Beslut om ersättning vid arbetsskada

För att ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen måste din anmälda arbetsskada godkännas av Försäkringskassan.

Shape Created with Sketch.

Som arbetsskada räknas en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet (arbetsplatsolycka), färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet), smitta (i vissa fall).

Beslut om ersättning från Försäkringskassan

När Försäkringskassan fått in din ansökan om ersättning ska en utredning göras. Försäkringskassan har ett utredningsansvar och ska vara objektiva. Under utredningens gång kan det hända att Försäkringskassan uppmanar dig att komma in med vissa handlingar och då är det ditt ansvar att försöka ordna de underlag som behövs. Om det finns underlag eller dokumentation hos Unionen som du tror kan vara användbart för utredningen kontaktar du oss så hjälper vid dig med underlaget.

Innan Försäkringskassan fattar ett beslut behöver de informera dig om vilket beslut de överväger att fatta och vilka underlag som ligger till grund för beslutet. Om du har synpunkter på det beslut Försäkringskassan föreslår, har du möjlighet att skicka in kompletterande underlag.

Försäkringskassan meddelar sitt beslut när utredningen är klar och du har haft möjlighet att komma in med synpunkter. Om du är missnöjd med beslutet kan du inom två månader begära omprövning av beslutet. Om du efter omprövningen fortfarande är missnöjd har du två månader på dig att överklaga beslutet.

Unionen rekommenderar att du snarast inom 2-månadersfristen tar kontakt med Unionen för vidare rådgivning samt bedömning av möjligheten att få hjälp med ett juridiskt  ombud . En handläggare på Unionen kan därefter, i samråd med dig, göra bedömningen att ditt ärende bör skickas vidare till förbundsjurist för att pröva om du kan erbjudas facklig rättshjälp. Om ärendet ska skickas för en sådan prövning måste du samla in de underlag som behövs och du ansvarar själv för att ta fram underlaget.

Beslut om ersättning från AFA

När AFA tagit ställning i ärendet skickas ett beslut till dig. Om du är missnöjd med detta kan du höra av dig till skaderegleraren som fattat beslutet. Om AFA har fattat ett så kallat slutligt beslut, har du möjlighet att inom sex månader begära omprövning av beslutet av AFA Försäkring. 

Om du fått första beslut eller ett slutligt beslut som du inte är nöjd med rekommenderar Unionen att du snarast inom 2-månadersfristen respektive 6-månadersfristen kontaktar Unionen för vidare rådgivning. En handläggare på Unionen kan därefter, i samråd med dig, göra bedömningen att ditt ärende bör skickas vidare till förbundsjurist för att pröva om du kan erbjudas facklig rättshjälp. Om ärendet ska skickas för en sådan prövning måste du samla in de underlag som behövs och du ansvarar själv för att ta fram underlaget.

Om du efter omprövningen inte är nöjd med omprövningsbeslutet kan detta prövas av skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar, som är högsta instans.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg