Minska stressen hos dina medarbetare

Att jobba förebyggande har visat sig vara den mest effektiva metoden för lägre sjuktal på en arbetsplats. Hur kan du som chef arbeta för en friskare arbetsplats?

Så kan du som chef skapa en friskare arbetsplats

Enligt forskning finns det faktorer som gör att vissa arbetsplatser är friskare. Diskutera gärna med din arbetsgrupp hur det ser ut hos er och ta fram konkreta förslag på förbättringar. Lyft dem sedan till dina chefer och HR.
 

 1. En rättvis och transparent organisation
  Det är viktigt att medarbetarna upplever organisationen som schysst och att det finns en tillit mellan olika delar av verksamheten. Beslut är välmotiverade, rättvisa, transparenta och efterlevs (inte minst).  
 2. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
  Du som chef och ledare är tillgänglig, tydlig med mål, inspirerar medarbetare och visar vägen. Det är också viktigt att du är tydlig med vad dina medarbetare behöver göra för att nå uppsatta mål. Du som ledare jobbar aktivt på att det ska finnas tillit i gruppen genom att ge ansvar, stöd och möjligheter.
 3. Delaktighet och möjlighet att påverka beslut
  Det finns förutsättningar för dina medarbetare att påverka sin arbetssituation och vara delaktiga i verksamhetens utveckling. De får ha åsikter och idéer kring rutiner, arbetssätt och mötesstruktur. Alla får komma till tals och bli lyssnade på.
 4. En välutvecklad kommunikation och feedback
  Det råder ett öppet och tillåtande samtalsklimat – åt alla håll. Alla lyssnar på varandra, och man får löpande feedback. Sakfrågor hanteras utan att det blir personligt.
 5. Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete
  Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man har rutiner för att hitta risker för ohälsa. Du som chef förebygger riskerna, vidtar åtgärder när något brister och följer upp – för att så få människor som möjligt ska bli sjuka eller vara med om en olycka på jobbet. Arbetet ska ske i samverkan med arbetsmiljöombud på arbetsplatsen.
 6. Ett väl fungerande rehabiliteringsarbete
  Dina medarbetare vill, kan och vågar uppmärksamma dig som chef om man inte mår bra, och du agerar på tidiga signaler. Och om någon ändå blir sjuk ska det finnas rutiner kring sjukfrånvaro och hur man får tillbaka folk i arbete – rutiner som också efterlevs. Vid behov samarbetar din organisation med företagshälsovård och Försäkringskassan.
 7. Kompetensutveckling och möjlighet till anpassning och byte av arbetsuppgifter
  Det finns strukturer för att ta vara på och utveckla kompetens och erfarenhet inom organisationen. Medarbetare lär av varandra och utvecklas tillsammans i vardagen. Men man får också utbildning vid behov och kan ibland byta arbetsuppgifter.
 8. Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning
  Ni diskuterar regelbundet balansen mellan krav och resurser. Det finns en samsyn om vad som är viktigt, bråttom och rätt sak att göra. Dina medarbetare upplever att de kommer till sin rätt. Och vid hög arbetsbelastning, extra stress, hjälper du som chef till att prioritera mellan uppgifter.
   

Källa: Hälsa och framtid – ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag
 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg