DO och diskrimineringslagen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att utöva tillsyn över att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Diskrimineringslagen innehåller även bestämmelser om att arbetsgivare i samverkan med arbetstagarrepresentanter ska främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering i arbetslivet.

Läs hela diskrimineringslagen här.
Läs mer om Diskrimineringsombudsmannen här.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg