Lönediskriminering

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering. Förbudet omfattar bland annat löner och andra anställningsvillkor. Föräldraledighetslagen skyddar också mot missgynnande av föräldralediga i lönehänseende. Enligt kollektivavtal ska det inte finnas några osakliga löneskillnader.

I Sverige finns inte någon lag som bestämmer vilka löner som sätts. Lön och lönesättning bestäms av arbetsmarknadens parter, det vill säga av arbetsgivarnas och arbetstagarnas respektive organisationer. Lönerna kan vara individuella och differentierade där de varierar från person till person, men får inte vara osakliga.

Skillnader i lön mellan olika personer måste vara sakliga i förhållande till de lönekriterier som gäller på en arbetsplats. Om lönen sätts olika, trots att det inte finns saklig grund, innebär det en så kallad osaklig löneskillnad och i vissa fall även lönediskriminering .

Diskrimineringslagen förbjuder osakliga löneskillnader som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna är arbetsgivaren skyldig att, i samverkan med representanter för arbetstagarna, kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor för att se till att de inte direkt eller indirekt missgynnar någon grupp av skäl som har samband med någon diskrimineringsgrund.

Arbetsgivaren är dessutom skyldig att i samverkan kartlägga och analysera förekommande löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. 

Du som är föräldraledig har skydd mot missgynnande i lönehänseende i föräldraledighetslagen.

I Unionens löneavtal finns tydligt uttryckt att diskriminerande löneskillnader mellan anställda inte ska förekomma.

Om du upplever att du missgynnas lönemässigt av skäl som har samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna eller föräldraledighet, så ska du påpeka det för din chef. Får du inte gehör alternativ en förklaring som du finner godtagbar, bör du kontakta Unionen för att få hjälp. Är du föräldraledig ska du lönesättas som om du hade arbetat.

De flesta företag har en lönepolicy som tydligt uttalar att det inte ska förekomma diskriminering vid lönesättning .

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg