Konkurrensklausul i anställningsavtal

Konkurrensklausuler i anställningsavtal leder inte sällan till tvister på grund av oklarheter och meningsskiljaktigheter om vad som faktiskt avtalats.

Tänk efter före

Det är inte alls ovanligt med tvister på grund av oklarheter och meningsskiljaktigheter om vad som faktiskt avtalats när det gäller konkurrensklausuler. Därför är det viktigt att du särskilt noga överväger vad du egentligen avtalar om innan du skriver under ditt anställningsavtal .  

Vad är en konkurrensklausul?

När du är anställd har du en långtgående lojalitetsplikt som innebär att du ska sätta din arbetsgivares intressen framför dina egna i situationer när era intressen krockar.

Du får till exempel inte skada arbetsgivaren genom att konkurrera inom en viss marknad. När din anställning upphör gäller inte lojalitetsplikten längre och du är fri att konkurrera på samma marknad eller ta anställning på ett konkurrerande företag.

En konkurrensklausul kan förlänga din lojalitetsplikt så att den gäller även efter det att din anställning upphört.

En konkurrensklausul kan under en viss bestämd tid förlänga den lojalitetsplikt du har gentemot din tidigare arbetsgivare som annars skulle ha upphört när din anställning upphörde.

Konkurrensklausuler i anställningsavtal

När du börjar på en ny tjänst får du ofta ett standardiserat anställningsavtal . Det kan ge dig intrycket att villkoren inte är förhandlingsbara. Så är emellertid inte fallet. I mån av förhandlingsposition kan du påverka villkoren innan du skriver på. 

Var uppmärksam på vad ni kommer överens om. Det är vanligt att man inte ens vet vad man avtalat om när frågan om konkurrensklausulen senare kommer upp. Inte sällan ser Unionen att arbetsgivare slentrianmässigt har konkurrensklausuler i anställningsavtal  där sådana klausuler inte är befogade.

Vi ser att arbetsgivare slentrianmässigt har konkurrensklausuler i anställningsavtal där de inte är befogade. 

När får en arbetsgivare införa en konkurrensklausul?

För att en arbetsgivare överhuvudtaget ska få införa en konkurrensklausul måste det finnas ett legitimt syfte med detta i enlighet med ett intresse som får anses objektivt skyddsvärt för arbetsgivaren. En arbetsgivare har ofta den felaktiga utgångspunkten att konkurrensklausuler tillåts i långt större utsträckning än vad som faktiskt är fallet.

Mot denna bakgrund kan du vara ”lite extra tuff” och ifrågasättande kring konkurrensklausuler. Det finns många exempel där medlemmar genom konkurrensklausuler skräms bort från en marknad där de egentligen är berättigade att verka efter en avslutad anställning.

Finns kollektivavtal gäller normalt ett särskilt kollektivavtal som uppställer särskilda regler för konkurrensklausuler. Saknas kollektivavtal är bedömningen om konkurrensklausulen kan anses skälig. Vissa omständigheter har betydelse för denna bedömning.

Konkurrensklausuler genererar många frågetecken

Unionens medlemsrådgivare ser att konkurrensklausuler genererar många frågor. Det är på förhand komplicerat att ge ett entydigt svar på vilka villkor som skulle stå sig vid en rättslig prövning respektive inte göra det.

Eftersom konkurrensklausulen gäller fram till dess att en domstol bestämmer annat är det under alla förhållande viktigt att veta vad man har att rätta sig efter som anställd. Konkurrensklausulen gäller till dess annat bestäms så man tar alltid en risk genom att bryta mot klausulen, eftersom det kan leda till en domstolsprocess.

Tänk på det här om det finns en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal:
 

  • Vilka är arbetsgivarens skyddsvärda intresse för att ha klausulen?
  • Vad innebär konkurrensklausulen rent faktiskt för dig? Hur omfattande är den tidsmässigt? Är den perifer eller hindrar den dig påtagligt i framtiden?
  • Har lönen satts med beaktande av konkurrensklausulen?
  • Ersätts du ekonomiskt för den påverkan som konkurrensklausulen har under bindningstiden? Har du rätt att få mellanskillnaden mellan den lön du hade under anställningen och den lägre lön som du behövt acceptera på grund av konkurrensklausulen?
  • Det bör inte finnas en vitessanktion eftersom denna gäller oavsett egentlig skada för arbetsgivaren.
  • En konkurrensklausul gäller som regel inte om uppsägning sker av arbetsgivaren vid arbetsbrist ; detta bör ändock tas in som en punkt i avtalet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg