Alkohol och droger på jobbet

Vilka varningssignaler finns om någon har problem med alkohol eller droger? Vad kan du själv göra om du misstänker att en kollega har ett skadligt bruk av alkohol eller droger?

Problem med alkohol och droger på arbetsplatsen

En drog- eller alkoholpåverkad person kan vara en arbetsmiljörisk för sig själv och andra. Skadligt bruk av alkohol eller droger kan också innebära väsentliga kostnader för företag och organisationer. 

Det finns ingen klar gräns för när ett alkoholbruk övergår i skadligt bruk och beroende. Varningssignaler på skadligt bruk kan till exempel vara koncentrationssvårigheter, kraftiga humörsvängningar eller att någon ofta är borta enstaka dagar från jobbet. Dessa signaler kan dock också tyda på att det är något i arbetsförhållandena som behöver ändras.  Kanske finns krav på alkoholkonsumtion i jobbet? Eller förekommer mycket stress, ensamarbete eller inga klart uttalade mål med arbetet? 

Produktionsbortfall och att personal ofta är borta från jobbet kan vara väldigt kostsamt för företag och organisationer. Men detta kan förhindras genom ett bra förebyggande arbete och en tydlig organisation för arbetsanpassning och rehabilitering.

Rutiner och stöd på arbetsplatsen

På alla arbetsplatser ska det finnas rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering. Det är viktigt att rutinerna också omfattar åtgärder när man misstänker eller konstaterar skadligt bruk eller beroende av alkohol eller droger. Att bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete och tidigt upptäcka brister i arbetsmiljön är ett bra sätt att förhindra att anställda utvecklar ett skadligt bruk. 

Du som är chef eller arbetsledare måste ha tillräckliga kunskaper om den aktuella lagstiftningen. Det är också viktigt att veta att det finns professionell hjälp att ta till – du behöver inte lösa problemen på egen hand. Professionell hjälp hittar du till exempel inom en kvalitetssäkrad företagshälsovård. 

Vad du själv kan göra

Vad kan du själv göra om du misstänker att din kollega har ett skadligt bruk av alkohol eller droger? Eller om din chef säger att du drack för mycket på firmafesten i torsdags? Och vad kan Unionen göra? 

Skadligt bruk är ett arbetsmiljöproblem.  Det ger din chef ett formellt ansvar och en skyldighet att agera så snart någon upptäcker eller ”bara” misstänker skadligt bruk. I de flesta fall är det arbetskamraterna som först upptäcker ett skadligt bruk. Om du tycker att det är svårt att prata med den det gäller eller om inget händer, kan du vända dig till din chef, arbetsmiljöombudet eller en facklig representant. 

Om du misstänker att din chef har problem, prata i så fall direkt med hen eller kontakta chefens chef. Du kan be att någon från din Unionen- klubb på jobbet eller Unionen följer med dig till samtalet. På vissa arbetsplatser utses kontaktpersoner i alkohol- och drogfrågor. Dessa har kunskap om problematiken och hur skadligt bruk kan förebyggas på arbetsplatsen. 

Är du  förtroendevald  eller  arbetsmiljöombud , ta reda på hur rutinerna och handlingsplanerna ser ut. Om de saknas eller inte är väl kända och förankrade bland anställda och chefer, kontakta då arbetsgivaren för att diskutera hur ni löser detta. Ta då också upp frågan om ni behöver se över företagshälsovårdsavtalet eller teckna ett sådant om ni saknar egen kompetens. Ta reda på om det står något om alkohol- och drogfrågor, rehabilitering och arbetsanpassning i era centrala och lokala  kollektivavtal

Om du är medlem i Unionen kan du kontakta Unionenklubben på ditt jobb eller Unionens medlemsservice för rådgivning och stöd. Unionens regionala arbetsmiljöombud stöttar och ger rådgivning i alla arbetsmiljörelaterade frågor. 

Tecken på skadligt bruk

De första tecknen på skadligt bruk är ofta hälsosymptom som kanske inte direkt kopplas ihop med alkohol. Det kan vara till exempel sömnrubbningar, trötthet, magproblem, oro, irritation eller högt blodtryck. Det räknas som skadligt bruk om minst ett av följande kriterier uppfylls under en och samma period på tolv månader:  

 1. Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet
 2. Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada (till exempel rattfylleri)
 3. Upprepade problem med rättvisan då personen varit påverkad
 4. Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av berusning

 Källa: Diagnosmanualen DSM-IV

Det räknas som beroende om minst tre av följande kriterier uppfylls under en och samma period på tolv månader:

 1. Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd på grund av påtagligt minskad effekt.
 2. Abstinens – karakteristiska abstinenssymptom eller återställare.
 3. Använder till exempel alkohol i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs.
 4. Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket. Mycket tid ägnas åt att få tag på till exempel alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten.
 5. Viktiga aktiviteter – på jobbet och fritiden, sociala aktiviteter, överges eller minskas på grund av bruket.
 6. Bruket av till exempel alkohol fortsätter trots att du vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.

  Källa: Diagnosmanualen DSM-IV

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg