Checklista: Inkluderande arbetsplats för personer med funktionsnedsättning

Så gör du som förtroendevald för att bidra till en inkluderande arbetsplats för personer med en funktionsnedsättning

Vid rekrytering

Se till att vara involverad i rekryteringsprocessen, hur annonsen är utformad, vilka rekryteringskanaler som används, i urvalet med mera.

Se över vilka krav som ställs i kravprofilen? Vad behövs för att kunna göra jobbet? Ställs krav som är ”bra att ha”, men inget måste?

Lyhördhet och individperspektiv

Utgå ifrån individen, var lyhörd och se vilka behov just denna person har. Var lyhörd inför individens egna önskemål om förhållningssätt och öppenhet, så att den personliga integriteten värnas. Samtala gärna med medarbetaren om vilken grad av öppenhet avseende funktionsnedsättningen som hen, hon eller han känner sig bekväm med på arbetsplatsen.

Det är viktigt att respektera individens integritet men om personen ifråga själv önskar att vara öppen med sin funktionsnedsättning bör arbetsgivaren stödja medarbetaren i detta avseende. Tänk på att det är en sak att individen talar öppet om sin funktionsnedsättning och en annan att arbetsgivarföreträdare gör det. För en så öppen och ärlig dialog som möjligt och kom tillsammans fram till ett förhållningssätt som känns bra för medarbetaren.

För att kunna fortsätta jobba

Tänk på att det som är bra för en person med funktionsnedsättning oftast är bra för alla på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är i princip skyldig att vidta sådana stöd- och anpassningsåtgärder som är skäliga för att arbetstagare, arbetssökande eller praktikant med funktionsnedsättning ska klara arbetet.

Kom ihåg att en arbetsgivare inte kan gå för långt i sina stöd och anpassningsåtgärder. Förbudet mot diskriminering som har samband med funktionshinder skyddar endast personer som har en funktionsnedsättning. En arbetsgivare kan alltså inte fällas för diskriminering för att någon annan anställd eller arbetssökande anser att arbetsgivaren har gått för långt i eller har lagt för mycket resurser på strävandena efter att anpassa arbetsplatsen till en person med en funktionsnedsättnings behov.

Vid uppsägningar på arbetsplatsen

Tänk på lagen (1982:80) om anställningsskydd, (LAS). LAS § 23 ”Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall, om det kan ske utan allvarliga olägenheter, få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen.”

Fördjupning och länkar

Välkommen att anmäla dig till Unionens kurser ”Med rätt att vara olika”, och ”Bättre arbetsmiljö, BAM”, se vilket utbildningstillfälle som passar dig bäst under kurser och aktiviteter

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ser till att diskrimineringslagen följs. Här finns bland annat rapporter och checklistor för aktiva åtgärder i arbetslivet.

Arbetsförmedlingen

Hos arbetsförmedlingen finns information om olika stöd som en person med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga kan få, eller som en arbetsgivare kan få. Lönebidrag innebär en ekonomisk kompensation till arbetsgivare som anställer någon med funktionsnedsättning.

Via Arbetsförmedlingen kan en arbetsgivare få stöd för ett personligt biträde eller hjälp av en SIUS-konsulent. Om personen som anställs har behov av arbetsplatsanpassning/arbetshjälpmedel kan Arbetsförmedlingen bevilja det under de första 12 månaderna.

Försäkringskassan

Försäkringskassan ger stöd vid underhåll eller ändrade behov av arbetshjälpmedel för den som varit anställd längre än 12 månader.

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla oavsett funktionsförmåga ska kunna vara delaktiga i samhället. Myndigheten består av tidigare Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet. Här finns bland annat skriften ”Se kompetensen”.

Handikappförbunden

www.hso.se

Lika Unika

Lika Unika är en samarbetsorganisation med 6 svenska riksförbund från funktionshinderrörelsen som medlemsförbund

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej