § 6 (så kallad 6:6a).

Situationer då en begäran om arbetsmiljöåtgärder kan behövas

Att göra en begäran om arbetsmiljöåtgärder enligt 6:6A är lämpligt till exempel vid krav på bättre ventilation på en varm arbetsplats eller vid krav på psykosocial undersökning på en arbetsplats med otrivsel. Hänvisa gärna till relevanta föreskrifter och till de paragrafer som arbetsgivaren bryter mot.

Prata först med arbetsgivaren om problemet. Gärna vid flera tillfällen, om det kan få denne att genomföra förbättringarna. Om det inte har hjälpt med samtal, kan du lämna en begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt arbetsmiljölagen 6:6a. Det är en formell och skarp åtgärd. Därför är det alltid bäst om du kan tala arbetsgivaren tillrätta, utan en 6:6a.

Är det en akut situation med fara för liv eller anställdas hälsa ska du som är arbetsmiljöombud använda det andra skarpa verktyget – skyddsstopp. Då stoppar du som arbetsmiljöombud det berörda arbetet. Om det hinns med, ska du kontakta arbetsgivaren först, för att denne själv ska kunna åtgärda direkt.

De olika stegen i processen

  • Du som arbetsmiljöombud skriver och lämnar en begäran om arbetsmiljöåtgärd till arbetsgivaren. Ta hjälp av våra exempel.
  • Arbetsgivaren kvitterar direkt att din begäran tagits emot.
  • Arbetsgivaren svarar på begäran och lämnar besked om vilka åtgärder som kommer genomföras. Det ska ske ”utan dröjsmål”. Det är rimligt att få svar inom 14 dagar.
  • Arbetsgivaren genomför de åtgärder som uppfyller de krav du ställt i begäran.
  • Om arbetsgivaren inte genomför några åtgärder eller om de inte räcker, kontaktar du som arbetsmiljöombud Arbetsmiljöverket.

Unionens regionkontor finns regionala arbetsmiljöombud, som kan hjälpa till med rådgivning i arbetsmiljöfrågor, kunskap om lagregler och som vid behov kan stötta när en 6:6A-begäran ska formuleras.

Mall för begäran om arbetsmiljöåtgärd, 6:6A

Här hittar du ett exempel på hur en begäran kan se ut och vilka punkter den ska innehålla. Observera att instruktionerna till hur du ska skriva står med kursiv stil. Resten av den följande texten är sådant som är tänkt att ingå i begäran.

Börja med att skriva datum, namn på företaget och på arbetsplatsen där arbetsmiljöåtgärderna behövs:

Datum 201X-XX-XX

Företag /Arbetsställe:

Avdelning / Enhet:

Skriv rubriken ”Begäran om arbetsmiljöåtgärd, 6:6a” och en mening som talar om att du gör en begäran.

Begäran om arbetsmiljöåtgärd, 6:6A

I egenskap av arbetsmiljöombud ( skyddsombud ) och med hänvisning till Arbetsmiljölagen 6 kap. 6a § begär undertecknad åtgärder på arbetsplatsen för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö.

Arbetsmiljöåtgärd:

Under den här rubriken skriver du en text som beskriver vad som är problemet och eventuella förslag till åtgärder. Sedan fortsätter du med följande texter:

Skriftligt svar önskas inom XX (till exempel 14) dagar om hur arbetsgivaren tänker åtgärda problemet.

Vid uteblivet eller otillfredsställande svar kommer Arbetsmiljöverket kontaktas för prövning om föreläggande eller förbud.

Med vänlig hälsning

Arbetsmiljöombudet,

Skriv ditt namn och ange kontaktuppgifter

Namn

Kontaktuppgifter

Gör utrymme så att arbetsgivaren kan kvittera att denne mottagit begäran.

Som ansvarig för arbetsgivaren har jag tagit emot begäran om arbetsmiljöåtgärd (omgående kvittens)

 

……………………………………            ………………………………………

Arbetsgivarrepresentant                                                    Datum

 

Underskrift / Namnförtydligande

Ta med de här punkterna från arbetsmiljölagen som är bra att hänvisa till.

AML 6 kap. 6 a §

  • Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, skall skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder.
  • Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning skall göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet.
  • På framställning skall arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att han mottagit dennes begäran.
  • Arbetsgivaren skall utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör han inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, skall Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § skall meddelas.

 

Avsluta begäran med en lista på eventuella bilagor. Det kan vara sådant som beskriver problem och åtgärder.

Bilagor:

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg