Checklista: Inkluderande arbetsplats för personer med en funktionsnedsättning

Så gör du som förtroendevald för att bidra till en inkluderande arbetsplats för personer med en funktionsnedsättning

Vid rekrytering

Se till att vara involverad i rekryteringsprocessen. Hur är annonsen utformad? Vilka rekryteringskanaler används? Försöker man att bredda urvalet på något sätt?

Se över vilka krav som ställs i kravprofilen. Vad behövs för att kunna göra jobbet? Ställs krav som är ”bra att ha”, men inte är krav?

Lyhördhet och individperspektiv

Utgå ifrån individen, var lyhörd och se vilka behov just denna person har. Lyssna på individens egna önskemål om förhållningssätt och öppenhet, så att den personliga integriteten värnas. Samtala gärna med medarbetaren om vilken grad av öppenhet avseende funktionsnedsättningen som hen känner sig bekväm med på arbetsplatsen.

Det är viktigt att respektera individens integritet men om personen ifråga själv önskar att vara öppen med sin funktionsnedsättning bör arbetsgivaren stödja medarbetaren i detta avseende. Tänk på att det är skillnad på att individen talar öppet om sin funktionsnedsättning och att arbetsgivarföreträdare gör det. För en så öppen och ärlig dialog som möjligt. Kom tillsammans fram till ett förhållningssätt som känns bra för medarbetaren.

För att kunna fortsätta jobba

Tänk på att anpassningar som är bra för en person med funktionsnedsättning oftast är bra för alla på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att vidta sådana stöd- och anpassningsåtgärder som är skäliga för att arbetstagare, arbetssökande eller praktikant med funktionsnedsättning ska klara arbetet.

Kom ihåg att en arbetsgivare inte kan gå för långt i sina stöd och anpassningsåtgärder. Förbudet mot diskriminering som har samband med funktionshinder skyddar endast personer som har en funktionsnedsättning. En arbetsgivare kan alltså inte fällas för diskriminering för att någon annan anställd eller arbetssökande anser att arbetsgivaren har gått för långt i eller har lagt för mycket resurser på strävandena efter att anpassa arbetsplatsen till en person med en funktionsnedsättnings behov

Vid uppsägningar på arbetsplatsen

Tänk på lagen (1982:80) om anställningsskydd, (LAS). LAS § 23 ”Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall, om det kan ske utan allvarliga olägenheter, få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen.”

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg