Beslut om ersättning vid arbetsskada

För att ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen måste din anmälda arbetsskada godkännas av Försäkringskassan.

Shape Created with Sketch.

Som arbetsskada räknas en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet (arbetsplatsolycka), färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet), smitta (i vissa fall).

Beslut om ersättning från Försäkringskassan

När Försäkringskassan fått in din ansökan om ersättning ska en utredning göras. Försäkringskassan har ett utredningsansvar och ska vara objektiva. Under utredningens gång kan det hända att Försäkringskassan uppmanar dig att komma in med vissa handlingar. Försäkringskassan har en skyldighet att hjälpa dig, men om du behöver ytterligare hjälp kan du få det från Unionens regionkontor

Innan ett beslut fattas ska du få ett brev från Försäkringskassan. Av brevet framgår vilket beslut Försäkringskassan överväger att fatta. Om du har synpunkter på det beslut Försäkringskassan föreslår, har du möjlighet att skicka in kompletterande underlag. Kontakta Unionen om du behöver hjälp. 

Försäkringskassan meddelar sitt beslut när utredningen är klar och du har haft möjlighet att komma in med synpunkter. Om du är missnöjd med beslutet kan du inom två månader begära omprövning av beslutet. Om du efter omprövningen fortfarande är missnöjd kan du inom två månader överklaga beslutet.

Unionen rekommenderar att du snarast inom 2-månadersfristen tar kontakt med Unionen för vidare rådgivning samt bedömning av möjligheten att få hjälp med ett juridiskt ombud . En handläggare på Unionens regionkontor kan därefter, i samråd med dig, göra bedömningen att ditt ärende bör skickas till Unionens huvudkontor för att pröva om du kan erbjudas facklig rättshjälp. Om ärendet ska skickas för en sådan prövning måste du samla in underlag. Handläggaren på regionkontoret kan ge dig stöd i vilket underlag som ska samlas in i det aktuella fallet. Du ansvarar själv för att ta fram underlaget.

Beslut om ersättning från AFA

När AFA tagit ställning i ärendet skickas ett beslut till dig. Om du är missnöjd med detta kan du höra av dig till skaderegleraren som fattat beslutet. Om AFA har fattat ett så kallat slutligt beslut, har du möjlighet att inom sex månader begära omprövning av beslutet av AFA Försäkring. 

Om du fått ett slutligt beslut som du inte är nöjd med rekommenderar Unionen att du snarast inom 6-månadersfristen kontaktar Unionen för vidare rådgivning. En handläggare på Unionens regionkontor kan i samråd med dig göra bedömningen att ditt ärende bör skickas till Unionens huvudkontor för att pröva om facklig rättshjälp kan erbjudas dig. Om ärendet ska skickas för en sådan prövning måste du samla in underlag. Handläggaren på regionkontoret kan ge dig stöd i vilket underlag som ska samlas in i det aktuella fallet. Du ansvarar själv för att ta fram underlaget.

Om du inte är nöjd med omprövningsbeslutet kan detta prövas av skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar, som är högsta instans.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?