Mångfald i arbetslivet

Sverige är ett land med en heterogen befolkning bestående av individer med olika kön, könsidentiteter eller könsuttryck, etniska tillhörigheter, åldrar, sexuella läggningar och funktionsförmågor. Vissa är religiösa eller troende, andra inte.

Denna mångfald tenderar dock att ses som ett hinder snarare än en möjlighet i det svenska arbetslivet i dag. Alla har med andra ord inte lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Unionen definierar mångfald på följande sätt: 

”För Unionen handlar arbetet för mångfald om att skapa ett attraktivt arbetsliv med inkluderande arbetsplatser där allas kompetens och potential tas tillvara. Mångfald för Unionen innebär att alla har samma rättigheter och möjligheter och ska behandlas likvärdigt oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund. Arbetet för mångfald innebär att all diskriminering ska motverkas och att lika rättigheter och möjligheter ska främjas. Mångfald uppnås när faktiska och inte förväntade olikheter ses som en tillgång.”

I Unionen arbetar vi aktivt med alla diskrimineringsgrunder. Unionens arbete för lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering innebär att utbilda, påverka attityder, bedriva opinionsarbete och driva enskilda medlemmars ärenden. Vi arbetar även med att påverka och förbättra lagstiftningen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg