Anställningsformer

När du erbjuds ett nytt jobb är det viktigt att du vet vilken anställningsform det gäller eftersom bland annat reglerna kring uppsägning är olika.

Olika anställningsformer

  • Tillsvidareanställning (i dagligt tal fast anställning) innebär att din anställning löper på från ett startdatum tills dess att antingen du eller din arbetsgivare säger upp dig.
  • Tidsbegränsad anställning innebär att du har ett start- och ett bestämt slutdatum för din anställning redan från början.

Huvudregeln i både  lagen om anställningsskydd (LAS) och i kollektivavtalen är att anställningsavtal ska gälla tillsvidare.

Tidsbegränsade anställningar, till exempel provanställning eller vikariat, är alltså undantag från huvudregeln. Vilka tidsbegränsade anställningar som är tillåtna finns bestämt i LAS eller i kollektivavtal . Om det finns kollektivavtal är det reglerna i kollektivavtalet som gäller för tidsbegränsade anställningar.

Kontakta Unionen om du känner dig osäker på eller har frågor om din anställningsform.

Läs vad som står i ditt kollektivavtal

Tillsvidareanställning

Om du är tillsvidareanställd finns det inget bestämt slutdatum för din anställning. Den gäller tills du själv eller arbetsgivaren säger upp anställningen. Ibland kallas tillsvidareanställning i vardagligt tal för fast anställning.

När du eller din arbetsgivare vill att din tillsvidareanställning ska upphöra gäller en viss uppsägningstid . Arbetsgivaren måste ha sakliga skäl för att uppsägningen ska vara giltig. Mer om vilka uppsägningstider som gäller

Tidsbegränsad anställning

Med en tidsbegränsad anställning menas en anställning som gäller under en begränsad period, det vill säga från och med ett visst datum till ett på förhand bestämt slutdatum.

Olika tidsbegränsade anställningar

När det finns kollektivavtal  på en arbetsplats är det vanligt att kollektivavtalet har egna regler om tidsbegränsade anställningar som ersätter lagens regler. Om du omfattas av kollektivavtal behöver du ta reda på vad som står i ditt kollektivavtal .

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) får man bara avtala om tidsbegränsad anställning:

  • För särskild visstidsanställning
  • För vikariat
  • För säsongsarbete

Exempelvis är en projektanställning eller en timanställning därmed inte giltiga anställningsformer enligt lagen. I de fallen bör man istället anställas i en särskild visstidsanställning

Tidsbegränsad anställning kan gå över till tillsvidareanställning

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats
Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats finns det regler som ersätter lagens regler för när en tidsbegränsad anställning övergår i en tillsvidareanställning . Reglerna skiljer sig åt beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av, så du behöver ta reda på vad som gäller i din situation. I vissa kollektivavtal gäller att en tidsbegränsad anställning, eller en kombination av tidsbegränsade anställningar, övergår i en tillsvidareanställning när du har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt 24 månader under en femårsperiod och i andra kollektivavtal gäller exempelvis 36 månader.

Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats
Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) övergår en särskild visstidsanställning  till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än tolv månader

  1. under en femårsperiod, eller
  2. under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av särskild visstidsanställning , vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.

En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. 

Om du har haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar hos samma arbetsgivare under en och samma kalendermånad, ska även tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid i särskild visstidsanställning . Det får bland annat betydelse för tidpunkten när anställningen kan övergå i en tillsvidareanställning

Har du ett vikariat så övergår anställningen till en tillsvidareanställning när du har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Kan ha rätt till omställningsstöd

Om en tidsbegränsad anställning löper ut kan du ha rätt till omställningsstöd från en omställningsorganisation.

Provanställning

Lagen tillåter också att man får träffa avtal om tidsbegränsad provanställning i högst 6 månader. Om provanställningen inte avbryts i förtid av arbetsgivaren eller arbetstagaren och det inte lämnas besked om att den ska upphöra, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning . Provanställning är en osäker anställningsform. Läs mer om vad som gäller vid provanställning.

Skydd mot diskriminering vid tidsbegränsade anställningar

Du som har en tidsbegränsad anställning skyddas av lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Kollektivavtalade regler och lokala regelverk gäller i normalfallet för alla tjänstemän på en arbetsplats. Anställda med tidsbegränsade anställningar omfattas av likabehandlingslagarna på samma sätt som tillsvidareanställda.

"Timanställning"

Så kallad timanställning finns inte som anställningsform varken i lagen eller i Unionens kollektivavtal . Däremot så finns det ofta inga regler för hur kort en tidsbegränsad anställning får vara. Rent arbetsrättsligt blir det två olika tidsbegränsade anställningar om du blir anställd för att arbeta tre timmar ena dagen och ytterligare tre timmar nästa dag, förutsatt att du inte har en skyldighet att vara tillgänglig för jobb även mellan anställningarna. Enligt lagen kan det då närmast ses som två separata särskilda visstidsanställningar, vilket bland annat kan få betydelse för när anställningen kan övergå i en tillsvidareanställning , enligt lagens regler. Om du omfattas av kollektivavtal så gäller särskilda regler för detta och du behöver då ta reda på vad som gäller för dig.

Många arbetsgivare använder sig dock av begreppet timanställning när det rent formellt är en tidsbegränsad anställning. Den så kallade timanställningen innebär då vanligen att du ska vara tillgänglig vissa fasta arbetstider, oftast heltid, men att den faktiska arbetstiden bestäms efter arbetsgivarens behov. Det kan också finnas överenskommelser där du har möjlighet att tacka ja eller nej till att arbeta.

Som timanställd får du bara lön för den faktiska arbetstiden och inte för tiden som du är tillgänglig för arbete. Det är ett osäkert sätt att arbeta på i och med att du på förhand inte vet när och hur mycket du kommer arbeta, men du måste ändå vara beredd på att arbeta. Mer om timlön

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg