Mångfald och inkluderande arbetsliv - för dig som är chef

En inkluderande arbetsplats förutsätter allas möjlighet att vara delaktiga och en respekt för olikheter. Här får du som är chef råd för att fokusera på individens och gruppens möjligheter och att anpassa krav och stöd efter behov och förutsättningar. 

Mångfald i ledande positioner 

För att visa att arbetsplatsen menar allvar med inkludering är det viktigt att det finns mångfald i ledningsgrupper och bland ledande positioner. För att nå dit behöver du som chef investera i dina medarbetares kompetensutveckling och stödja allas karriärsutveckling. Allt för att det ska finnas en mångfald av kandidater att välja bland. Det hjälper också också medarbetare att själva söka ledande positioner om de ser förebilder i de ledande positionerna.

Den interna kulturen och värderingarna 

Gå igenom er interna kultur och värderingar. Finns det något ni kan göra för att alla ska känna sig välkomna att arbeta hos er? Vad kan ni göra för att medarbetare som har börjat också vill stanna kvar? Som chef är din roll väldigt viktig här. Du är en viktig kulturbärare och förebild som kan göra skillnad.  

Ett arbetsliv anpassat till livet 

En inkluderande arbetsplats behöver ge förutsättningar för alla att vara delaktiga. Det måste finnas respekt för att vi är olika, har olika behov och förutsättningar och att det i perioder händer saker i vårt privatliv som påverkar oss i vårt arbetsliv. 

Föräldraskap och ett utvecklande arbete – går det? 

Arbetsgivaren är skyldig att underlätta för medarbetare att både kunna vara en aktiv förälder och ha ett jobb där de kan utvecklas.  

När en medarbetare är föräldraledig så ska du se till: 

  • Att medarbetaren är med i lönerevisionen 

  • Att medarbetaren får möjlighet att kompetensutvecklas 

Medarbetare med tonåringar eller åldrande föräldrar 

Även tonårsföräldrar och de som har egna åldrande föräldrar som de hjälper och stöttar kan ha en utmaning med att få ihop jobb och privatliv. Här är det också viktigt att du som chef ger stöd och hjälper till att anpassa arbetet. 

Låt alla utvecklas – oavsett ålder 

Medarbetare stannar kvar olika länge på arbetsplatser oavsett ålder och därmed blir utvecklingsinsatser lika välinvesterade vem de än läggs på. Basera alltså inte vem som ska få utvecklas på vilken ålder personen har utan se istället till behovet. 

  • Se dina medarbetare som individer. 

  • Ge alla samma möjlighet till kompetensutveckling . En persons inlärningsförmåga har inte med ålder att göra. 

  • Se vinsten med en äldre persons stora erfarenhet. 

  • Se vinsten med olika åldrars perspektiv och infallsvinklar. 

Åldersdiskriminering  

Är arbetsplatsen anpassad för medarbetare med nedsatt arbetsförmåga? 

En medarbetares arbetsförmåga kan variera till exempel på grund av sjukdom eller funktionsvariation. Här måste du som chef se till att du har bra kunskap om hur du skapar förutsättningar för alla dina medarbetare.  

Att tänka på: 

  • Behöver ni anpassa er fysiska arbetsplats? 

  • Är den psykosociala arbetsmiljön anpassad för alla? 

Checklistor för mer inkluderande arbetsplats utifrån olika diskrimineringsgrunder

Sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

Du som chef har ett extra stort ansvar för att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats oberoende av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Funktionsnedsättning

En arbetsplats ska ha en miljö där alla medarbetare känner sig inkluderade och kan vara sig själva. Det skapar förutsättningar för trivsel, en attraktiv arbetsplats och en utvecklande verksamhet.

Kön

Säg gärna ”alla, oavsett kön” snarare än ”män och kvinnor” eftersom alla inte identifierar sig som kvinna eller man. Det är det första av tipsen för att skapa inkluderande arbetsplats, oavsett kön.

Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning

Du som chef har ett extra stort ansvar för att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats för alla, oberoende av hur vi ser ut, varifrån vi kommer eller vilken trosuppfattning vi bekänner oss till.

Ålder

Olikheter i ålder bidrar till gruppens och verksamhetens utveckling - om alla känner sig inkluderade. Du som chef behöver agera som förebild - även om alla i gruppen har ett gemensamt ansvar.

”Arbetsmiljö och värderingar hänger ihop”

”Det är inte värderingarna i sig som skapat problem, utan bristen på systematiskt arbetsmiljöarbete och förutsättningar för att leva upp till värderingarna”, säger Unionen arbetsmiljöexpert Annika Hedbrant.

Nyfikenhet – en viktig egenskap för inkluderande ledarskap

Utgå inte ifrån att alla är som du. Var nyfiken och fråga om dina medarbetares behov för att de ska kunna bidra på bästa sätt. Det menar Aline Groh, som på olika sätt sprider kunskap om inkluderande ledarskap.

För ett bättre chefsliv

Som chef är du både ledare och anställd på samma gång. Här hittar du tjänster, verktyg, guider, råd och inspiration både i din roll som chef och när det gäller din egen anställning, karriär och trygghet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg