Arbeta för mångfald och mot diskriminering

Vägledning för dig som är förtroendevald i Unionen med aktiva åtgärder mot diskriminering på arbetsplatsen.

Vad säger diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen innehåller förbud mot diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Förbuden gäller inom ett flertal samhällsområden, däribland arbetslivet. Begreppet diskriminering omfattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera.

Enligt diskrimineringslagen är alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, skyldiga att i samverkan med arbetstagarna bedriva ett arbete med aktiva åtgärder.

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Så här arbetar du med aktiva åtgärder

Undersök

Undersök om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas rättigheter och möjligheter i verksamheten genom att samla in nödvändigt underlag och fakta

Analysera

Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder genom att reflektera över varför det ser ut som det gör

Åtgärda identifierade risker och hinder

Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som utifrån de identifierade riskerna och hindren skäligen kan krävas

Följ upp och utvärdera

Följ upp och utvärdera arbetet med undersöknings-, analys- och åtgärdsfasen

Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta följande områden:

  1. Arbetsförhållanden
  2. Bestämmelser och praxis om löner och anställningsvillkor
  3. Rekrytering och befordran
  4. Utbildning och övrig kompetensutveckling
  5. Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap

Arbetsgivaren ska därutöver ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Arbetsgivaren ska dessutom genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner.

Arbetsgivaren ska även genomföra en lönekartläggning och analys i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras kontinuerligt och minst en gång per år.

Arbetsgivare med 25 eller fler anställda ska skriftligt dokumentera hela arbetet med aktiva åtgärder. Arbetsgivare med 10-24 anställda är endast skyldiga att skriftligt dokumentera arbetet med lönekartläggning och analys. Arbetsgivare med färre än tio anställda behöver inte dokumentera arbetet med aktiva åtgärder skriftligt, men omfattas av samma skyldighet att genomföra arbetet med aktiva åtgärder som större arbetsgivare.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg