Begäran om arbetsmiljöåtgärder (6:6a)

Som arbetsmiljöombud (skyddsombud) kan du skriva en begäran om arbetsmiljöåtgärder till arbetsgivaren. Läs om hur du gör. Ta hjälp av mall och exempel.

Så gör du för att begära arbetsmiljöåtgärder

Om det finns brister i arbetsmiljön som arbetsgivaren inte åtgärdar kan arbetsmiljöombudet på arbetsplatsen göra en begäran till arbetsgivaren om åtgärd med stöd av arbetsmiljölagen kap. 6 § 6a. Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna kan arbetsmiljöombudet vända sig till Arbetsmiljöverket. Om det finns en omedelbar, allvarlig fara kan det istället bli aktuellt att göra ett så kallat skyddsombudsstopp (även kallat skyddsstopp). 

Du kan i din roll som arbetsmiljöombud (skyddsombud) inom det egna skyddsområdet begära åtgärder i arbetsmiljön av arbetsgivaren, med stöd av 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen när det gäller arbetsmiljöfrågor. Den rätten bör dock användas med försiktighet - och alltid efter att förbättringskrav framförts upprepade gånger till arbetsgivaren - så stäm av med Unionen först.  

Att göra en begäran om arbetsmiljöåtgärder enligt 6:6a (även kallat ”lägga en 6:6a” eller ”göra en 6:6a-anmälan”) ska användas när du har identifierat en risk eller brist i arbetsmiljön inom ditt skyddsområde. Det kan vara till exempel vid krav på bättre ventilation på en varm arbetsplats eller vid krav på undersökning på en arbetsplats med otrivsel.  

Arbetsmiljöombudet kan begära att Arbetsmiljöverket ingriper när det gäller hela arbetsmiljölagen, förutom när det gäller 6 kap i arbetsmiljölagen. Reglerna i detta kapitel räknas som samverkansfrågor. 

Ett arbetsmiljöombud kan även begära åtgärder med stöd av 19a § arbetstidslagen när det gäller mertid , extra övertid och nödfallsövertid, men enbart om arbetstidslagens regler inte ersatts av kollektivavtal . Om reglerna har ersatts av kollektivavtal är det de fackliga organisationerna och arbetsgivaren som ska bevaka att avtalet följs. Varken arbetsmiljöombud eller Arbetsmiljöverket kan agera då. 

Innan du begär arbetsmiljöåtgärder ska du ha säkerställt att du formellt sett är korrekt utsedd till arbetsmiljöombud för det aktuella skyddsområdet. Om detta inte är uppfyllt finns risken att din begäran avfärdas då du helt enkelt inte är arbetsmiljöombud i juridisk mening.  

Det är viktigt att begäran om arbetsmiljöåtgärder är tydlig och korrekt. Hänvisa gärna i din begäran till relevanta föreskrifter och de paragrafer som du menar att arbetsgivaren bryter mot. 

Så här gör du: 

  1. Diskutera gärna risken eller bristen med andra arbetsmiljöombud på arbetsplatsen. Ni är kanske flera som upplever samma sak. Vad kan ni göra tillsammans?  Finns det lagstöd för ditt krav? Är det en arbetsmiljöfråga eller förhandlingsfråga? Har du pratat med klubben (om sådan finnes på arbetsstället) för att höra om de driver frågan förhandlingsvägen? Har frågan lyfts av medarbetare till närmaste chef? Vad har hänt efter det?  Du kan även kontakta Unionen för råd och stöd. 

  2. Prata med arbetsgivaren om problemet, gärna flera gånger. Ofta löser sig många frågor genom samverkan

  3. Finns det skyddskommitté på arbetsstället? Du har rätten att direkt påkalla kommitténs behandling av frågan, antingen själv eller via ditt huvudarbetsmiljöombud.  Efter att skyddskommittén behandlat frågan ska de fatta beslut. Är skyddskommittén enig om sitt beslut i frågan bör de ange när beslutet ska vara verkställt. Om skyddskommittéledamöterna inte är eniga i sitt beslut i frågan, ska på begäran av skyddskommittéledamot frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket som kan pröva frågan.  

  4. Istället för att gå via skyddskommittén, eller om sådan saknas, så har du enligt arbetsmiljölagen kap. 6 § 6a rätt att begära åtgärder. Använd gärna den mall som finns på Arbetsmiljöverkets hemsida eller använd mallen längst ner på sidan.

  5. Arbetsgivaren ska direkt bekräfta mottagandet av din begäran.  

  6. Arbetsgivaren ska svara på din begäran och lämna besked om vilka åtgärder som kommer genomföras. Det ska ske ”utan dröjsmål”. Det är rimligt att få svar inom 14 dagar. 

  7. Om arbetsgivaren inte genomför några åtgärder eller om de inte räcker, kontaktar du som arbetsmiljöombud Arbetsmiljöverket. Använd samma mall. Din begäran blir en offentlig handling.  

  8. Arbetsmiljöverket återkommer till dig och till arbetsgivaren.  

Är det en akut situation med fara för liv eller anställdas hälsa ska du som är  arbetsmiljöombud  använda det andra skarpa verktyget – skyddsombudsstopp (även kallat skyddsstopp). Då stoppar du som  arbetsmiljöombud det berörda arbetet. Om det hinns med, ska du kontakta arbetsgivaren först, för att denne själv ska kunna åtgärda direkt

Personaliserat innehåll

Mall för begäran om arbetsmiljöåtgärd, 6:6A

Du behöver logga in för att kunna använda mallen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg