Checklista: Lönekartläggning och analys av jämställda löner – sju steg

Denna sida är ett stöd till dig som är förtroendevald i Unionen för hur du kan arbeta med lönekartläggning och analys. Hur det görs - och varför det behövs.

Årliga lönekartläggningar - viktigt för bibehålla jämställda löner

Ojämlika löneskillnader mellan män och kvinnor finns fortfarande, och är något som inte hör hemma i ett modernt arbetsliv. Som  förtroendevald  i Unionen är det en viktig uppgift att försöka förmå din arbetsgivare att uppnå och därefter bibehålla jämställda löner på företaget. Om arbetsgivaren inte själv tar initiativ till att genomföra en lönekartläggning och analys bör du påpeka att det är en lagstadgad skyldighet att genomföra detta arbete och att det ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarrepresentanter.

Innan vi startar med Unionens sju-stegsmetod för lönekartläggning så inleder vi med några viktiga saker att ha med sig inför arbetet. Efter de sju stegen följer vi sen upp med ett antal rekommendationer angående arbetet med  lönekartläggning  och analys på företagsnivå. Slutligen har vi listat exempel du med fördel kan använda för att övertyga motvilliga arbetsgivare om varför arbetet ska prioriteras.

Inför lönekartläggningen

Inför att arbetet med  lönekartläggning  och analys ska påbörjas är det viktigt att ni tar upp frågan om samverkansformer med arbetsgivaren. Utgångspunkten är att arbetet i sin helhet ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter. Ni bör lägga upp en plan för de olika stegen i arbetet, komma överens om vilka som ska ingå i arbetet, hur ofta och när ni ska träffas samt vilka underlag som behöver tas fram inför de olika samverkanstillfällena.

Lyft gärna frågan om huruvida de personer som ska genomföra arbetet med  lönekartläggning  och analys har den kunskap och kompetens som krävs för att utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Om det finns behov av att inhämta kunskap eller genomföra kompetensutvecklingsinsatser är det en fördel om såväl arbetsgivarrepresentanter som arbetstagarrepresentanter tillgodoser dessa behov innan själva arbetet med lönekartläggningen och analysen påbörjas.

1. Samverkan

Arbetet med lönekartläggning , analys och handlingsplan för jämställda löner ska enligt lag bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare och representanter för arbetstagarna.

2. Kartläggning av lönebestämmelser och praxis

Steg två är att kartlägga existerande lönebestämmelser och praxis kring löner. 

3. Indelning av lika arbeten

I arbetet med lönekartläggningen måste arbetsgivaren ta ställning till vilka arbeten som är att betrakta som lika.

4. Analys av löneskillnader mellan lika arbeten

I analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete ska arbetsgivaren beskriva vad eventuella skillnader i medel- eller medianlöner beror på.

5. Indelning av likvärdiga arbeten

För att en indelning av arbeten i likvärdiga grupper ska kunna göras måste indelningen göras utifrån en adekvat indelning av lika arbeten, det vill säga en som varken är för grov eller för detaljerad.

6. Analys av likvärdiga arbeten

Inför analys av likvärdiga arbeten måste de arbeten som är, eller brukar vara, kvinnodominerade markeras.

7. Handlingsplan för jämställda löner (tid och kostnader)

Om arbetsgivarens analys visar att lönejusteringar behöver genomföras, krävs att dessa kostnadsberäknas och att en tidsplan görs för när justeringarna ska genomföras.

Checklista för vad dokumentationen av en lönekartläggning och dess analys måste innehålla

  • en redovisning av resultatet av lönekartläggningen och analysen
  • en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön
  • en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år
  • en redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts
  • en redogörelse för hur samverkansskyldigheten med representanter för arbetstagarna fullgörs

Fler rekommendationer för arbetet

Konsultstöd

På vissa företag anlitas konsultstöd i arbetet med  lönekartläggning  och analys. Det är varken bra eller dåligt i sig. Det är dock viktigt att intentionen att arbetet ska genomföras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare respekteras även då en konsult anlitas. Konsulten kan bidra med att ta fram behövligt underlag, dokumentera arbetet och vara ett processtöd, men själva analysen och bedömningen av vilka eventuella lönejusteringar eller andra åtgärder som behöver genomföras ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Ensidig kartläggning och analys

Om arbetsgivaren på eget bevåg eller med hjälp av en konsult har genomfört en  lönekartläggning  och analys utan fackets inblandning har ni ingen skyldighet att skriva under eller på annat sätt ställa er bakom det genomförda arbetet. Påtala istället behovet av att ni så snart som möjligt kommer överens om hur ni framöver ska samverka i arbetet med lönekartläggning och analys på ett sätt som ligger i linje med diskrimineringslagens intentioner.

Ditt kollektivavtal kan innehålla regler

Ett antal av Unionens  kollektivavtal  innehåller regler om årlig så kallad löneanalys. Reglerna om löneanalys kan i förekommande fall ses som ett komplement till diskrimineringslagens bestämmelser om  lönekartläggning  och analys. Det är fullt möjligt att integrera arbetet med lönekartläggning och analys i arbetet med löneanalys enligt kollektivavtalet. Det är dock viktigt att ni i sådana fall försäkrar er om att den metodik och systematik som diskrimineringslagen föreskriver också används i löneanalysen. 

Integrera genomförandet och se till att bestämmelserna tillämpas

Ni kan med fördel integrera genomförandet av  lönekartläggning  och analys i företagets befintliga strukturer och rutiner för lönerevisioner. Om arbetet med lönekartläggningen och analysen genomförs frikopplat från det ordinarie arbetet med  löneförhandling  finns det en risk för att arbetet ses som en extra och onödig pålaga.

Säkerställ att en kartläggning och analys av de bestämmelser om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren genomförs. Det är viktigt att ramarna för lönesättningen är könsneutrala för att arbetet med analysen av förekommande löneskillnader ska vara fullt ut ändamålsenligt. Det är i bestämmelserna om löner och andra anställningsvillkor som förklaringarna till löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete ska finnas. Om detta steg inte genomförs på ett tillfredsställande sätt finns det risk för att förekommande löneskillnader motiveras med hänvisning till bestämmelser om löner och andra anställningsvillkor som i sig inte är könsneutrala. I sådana fall har arbetet med  lönekartläggning  och analys förfelat sitt syfte. 

Marknadshänsyn och sakliga skäl

Det finns inget som hindrar att marknadshänsyn påverkar lönesättningen på företaget. Unionen rekommenderar dock att ordentlig analys och noggranna överväganden läggs till grund för när och hur marknaden ska påverka lönesättningen. Det är också viktigt att kontinuerligt bedöma om yrken som tidigare betraktats som bristyrken fortfarande är det. Du kan också med fördel lyfta frågan om hur historisk marknadshänsyn ska hanteras i framtida lönerevisioner.

Uppmärksamma särskilt medarbetare som är eller har varit föräldralediga när ni genomför lönekartläggningen och analysen. Enligt föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Bland annat ska man inte halka efter i lönehänseende för att man planerar att vara, är eller har varit föräldraledig. Av Unionens studier framgår att hela 27 procent av kvinnorna upplever sig missgynnade i samband med sin föräldraledighet, och att 16 % upplever sig just missgynnade som har samband med lönesättning .

När ni i samverkan med arbetsgivaren analyserar förekommande löneskillnader är det viktigt att hålla i åtanke att en löneskillnad inte nödvändigtvis är helt och hållet motiverad respektive omotiverad. En löneskillnad kan med andra ord behöva minskas och till viss del korrigeras medan en del av den kan motiveras med  sakliga skäl  och därmed kvarstå.

Tio eller fler anställda

Om ni är tio anställda eller fler hos arbetsgivaren ska arbetet med  lönekartläggning  och analys dokumenteras skriftligt. Dokumentationen ska upprättas oavsett om löneskillnader som behöver rättas till har identifierats eller inte. Av dokumentationen ska det framgå hur arbetsgivaren har samverkat med arbetstagarrepresentanter i lönekartläggningen och analysen

Andra åtgärder

I arbetet med  lönekartläggning  och analys bör ni även uppmärksamma behov av andra åtgärder än lönejusteringar. Det kan exempelvis handla om översyn av lönesättande kriterier,  kompetensutveckling  av arbetstagare med lågt löneläge eller ogynnsam  löneutveckling  eller utbildning av lönesättande chefer.

Om inget händer

Om arbetsgivaren inte på frivillig väg vill följa diskrimineringslagens krav på att varje år genomföra en  lönekartläggning  och analys eller om ni inte får tillgång till den information som behövs för att ni ska kunna samverka i detta arbete på ett meningsfullt sätt bör ni först påminna arbetsgivaren om skyldigheterna enligt diskrimineringslagen. Om det inte hjälper, vänder till er  ombudsman  på regionkontoret.

Kurs: Lönekartläggning och analys

Syftet med kursen är att du ska få den kunskap du behöver för att vara en aktiv samverkanspart i arbetet med lönekartläggning och analys på din arbetsplats.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg