Anställningsavtal – ett skriftligt bevis på din anställning

Anställningsavtalet är en juridisk handling som visar att du är anställd och vem som är din arbetsgivare. Be om ett skriftligt avtal innan du börjar. Det finns vissa uppgifter som alltid bör finnas med i ett anställningsavtal, du hittar dem i vår checklista.

Ett skriftligt avtal är bäst

Ett anställningsavtal är viktigt för både dig och din arbetsgivare. Det innehåller grundläggande information om dina villkor som anställd.

Senast en månad efter att du börjat din anställning ska du enligt lagen om anställningsskydd  (i 6 c §) få skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för din anställning. Viss information ska du dock få senast den sjunde kalenderdagen efter att din anställning har börjat. Om du har en särskild visstidsanställning  ska du få informationen senast i samband med att anställningen börjar.

Vanligen får du den informationen i form av ett  anställningsavtal . Det är alltid bäst att få ett skriftligt avtal som både du och arbetsgivaren skriver under redan innan anställningens början. Då är det tydligt vilka villkor som gäller. Muntligt avtal gäller, men om du märker att arbetsgivaren tillämpar andra villkor än de ni kommit överens om kan det då vara svårt att bevisa i efterhand. 

Checklista – Vad anställningsavtalet alltid minst bör innehålla

Informationen från arbetsgivaren ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • Arbetsgivarens namn, adress och organisationsnummer. Ditt namn, adress och personnummer.
 • Anställningens tillträdesdag och var arbetsplatsen är. 
 • En kort beskrivning av dina arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
 • Anställningsform, det vill säga om anställningen gäller tills vidare, för begränsad tid eller om den är en provanställning.
 • Uppsägningstider: a) vid tillsvidareanställning ​b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser, c) vid provanställning: prövotidens längd. Olika anställningsformer
 • Lön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut.
 • Antal semesterdagar per år. Alla har rätt till minst 25 semesterdagar per år, oavsett din ålder eller din anställningsform. Om du erbjuds fler semesterdagar än 25 är det bra om du stämmer av orsaken. Det kan vara så att du samtidigt avtalar bort rätten till övertidsersättning Räkna på värde om du förhandlar bort övertidsersättning. Om du är nyanställd och inte tjänat in betald semester, erbjuder vissa arbetsgivare förskottssemester. Vad det innebär att ta ut förskottssemester
 • Längden på din normala arbetsdag eller arbetsvecka.
 • Vad som ska gälla för övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete, i förekommande fall.
 • Minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens förläggning.
 • Om du jobbar på ett bemanningsföretag och hyrs ut, uppgift om kundföretagets namn och adress.
 • De bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet.
 • Att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren.
 • Tillämpligt kollektivavtal om det finns. I kollektivavtal finns alla de vanligaste och viktigaste anställningsvillkoren. Om du anställs på en arbetsplats som har kollektivavtal kommer din anställning automatiskt att omfattas av det avtalet. Då är det betydligt färre anställningsvillkor du behöver tänka på att få med i anställningsavtalet, eftersom de redan är reglerade i kollektivavtalet. Kollektivavtalet är då grunden och anställningsavtalet behöver inte vara lika omfattande. En översikt över villkoren i kollektivavtal

Saknas det kollektivavtal på arbetsplatsen behöver du stämma av fler villkor i anställningsavtalet

I kollektivavtal finns alla de vanligaste och viktigaste anställningsvillkoren. Kontrollera vad som gäller på den nya arbetsplatsen och vad som står i anställningsavtalet. Om du anställs på en arbetsplats som saknar  kollektivavtal  behöver ditt  anställningsavtal  innehålla fler viktiga uppgifter:

 • Löneförhöjning varje år?
  Se till att det står att lönen ska revideras årligen. Det är du inte garanterad om det inte finns kollektivavtal . Även om den föreslagna lönen är hög i dag, så riskerar du att halka efter lönemässigt ju fler år som går utan löneökningar.
 • Rätt till föräldralön ?
  På vissa företag tillämpas liknande modeller för föräldralön som finns i Unionens kollektivavtal . De ger dig rätt till upp till sex månaders föräldralön som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan.  
 • Finns övertidsersättning ?
  Kontrollera hur övertidsarbete kompenseras. Du kan jämföra med de regler för övertid som är vanligast i Unionens kollektivavtal . När man inte har övertidsersättning är det vanligt att man kompenseras med en extra semestervecka och högre lön. I dessa fall bör man även ha frihet i hur arbetstiden förläggs. 
 • Får du tjänstepension?
  När det inte finns något kollektivavtal finns det ingen kollektivavtalad skyldighet för arbetsgivaren att betala in tjänstepension. Utan kollektivavtal bör du se till att tjänstepension regleras i anställningsavtalet. Om tjänstepension och försäkring när det saknas kollektivavtal
 • Sjuklön som kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan?
  Efter karenstiden och till och med dag 14 betalar arbetsgivaren din sjuklön. Därefter kan du få sjukpenning från Försäkringskassan upp till ett ersättningstak. På vissa arbetsplatser utan kollektivavtal tillämpas modeller som liknar de som finns i Unionens kollektivavtal vad gäller sjuklön dag 15-90, som då kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan. Det betyder att du med sådana villkor får sammanlagt ungefär 90 procent av din lön om man lägger ihop sjuklön och sjukpenning dag 15-90.
 • Sjukförsäkring, försäkring vid arbetsskada och andra försäkringar?
  Ta reda på vilka försäkringar som finns genom anställningen. Du kan jämföra med försäkringar som finns i kollektivavtal , som bland annat sjukförsäkring ( ITP ), ersättning om du skulle skadas på jobbet eller på väg till och från jobbet (TFA) samt livförsäkring (TGL). Jämför med de försäkringar som finns om du omfattas av kollektivavtal.
 • Tänk på att alla viktiga villkor bör regleras skriftligen i ditt anställningsavtal när du inte omfattas av kollektivavtal . Om arbetsgivaren bara hänvisar till gällande policy exempelvis, så kan du gå miste om viktiga villkor om arbetsgivaren skulle ändra villkoren i policyn under din anställningstid.

Ta reda på mer innan du skriver på ett anställningsavtal

Ibland kan det finnas skrivningar om fler saker i ett anställningsavtal , som det är viktigt att du är uppmärksam på. Läs igenom vad det innebär. Som medlem kan du alltid kontakta Unionen om du har frågor.

Mallar för anställningsavtal

Du hittar förslag på exempelmallar både för dig som omfattas av kollektivavtal och för dig som inte gör det.

Exempel på anställningsavtal

Anställningsvillkor i kollektivavtal

I kollektivavtal finns alla de vanligaste och viktigaste anställningsvillkoren. Här hittar du en översikt på vad kollektivavtal innehåller och reglerar.

Vi granskar ditt anställningsavtal

Det kan vara svårt att veta vad ditt anställningsavtal ska innehålla och hur avtalet ska tolkas. Unionen ger svar på dina frågor – som medlem får du veta mer om vad du behöver tänka på innan du signerar kontraktet.

Som medlem får du mer

Som medlem i Unionen har du alltid någon att fråga om din anställning och dina rättigheter på jobbet. Tillsammans med inkomstförsäkringen ger det dig trygghet genom hela arbetslivet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg