Checklista: Lönekartläggning och analys

Detta är en vägledning till dig som är förtroendevald i Unionen i hur du arbetar med lönekartläggning och analys. Vägledningen innehåller en redovisning av Unionens ståndpunkter om arbetet för jämställda löner.

Vägledningen innehåller en redovisning av Unionens ståndpunkter om arbetet för jämställda löner. Sedan följer ett antal rekommendationer angående arbetet med lönekartläggning och analys på företagsnivå. Därefter kan du läsa ett antal argument för ett aktivt arbete med lönekartläggning och analys. Dessa exempel kan du med fördel använda för att övertyga motvilliga arbetsgivare om att arbetet ska prioriteras.

Vad Unionen vill (ur Unionen om likabehandling)

 • Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader.
 • Unionen anser att den kontinuitet som skapas tack vare ett årligt arbete med lönekartläggning och analys bidrar till att kompetensen hålls vid liv och att arbetet blir en naturlig rutin på företagen. Dessutom ligger årliga lönekartläggningar i linje med årliga lönerevisioner. Lönekartläggning och analys är en effektiv metod som bidrar till att minska antalet tvisteförhandlingar om osakliga löneskillnader .
 • Unionen anser att arbetet med lönekartläggning och analys måste genomföras med kvalitet. En förutsättning för detta är kompetens och medvetenhet om kvinnors och mäns olika villkor på arbetsmarknaden.
 • Unionen vill se en förbättring av samverkansformerna i arbetet med lönekartläggning och analys.
 • Unionen kräver att diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder, inklusive de paragrafer som reglerar arbetet med lönekartläggning och analys, ska vara semidispositiva.

Rekommendationer till dig som är förtroendevald

Som förtroendevald i Unionen är det viktigt att du tar ditt ansvar för att försöka förmå din arbetsgivare att uppnå eller bibehålla jämställda löner på företaget. Om arbetsgivaren inte själv tar initiativ till att genomföra en lönekartläggning och analys bör du påpeka att det är en lagstadgad skyldighet att genomföra detta arbete och att det ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarrepresentanter.

Argument för ett aktivt och systematiskt arbete med lönekartläggning och analys

 • Rätten att inte bli diskriminerad av skäl som har samband med kön är en grundläggande mänsklig rättighet. Lönekartläggning och analys är ett led i arbetet för att förverkliga principen om alla människors lika värde och rättigheter i arbetslivet.
 • Kravet på att genomföra en lönekartläggning och analys varje år framgår av diskrimineringslagen. Bestämmelserna är vitessanktionerade. Att fullgöra arbetsgivarens skyldigheter enligt lag måste prioriteras.
 • Av diskrimineringslagen framgår att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder. Även om det är arbetsgivaren som ensidigt bär det juridiska ansvaret för att skyldigheterna enligt diskrimineringslagen fullgörs vill vi från fackets håll understryka att det är ytterst angeläget att vi ges faktiska förutsättningar att leva upp till vår del av det ansvar som parterna tilldelats av lagstiftaren.
 • Det finns ett lönegap mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Även om det med största sannolikhet inte är arbetsgivarens avsikt kan det finnas löneskillnader som behöver rättas till även på vårt företag. Lönekartläggning och analys är en bra och effektiv metod för att på ett systematiskt sätt kvalitetssäkra lönesättningen ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Ett aktivt arbete med lönekartläggning och analys medför att företaget uppfattas som en trovärdig, seriös och attraktiv arbetsgivare. Acceptans och transparens i lönesättningen skapar större arbetsglädje och motivation hos arbetstagarna och kan vara en konkurrensfördel när företaget rekryterar nya medarbetare.

Ett urval av arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare som ingick i tidigare JämO:s så kallade Miljongranskning blev som ett led i utvärderingen av granskningen tillfrågade om vilket mervärde arbetet med lönekartläggning och analys hade medfört. Följande är exempel på svaren som arbetsgivare och fackliga representanter uppgav:

 • Arbetet med lönekartläggning och analys har resulterat i ett bättre underlag för den individuella lönesättningen
 • Bättre tillämpning av lönekriterierna
 • Ökad medvetenhet och diskussion om jämställdhet i organisationen
 • Fördjupad samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter

Kurs: Lönekartläggning och analys

Syftet med kursen är att du ska få den kunskap du behöver för att vara en aktiv samverkanspart i arbetet med lönekartläggning och analys på din arbetsplats.

E-kurs: Lönekartläggning och analys enligt diskrimineringslagen

Vad styr lönen på arbetsplatsen? Vad är ett likvärdigt arbete? Peter Tai Christensen, Unionens jämställdhetsexpert, går i denna e-kurs igenom de sju steg som enligt diskrimineringslagen utgör arbetet med lönekartläggning och analys.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg