Mångfald i arbetslivet

Sverige är ett land med en heterogen befolkning bestående av individer med olika kön, könsidentiteter eller könsuttryck, etniska tillhörigheter, åldrar, sexuella läggningar och funktionsförmågor. Vissa är religiösa eller troende, andra inte.

Unionen definierar mångfald på följande sätt: 

”För Unionen handlar arbetet för mångfald om att skapa ett attraktivt arbetsliv med inkluderande arbetsplatser där allas kompetens och potential tas tillvara.  Mångfald betyder för Unionen att alla medarbetare med en variation av synliga och osynliga identiteter ska få plats på våra arbetsplatser och att alla har lika möjligheter och rättigheter. Unionens arbete för mångfald tar inte bara avstamp i diskrimineringsgrunderna utan i visionen att alla ska kunna nå sin fulla potential i arbetslivet."

Så arbetar Unionen med mångfald i arbetslivet

I Unionen arbetar vi aktivt med alla diskrimineringsgrunder. Unionens arbete för lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering innebär att utbilda, påverka attityder, bedriva opinionsarbete och driva enskilda medlemmars ärenden. Vi arbetar även med att påverka och förbättra lagstiftningen.

Därför är det viktigt

Framtidens arbetsmarknad kommer att bestå av en allt mer mångfacetterad grupp medarbetare. Det innebär att det blir än viktigare för organisationer att se över den interna kulturen och värderingarna, att arbeta på nya sätt för att attrahera och behålla kompetens och att bidra till ökad rättvisa och inkludering i arbetslivet och i samhället. Det är en viktig utmaning för arbetsmarknadens parter att skapa förutsättningar för att alla ska ha en plats på arbetsmarknaden och hitta former för inkludering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet – för alla.

Unionens plattform för jämställdhet och mångfald uttrycker förbundets politiska ställningstaganden om ett inkluderande arbetsliv på samhälls- och arbetsplatsnivå. Genom att beskriva utmaningar och föreslå lösningar tar Unionen ställning för en arbetsmarknad där lika rättigheter och möjligheter förverkligas och för arbetsplatser utan diskriminering och särbehandling, där allas kompetens och potential tas till vara.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg