Kom överens om när ni ska vara nåbara på mejl och telefon

Mejl- och mobilpolicy, (digital) nåbarhetspolicy eller tillgänglighetspolicy. Det finns många namn för riktlinjerna kring hur du som medarbetare förväntas vara nåbar på fritiden. Här hittar du exempel på policyer med inspiration från Unionens medlemmar.

Förebygg ohälsa med digital nåbarhetspolicy

Du som är tjänsteman har ofta relativt fria arbetstider och möjlighet att arbeta på distans. Det kan vara både praktiskt och bli ett problem. Om det finns en förväntan på arbetsplatsen eller från dig själv om att vara ständigt nåbar för kollegor, kunder och arbetsgivare, kan du i längden bli sjuk.

Krävs att man jobbar med arbetsmiljön

Hur nåbara vi förväntas vara efter ordinarie arbetstid varierar mellan olika arbetsplatser och kan ha olika orsaker. Förväntningarna kan vara uttalade, outtalade eller bero på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Genom att jobba tillsammans med arbetsmiljön kan man minska risken för ohälsa. Unionen rekommenderar därför att  arbetsmiljöombud  ( skyddsombud ) och förtroendevalda samverkar med arbetsgivaren om en tydlig digital nåbarhetspolicy.

Risker med att använda arbetsgivarens verktyg privat

Om du får använda arbetsgivarens mobiltelefon och dator privat är riskerna för ohälsa ännu större. Arbetet är då alltid i någon mån närvarande, vilket påverkar din återhämtning. Det finns också alltid en risk för din personliga integritet när du använder arbetsgivarens utrustning privat. Om det är möjligt, använd din egen dator eller mobiltelefon på fritiden.

Förslag på innehåll 

Vilka förväntningar arbetsgivaren har på medarbetarna

  • När och hur man förväntas vara tillgänglig på jobbdator och jobbtelefon – och när man inte förväntas vara det
  • Hur man fördelar ansvaret för exempelvis kundkontakter, joursystem eller beredskapsavtal
  • Affärstider mot kunder

Hur ni arbetar mer hållbart

  • Regler för hur och när man kommunicerar med kollegor
  • Beskrivning av arbetsmiljöriskerna med att använda arbetsgivarens mobiltelefon eller dator privat, även om det är tillåtet
  • Förslag på andra begränsningar, till exempel att ha mejlsynken avstängd under vissa tider
  • Förklara hur (genom vilken kanal) viktig information kommuniceras från ledningen

Regler för uppföljning

  • Beskrivning av hur policyn ska efterlevas
  • Att den digitala nåbarhetspolicyn ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Till exempel att den följs upp i eller är en del av företagets arbetsmiljöpolicy
  • Återkommande mätningar, till exempel med enkäter

Så skapar ni en digital nåbarhetspolicy

Träffas! Ha arbetsplatsmöten och diskutera hur ni vill ha det på er arbetsplats och hur ni kan nå ert mål. Det kan vara bra att ha ett medlemsmöte där även de som inte är medlemmar i Unionen välkomnas för att ha en förutsättningslös diskussion.

Analysera. När riskerar digital nåbarhet i arbetet att bli ohälsosam? Nåbarhet och tillgänglighet är en del av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. När den tillgängligheten blir gränslös finns det också risk att det påverkar er möjlighet till vila och återhämning. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön. Men alla på arbetsplatsen ska också vara involverade i att förbättra arbetsmiljön, oavsett om det handlar om fysisk arbetsmiljö, högt arbetstempo eller nåbarhet. Skaffa er en bild av hur det ser ut på arbetsplatsen med hjälp av anonyma enkäter, möten eller diskussioner mellan chef och medarbetare.

Gör en  åtgärdsplan . Fundera på hur ni går vidare med resultatet. Ska frågan gå via arbetsgivare och  arbetsmiljöombud  ( skyddsombud ) eller behövs det en annan grupp för att fortsätta arbetet? Försök att sätta upp mål och delmål utifrån hur ni vill att arbetsplatsen ska fungera. Behöver ni samla in någon ytterligare information för att kunna ta fram en digital nåbarhetspolicy?

Avstämning. Diskutera ert förslag med medarbetarna. Behöver något ändras?

Uppföljning. Kom ihåg att ha med en uppföljning i själva policyn samt hur ofta den ska utvärderas. Ger den rätt effekt? Behöver något ändras eller förtydligas? Använd gärna enkäter för att undersöka.

Exempel på digital nåbarhetspolicy

Här finns tre exempel på hur en digital nåbarhetspolicy kan se ut. Exemplen är inspirerade av policyer från arbetsplatser där Unionens medlemmar jobbar.

Distansarbete och hybridarbete

Vad kan din arbetsgivare kräva av dig när det kommer till distans- och hybridarbete och vilka rättigheter har du när det bland annat kommer till din arbetsmiljö? Vi ger dig svar på dina frågor.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg