Anställningsavtal - ett skriftligt bevis på din anställning

Anställningsavtalet är en juridisk handling som visar att du är anställd och vem som är din arbetsgivare. Be om ett skriftligt avtal innan du börjar.

Senast en månad efter att du börjat din anställning ska du enligt 6 c § lagen om anställningsskydd (LAS) få skriftlig information om alla villkor som är viktiga för din anställning. Normalt ges den informationen i form av ett anställningsavtal . Unionens råd är att se till att du får ett skriftligt anställningsavtal innan du börjar din anställning.

Muntligt avtal gäller, men om du märker att arbetsgivaren tillämpar andra villkor än de ni kommit överens om i intervjun, kan det vara svårt att bevisa i efterhand. Om du har ett skriftligt anställningsavtal är det tydligt vilka villkor som gäller.

Vad anställningsavtalet bör innehålla

Enligt 6 c § LAS ska informationen från arbetsgivaren innehålla åtminstone följande uppgifter:

 1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen. 
 2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
 3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt
  a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
  b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
  c) vid provanställning: prövotidens längd.
 4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut.
 5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.
 6. Tillämpligt kollektivavtal om det finns.

Kollektivavtal eller inte avgör innehållet

Om du anställs på en arbetsplats som har kollektivavtal kommer din anställning automatiskt att omfattas av det avtalet. Då är det betydligt mindre av dina anställningsvillkor du behöver tänka på att få med i anställningsavtalet, eftersom de redan är reglerade i kollektivavtalet.

Om du anställs på en arbetsplats som saknar kollektivavtal, behöver ditt anställningsavtal också innehålla uppgifter om bland annat tjänstepension, försäkringar, övertids- och restidsersättning , sjuklön från och med 15:e dagen och föräldralön .

Hjälp med att granska ditt anställningsavtal

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?