Checklista: Föräldravänligt arbetsliv

Detta är en vägledning till dig som är förtroendevald i Unionen i arbetet för ett föräldravänligt arbetsliv. Vägledningen innehåller en redovisning av Unionens ståndpunkter om arbetet för ett mer föräldravänligt arbetsliv.

Vägledningen innehåller en redovisning av Unionens ståndpunkter om arbetet för ett mer föräldravänligt arbetsliv. Sedan följer ett antal rekommendationer angående arbetet för ett föräldravänligt arbetsliv på arbetsplatsnivå.

Vad Unionen vill – 16 steg mot ett mer föräldravänligt arbetsliv

 • Unionen vill att arbetsplatserna ska se över sina villkor och rutiner så att de passar småbarnsföräldrar
 • Unionen vill synliggöra det obetalda arbetet i hemmet och dess konsekvenser för kvinnors insatser på arbetsmarknaden
 • Unionen vill se en attitydförändring i arbetslivet gällande graviditet och föräldraskap
 • Unionen vill att fler kvinnor gör karriär och blir chefer
 • Unionen vill se ett jämnare uttag av föräldraledigheten mellan vårdnadshavarna
 • Unionen vill att alla arbetsplatser ska betala ut föräldralön
 • Unionen vill att arbetsplatserna ska ha en policy med rutiner och handlingsplaner för föräldralediga
 • Unionen vill att chefer utövar ett föräldravänligt ledarskap
 • Unionen vill att chefer ska ha samma möjlighet som andra att kunna gå ner i arbetstid och dela chefstjänst med någon annan
 • Unionen vill att arbetsgivare uppmuntrar män som är chefer att ta ut längre föräldraledighet
 • Unionen vill att medlemmarna ska ha ökat inflytande över när arbetet utförs
 • Unionen vill att medlemmarna ska ha ökat inflytande över var arbetet utförs
 • Unionen vill att alla arbetsplatser upprättar rutiner för hanteringen av oplanerad korttidsfrånvaro som vabb.
 • Unionen vill att uttag av övertid ska vara anpassat efter föräldrars särskilda villkor
 • Unionen vill att fler arbetsplatser erbjuder friskvård på arbetstid
 • Unionen vill verka för att även ensamstående föräldrars behov ska uppmärksammas i likabehandlingsarbetet

Unionen ska i såväl det dagliga fackliga arbetet på arbetsplatserna som i det opinionsbildande arbetet på regional och nationell nivå verka för att dessa steg tas och att målet om ett föräldravänligt arbetsliv nås.

Rekommendationer till dig som är förtroendevald

Arbetet för att underlätta för medarbetare med föräldraansvar att förena förvärvsarbete och föräldraskap ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivaren och representanter för arbetstagarna, vanligtvis fackligt förtroendevalda om sådana finns på arbetsplatsen.

Arbetet ska alltid utgå från faktiska förhållanden och förbättringsbehov på den aktuella arbetsplatsen. Unionens undersökning ger dock en fingervisning om hur de lokala parterna med fördel kan påbörja arbetet för att göra arbetsplatsen föräldravänligare.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg