Diskriminering på jobbet

Diskriminering innebär ett missgynnande som har direkt eller indirekt samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen.

I Sverige är det enligt lag förbjudet att diskriminera på följande grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Några exempel på händelser som skulle kunna utgöra diskriminering: 

  • Människor med en specifik etnisk tillhörighet utestängs från vissa jobb
  • Personer med vissa funktionsnedsättningar får nej till jobbansökningar med motiveringen att arbetsplatsen inte kan anpassas efter deras behov
  • Någon antas inte ”passa in i gänget” av skäl som har att göra med sexuell läggning, och sorteras därför bort i en ansökningsprocess
  • Kvinnor får vissa arbetsuppgifter och män andra
  • Regler eller arbetsrutiner som stänger ute vissa åldersgrupper tillämpas på en arbetsplats
  • Avbrytande av provanställning i samband med meddelande om graviditet

Vad kan Unionen göra?

Att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering är en facklig kärnfråga. Som ett stort fackförbund har vi många kraftfulla verktyg i arbetet mot diskriminering. Vi ska se till att diskrimineringslagen följs på våra arbetsplatser. Är man medlem i Unionen ska man vända sig till oss om man känner sig diskriminerad.

Det effektivaste verktyget mot diskriminering är dialogen och det förebyggande arbetet. Därför är Unionen ute på olika arenor och pratar med medlemmar och opinionsbildare av olika slag för att på detta sätt flytta fram positionerna i arbetet för mer inkluderande arbetsplatser.

Unionen jobbar också med utredningar och undersöker och analyserar var problemen finns för att kunna föreslå förändringar och förbättringar på lokal arbetsplatsnivå, i avtalsrörelsen och gentemot regering och riksdag.
 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg