Alkohol och droger på jobbet

Det finns saker du själv kan göra i samband med alkohol och droger på jobbet. Unionen har också riktlinjer för hur man kan arbeta på arbetsplatsen.

Problem med alkohol och droger på arbetsplatsen

Det kan finnas missbruk och beroende av alkohol och droger på arbetsplatsen. En drog- eller alkoholpåverkad person kan vara en arbetsmiljörisk för sig själv och andra. Problem med alkohol och droger innebär väsentliga kostnader för företag och organisationer.

Det finns ingen klar gräns för när ett alkoholbruk övergår i missbruk och beroende. Varningssignaler på missbruk kan till exempel vara koncentrationsproblem, kraftiga humörsvängningar eller upprepad korttidsfrånvaro. Men det kan även vara signaler på annat som behöver åtgärdas. Exempel på det är krav på alkoholkonsumtion i jobbet, stress, ensamarbete och när det inte finns klart uttalade mål.

Frånvaro och produktionsbortfall kan vara mycket kostsamt för företag och organisationer. Förhindra det genom att ha ett väl fungerande förebyggande arbete och en tydlig organisation för arbetsanpassning och rehabilitering.

Rutiner och stöd på arbetsplatsen

På alla arbetsplatser ska det finnas rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering. De ska också innehålla åtgärder när man misstänker eller konstaterar alkohol- och drogmissbruk. Det ska också finnas regler och rutiner som gäller om någon uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. Att bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete och tidigt upptäcka brister i arbetsmiljön är ett bra sätt att förhindra att människor utvecklar ett missbruk.

Chefer och arbetsledare måste ha tillräckliga kunskaper om den aktuella lagstiftningen. De måste också veta att det finns professionella resurser att ta till för att lösa problemen och att de aldrig ska stå ensamma. En sådan resurs kan vara en kvalitetssäkrad företagshälsovård.

Vad du själv kan göra

Vad kan du själv göra om du misstänker att din kollega dricker? Eller om chefen säger att du drack för mycket på firmafesten i torsdags? Och vad kan Unionen göra?

Missbruk är ett arbetsmiljöproblem och det ger chefen ett formellt ansvar och en skyldighet att vidta åtgärder så snart någon upptäcker eller ”bara” misstänker missbruk. I de flesta fall är det arbetskamraterna som först upptäcker missbruk. Tycker du att det är svårt att prata med den det berör, eller om inget händer, kan du vända dig till din chef, arbetsmiljöombudet eller någon facklig representant.

Om du misstänker att din chef har problem, så prata direkt med honom/henne eller kontakta chefens chef. Du kan be att någon från klubben eller Unionen följer med dig till det samtalet. På vissa arbetsplatser utses kontaktpersoner i alkohol- och drogfrågor som har kunskap om problematiken och hur missbruk kan förebyggas på arbetsplatsen.

Är du förtroendevald eller arbetsmiljöombud , ta reda på hur rutinerna och handlingsplanerna ser ut. Saknas de eller om de inte är väl kända och förankrade bland anställda och chefer, kontakta arbetsgivaren för en diskussion om hur ni ska lösa detta. Ta då också upp frågan om ni behöver se över företagshälsovårdsavtalet eller teckna ett sådant om ni saknar egen kompetens. Ta reda på om det står något om alkohol- och drogfrågor, rehabilitering och arbetsanpassning i era centrala och lokala kollektivavtal .

Medlemmar kan kontakta klubben eller Unionen för rådgivning och stöd. Unionens regionala arbetsmiljöombud stöttar och ger rådgivning i alla arbetsmiljörelaterade frågor.

Tecken på missbruk

De första tecknen på missbruk är ofta hälsosymptom som kanske inte direkt kopplas ihop med alkoholkonsumtionen, till exempel sömnrubbningar, trötthet, magproblem, oro, irritation eller högt blodtryck. Missbruk är det om minst ett av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod:

  1. Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet
  2. Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada (till exempel rattfylleri)
  3. Upprepade problem med rättvisan då personen varit påverkad
  4. Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av berusning

Beroende är det om minst tre av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod:

  1. Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd på grund av påtagligt minskad effekt.
  2. Abstinens – karakteristiska abstinenssymptom eller återställare.
  3. Använder till exempel alkohol i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs.
  4. Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket. Mycket tid ägnas åt att få tag på till exempel alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten.
  5. Viktiga aktiviteter – på jobbet och fritiden, sociala aktiviteter, överges eller minskas på grund av bruket.
  6. Bruket av till exempel alkohol fortsätter trots att du vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.

Unionens politiska riktlinjer för alkohol och droger

Unionens politiska riktlinjer för alkohol och droger utgör en plattform för hur Unionen ska agera inom alkohol- och drogområdet. Medlemmar och förtroendevalda får också vägledning av riktlinjerna hur man kan arbeta på arbetsplatsen med dessa frågor för att förebygga och hantera dem.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg