Anställningsformer

När du erbjuds ett nytt jobb är det viktigt att du vet vilken anställningsform det gäller, eftersom bland annat reglerna kring uppsägning är olika.

  • Tillsvidareanställning (i dagligt tal fast anställning) innebär att din anställning löper på från ett startdatum tills dess att antingen du eller din arbetsgivare säger upp dig.
  • Tidsbegränsad anställning innebär att du har ett start- och ett bestämt slutdatum för din anställning redan från början.

Huvudregeln i både  lagen om anställningsskydd (LAS) och i kollektivavtalen är att anställningsavtal ska gälla tillsvidare. Tidsbegränsade anställningar, till exempel provanställning eller vikariat, är alltså undantag från huvudregeln. Vilka tidsbegränsade anställningar som är tillåtna finns bestämt i LAS eller i kollektivavtal . Om det finns kollektivavtal är det reglerna i dessa som gäller för tidsbegränsade anställningar.

Kontakta Unionen om du känner dig osäker på eller har frågor om din anställningsform.

Läs vad som står i ditt kollektivavtal

Tillsvidareanställning

Om du är tillsvidareanställd finns det inget bestämt slutdatum för din anställning. Den gäller tills du själv eller arbetsgivaren säger upp anställningen. Ibland kallas tillsvidareanställning i vardagligt tal för fast anställning.

När du eller din arbetsgivare vill att din tillsvidareanställning ska upphöra gäller en viss uppsägningstid . Läs mer om vilka uppsägningstider som gäller. Arbetsgivaren måste ha sakliga skäl för att uppsägningen ska vara giltig.

Tidsbegränsad anställning

Med en tidsbegränsad anställning menas en anställning som gäller under en begränsad period, det vill säga från och med ett visst datum till ett på förhand bestämt slutdatum.

Olika tidsbegränsade anställningar

När det finns ett kollektivavtal på en arbetsplats är det vanligt att avtalet har egna regler om tidsbegränsade anställningar som ersätter och/eller kompletterar lagens regler. 

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) får man endast träffa avtal om tidsbegränsad anställning:

  • För särskild visstidsanställning
  • För vikariat
  • För säsongsarbete
  • När arbetstagaren har fyllt 68 år

Tidsbegränsad anställning kan gå över till tillsvidareanställning

En särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än tolv månader

  1. under en femårsperiod, eller
     
  2. under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av särskild visstidsanställning , vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.

En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. 

Om du har haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar hos samma arbetsgivare under en och samma kalendermånad, ska även tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid i särskild visstidsanställning . Det får bland annat betydelse för tidpunkten när anställningen kan övergå i en tillsvidareanställning

Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Provanställning

Lagen tillåter också att man får träffa avtal om tidsbegränsad provanställning i högst 6 månader. Om provanställningen inte avbryts i förtid av arbetsgivaren eller arbetstagaren och det inte lämnas besked om att den ska upphöra, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning . Provanställning är en osäker anställningsform. Läs mer om vad som gäller vid provanställning.

Skydd mot diskriminering vid tidsbegränsade anställningar

Du som har en tidsbegränsad anställning skyddas av lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Kollektivavtalade regler och lokala regelverk gäller i normalfallet för alla tjänstemän på en arbetsplats. Anställda med tidsbegränsade anställningar omfattas av likabehandlingslagarna på samma sätt som tillsvidareanställda.

"Timanställning"

Så kallad "timanställning" finns inte som giltig anställningsform enligt lagen. "Timanställning" finns inte heller i Unionens kollektivavtal . Däremot finns det ofta inga regler för hur kort en  visstidsanställning kan vara. Blir man exempelvis anställd för att arbeta tre timmar en dag och ytterligare tre timmar nästa dag, är detta rent arbetsrättsligt två olika visstidsanställningar och kan då närmast ses som en särskild visstidsanställning vid varje enskilt avtalstillfälle, om det inte finns någon skyldighet att stå till arbetsgivarens förfogande mellan anställningarna. Det får bland annat betydelse för tidpunkten när anställningen kan övergå i en tillsvidareanställning . Tänk på att ditt kollektivavtal kan innehålla en särskild reglering.

Trots det tillämpar många arbetsgivare "timanställning". Det innebär vanligen att du ska vara tillgänglig vissa fasta arbetstider, oftast heltid, men den faktiska arbetstiden bestäms efter arbetsgivarens behov. Personer som är "timanställda" får lön bara efter faktisk arbetstid, och inte när de inte har arbetsuppgifter.

"Timanställning" är ett osäkert sätt att arbeta på i och med att du på förhand inte vet när och hur mycket du ska arbeta, men ändå tvingas vara beredd på att arbeta.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg