Om lojalitetsplikt och lagen om företagshemligheter

Som anställd har du lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren – även under en uppsägningstid. Se upp så att du inte bryter mot LAS eller lagen om företagshemligheter.

Du har lojalitetsplikt mot arbetsgivaren

Anställningsavtalet reglerar inte enbart dina anställningsvillkor, utan det skapar också ett personligt förhållande mellan dig och din arbetsgivare. Det innebär att du som anställd har lojalitetsplikt mot arbetsgivaren.

Vad lojalitetsplikten innebär

Lojalitetsplikten innebär att du ska sätta arbetsgivarens intresse framför ditt eget – även under en uppsägningstid . Du ska undvika lägen där du riskerar att vara illojal med, eller rent av skada, din arbetsgivare. Du ska också självmant upplysa arbetsgivaren om sådant som kan behövas för att verksamheten ska fungera.

Tystnadsplikt gäller

Anställda inom privat sektor har långtgående tystnadsplikt avseende arbetsgivarens angelägenheter - mer långtgående än inom offentlig verksamhet - och ska iaktta sekretess även efter att anställningen upphört. Det framgår ofta av kollektivavtal , men gäller också underförstått av anställningsavtalet.

Se upp för risken att bli stämd för illojalitet

Att du som arbetstagare har lojalitetsplikt ingår som en del av ditt anställningsavtal . Om du då är illojal, kan det betyda att du bryter mot LAS ( Lagen om anställningsskydd ) och kan riskera att bli uppsagd av personliga skäl eller till och med avskedad.

Var lojal även om du tänker byta anställning eller starta eget

Lojalitetsplikten gäller även under din uppsägningstid . Du kan till exempel som anställd se en möjlighet till en riktigt bra affär och bestämma dig för att sluta hos arbetsgivaren och istället starta eget. Du säger upp dig från anställningen, startar ett företag och träffar avtal med en kund eller leverantör medan du fortfarande är anställd. Detta kan din tidigare arbetsgivare ha synpunkter på. Arbetsgivaren kan misstänka att du varit illojal och tagit med dig uppgifter och förberett dig under anställningstiden eller uppsägningstiden.

Ett exempel på illojal aktivitet kan vara om du under anställningstiden inklusive uppsägningstiden startar ett företag där du senare - efter uppsägningstidens slut - bedriver konkurrerande verksamhet. Ett annat exempel kan vara att du under anställningstiden inklusive uppsägningstiden kontaktar kunder, som du senare tar med dig till det nystartade företaget eller till en ny arbetsgivare. Tänk på att alla förberedelser innan anställningstidens slut riskerar att ses som illojalitet mot arbetsgivaren och kan därmed bryta mot lojalitetsplikten.

Konkurrensklausuler i anställningsavtal

När uppsägningstiden är slut är det tillåtet att starta konkurrerande verksamhet om du inte är bunden av en konkurrensklausul som hindrar det. Konkurrensklausul i anställningsavtal

Arbetsgivaren kan kontrollera din jobbdator och jobbmobil

Arbetsgivaren kan kontrollera om arbetsredskap används eller använts på ett sätt som innebär att du som anställd är eller har varit illojal.

Arbetsgivaren kan låta söka igenom din jobbdator och företagets mobiltelefon för att kontrollera om du till exempel har skickat dokument till en privat mejladress för att ta med till en ny arbetsgivare eller om du gjort förberedelser för att starta egen verksamhet medan du fortfarande var anställd. Arbetsgivaren kan använda underlag som hittats som bevis för illojalitet och ställa ekonomiska krav mot dig som tidigare anställd. Det innebär en tvist om lojalitet mot arbetsgivaren och att du kan bli stämd.

Lojalitetstvister förekommer även när det inte har bedrivits någon faktisk verksamhet i det nya företaget förrän efter att anställningen tagit slut, utan bara förberedande åtgärder har vidtagits.

Verktyg och material i jobbet tillhör arbetsgivaren

Tänk på att företagets datorer, surfplattor och mobiltelefoner som arbetsgivaren tillhandahåller är arbetsredskap som tillhör arbetsgivaren. Det vanliga är att arbetsredskapen ska återlämnas när anställningen upphör. Tänk på att du inte heller kan utgå ifrån att du har rätt att ta med arbetsmaterial. Det tillhör oftast arbetsgivaren och du kan inte räkna med att du får ta med det till en ny arbetsgivare eller till ett eget företag.

Om du säger upp dig för att börja hos en konkurrent eller starta eget, kan din arbetsgivare samma dag välja att ta tillbaka alla arbetsredskap och ge dig en arbetsfri uppsägningstid med lön redan innan anställningen upphört.

Lagen om företagshemligheter

Lagen om företagshemligheter innehåller bestämmelser om förhållanden som arbetsgivaren vill hålla hemliga.

Lagen omfattar bland annat regler om affärs- eller driftförhållanden hos en näringsidkare eller en forskningsinstitution, som innehavaren vidtagit åtgärder för att hemlighålla och vars röjande kan medföra skada i konkurrenshänseende. Den som röjer en företagshemlighet så att det medför skada i konkurrenshänseende kan bli skyldig att betala skadestånd.

En anställd som till exempel tar med arbetsmaterial genom att skicka dokument till en privat mejladress eller kopiera ett kundregister till ett USB-minne riskerar att, förutom att vara illojal mot arbetsgivaren, även att bryta mot lagen om företagshemligheter.

Om arbetsgivaren hittar bevis genom tekniska undersökningar av datorer, telefoner och liknande förekommer det att det används som bevisning och att det väcks talan i domstol. I Arbetsdomstolen har det förekommit tvister om företagshemligheter där krav på miljonbelopp framställts mot tidigare anställda.

Lagen anger att erfarenheter och färdigheter som en arbetstagare har fått vid normal yrkesutövning inte är företagshemligheter. Det betyder att det som är dina upparbetade kunskaper normalt inte ses som företagshemligheter. Det kan dock finnas sådant som företaget håller hemligt och som inte får avslöjas eller utnyttjas. Lagtexten anger att en arbetstagare som angriper en företagshemlighet hos arbetsgivaren, vilken arbetstagaren insåg eller borde ha insett att den inte fick avslöjas, ska ersätta skadan som uppstår.

Det är också viktigt att komma ihåg att information om något som utgör ett brott eller ett annat allvarligt missförhållande hos arbetsgivaren inte är företagshemligheter.

Skydda dina uppfinningar och ge inte bort värdefullt arbetsmaterial vid nyanställning

I vissa anställningar kan du som arbetstagare ha uppfunnit något som ett led i tjänsten eller så har du skapat något som kan vara skyddat av upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Det kan röra sig om datorprogram, sammanställningar av material eller information, presentationer med mera.

Det är viktigt att du tänker på att arbetsresultatet många gånger tillhör arbetsgivaren. Det är inte möjligt för dig att utan tillstånd ta med dig detta till en annan arbetsgivare.

Du kan diskutera med arbetsgivaren kring vilket material som inte får lämna arbetsplatsen eller som ska lämnas tillbaka till arbetsplatsen. Unionen kan hjälpa till med rådgivning vid den typen av situationer.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg