Rörlig lön och belöningssystem

På många arbetsplatser finns det olika former av rörlig lön för att belöna goda arbetsinsatser. Det här är viktigt att tänka på vid rörlig lön.

Vad är rörlig lön?

Prestationslön och resultatlön , provision, bonus och andra typer av lön som varierar över tid kallas ofta för rörlig lön. De rörliga lönedelarna är ofta kopplade till din individuella prestation och dina resultat, men de kan också vara beroende av resultatet för verksamheten, företaget eller koncernen som helhet.

Begreppen när det gäller rörliga lönedelar är inte enhetliga och det finns inga generella system. Systemen är ofta anpassade till verksamheten och till individer. Ett och samma begrepp kan betyda olika saker på olika arbetsplatser.

Syftet med rörlig lön

Tanken med dessa belöningssystem är att du som anställd ska motiveras av att kunna påverka vad du får ut i lön och därmed satsa på att göra ett bra jobb. Många som omfattas av rörlig lön eller belöningssystem upplever det som motiverande. Andra känner sig pressade och upplever att ovissheten kring vad man får ut i lön varje månad är för stor.

Info icon Shape info icon

Om du är osäker på vad som gäller för just dig och din lön är du välkommen att kontakta oss!

Regler kring rörliga lönedelar

Det finns ingen lagstiftning eller kollektivavtalade bestämmelser om rörliga lönedelar . Det är inte heller något du kan kräva.

Rörlig lön genom anställningsavtal eller lokala avtal

 • Du och din arbetsgivare kan ha ett avtal där din arbetsgivare förbinder sig att ge belöning i form av lön när du gör ett bra arbete, till exempel prestationslön och resultatlön , provision, bonus . Det vanligaste är att en sådan överenskommelse skrivs in i ditt anställningsavtal.
 • Om det finns en klubb på din arbetsplats, så är det inte ovanligt att det finns lokala avtal som reglerat system för rörlig lön och som gäller för alla anställda eller vissa grupper av anställda.

Både dessa typer av avtal innebär att du har en rättighet som du kan kräva.

Rörlig lön genom ensidigt beslut av arbetsgivare

 • Ibland väljer arbetsgivare ett upplägg där man förbehåller sig rätten att ensidigt besluta om när rörlig lön ska betalas, om systemet ska förändras, eller rentav helt tas bort. De aktuella reglerna dokumenteras då ofta i någon form av en ensidig policy eller riktlinjer.

Observera att även om förmåner, till exempel rörlig lön, lagts ut ensidigt av arbetsgivaren så ska arbetsgivaren alltid först förhandla med Unionens lokala klubb eller fackliga representant innan större förändringar görs. Saknas lokal facklig representant på företaget är det en ombudsman från Unionens regionkontor som förhandlar.

Olika typer av rörlig lön och belöningssystem

Bonus

Bonus är en belöning i form av tillägg utöver lönen. Bonus relaterar ofta till hur hela verksamheten går, eller avdelningen eller teamets resultat, snarare än din egen individuella prestation. Det finns även system där bonusen är en kombination av det individuella, teamets och företagets resultat.

Vinstdelning

Vinstdelning (kan ibland även kallas bonus ) innebär att du kan få ta del av företagets ekonomiska vinst. I de flesta vinstandelssystem överförs din ”del” av vinsten till en så kallad vinstandelsstiftelse för till exempel utbetalning i samband med pension. Det förekommer även att du kan få del av vinsten direkt.

Provisionslön eller resultatlön

Provisionslön eller resultatlön betyder att hela eller delar av månadslönen relateras till din individuella prestation, till exempel hur väl du uppfyller målen, beläggningsgrad eller debitering av tid eller indrivna intäkter. Provisionen används ofta som en del av lönen, samtidigt som du har en fast grundlön eller garantilön.

Gratifikation

Gratifikation är en engångsersättning eller en gåva som ofta används vid ovanligt goda insatser och som ensidigt bestäms av din arbetsgivare.

Tantiem

Tantiem är en andel i ett företags vinst, som utbetalas utöver lön. Tantiem är i princip samma sak som bonus , men med den skillnaden att tantiem bara betalas till personer i ledande ställning.

Personaloption

Personaloption ger dig rätten att i framtiden få köpa aktier till ett i förväg bestämt pris eller på andra förmånliga villkor. Personaloptionen utmärks ofta av att den är personlig, det vill säga den kan inte överlåtas, och du kan bara utnyttja den så länge som du fortfarande är anställd på företaget.

Viktigt att tänka på för dig som har rörliga lönedelar

 1. Se till att dina rörliga lönedelar , så långt det är möjligt, är reglerade i avtal.
 2. Din grundlön, det vill säga den lön som du är garanterad varje månad, ska inte ligga under eventuella lägstalöner i kollektivavtalet eller i branschen. 
 3. Se till att det är tydligt när de rörliga lönedelarna betalas ut. Ibland kan utbetalningen till exempel vara beroende av när en kund betalar och ibland kan det vara månadsvis eller årsvis.
 4. I många fall utbetalas rörliga lönedelar vid ett speciellt tillfälle eller i efterhand. Därför bör det tydligt regleras vad som händer med din del om du slutar din anställning.
 5. Prata regelbundet med din chef om dina mål. Du ska ha resultatmål som är rimliga, lätta att begripa och lätta att mäta. Om de förändras - vad händer då med dina rörliga lönedelar ?
 6. Precis som med fast lön bör de rörliga lönedelarna revideras årligen.
 7. Enligt kollektivavtal och semesterlagen ger rörliga lönedelar rätt till semesterlön .
 8. Både din fasta lön och en beräkning av dina rörliga lönedelar ska ligga till grund för din arbetsgivares avsättningar till din pension, sjukförsäkring med mera.
 9. Om du har stor andel av din lön som är rörlig, kom då överens med din arbetsgivare om vilken ”månadslön” som ska användas som begrepp i samband med beräkning av sjuklön eller föräldralön .

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg