Likabehandlingsombud i klubben

Som likabehandlingsombud är du pådrivande för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Balanserade stenar mot havsbakgrund

Det är du som ser till att dina kollegor inte diskrimineras, trakasseras eller på andra sätt exkluderas. Unionen ska enligt kongressbeslut stärka upp och bredda arbetet mot diskriminering och för inkludering på arbetsmarknaden så din roll som likabehandlingsombud kommer bli allt viktigare, och vi behöver bli många fler. 

Du får utbildning och verktyg av Unionens för att kunna representera kollegor i likabehandlingsfrågor och för att bidra till att din arbetsplats blir bättre och mer inkluderande. Med din kunskap kan du också bidra till att din arbetsgivare får en bättre förståelse för de utmaningar som finns på arbetsplatsen.

Unionen har ett likabehandlingsnätverk med förtroendevalda och anställda i regionerna som regelbundet träffas för att dela erfarenheter och goda råd om aktuella teman. 

Du väljs på årsmötet eller på ett medlemsmöte. Du kan också utses av klubbstyrelsen. Rollen kan kombineras med AMO-rollen då många utmaningar tangerar varandra.

Som likabehandlingsombud

  • Är du dina kollegors representant i frågor som rör diskriminering och trakasserier, samt bidrar till en inkluderande arbetsplats.
  • Deltar du i arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen Enligt diskrimineringslagens tredje kapitel 1 § ska arbetsgivare och arbetstagare samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
  • Lyfter du frågor om lika rättigheter och möjligheter i klubbstyrelsen. Oavsett om du ingår i styrelsen eller adjungeras vid behov, har du regelbundna möten med din arbetsgivare för att diskutera likabehandlingsarbetet på arbetsplatsen.

Förutsättningar för ditt uppdrag

  • Du väljs av årsmötet eller ett medlemsmöte, alternativt utses av klubbstyrelsen.
  • Du har rätt till den ledighet som behövs för att du ska kunna sköta ditt uppdrag.
  • Du har rätt till ledighet för utbildning på betald arbetstid.

Samarbete och samverkan

Många av likabehandlingsfrågorna – exempelvis arbetsförhållanden, rekrytering, kompetensutveckling och lönefrågor – har också en central plats i annan facklig verksamhet.

Finns det en klubb i Unionen på din arbetsplats är det viktigt att du har kontakt med styrelsen och att likabehandlingsperspektivet finns med i allt fackligt arbete. Det är hela klubbstyrelsen uppgift att arbeta för ett arbetsliv fritt från diskriminering.

Om det finns ett arbetsplatsombud eller ett arbetsmiljöombud på din arbetsplats är det viktigt att ni bedriver den fackliga verksamheten tillsammans. Ni kan vara ett bra stöd för varandra och använda varandra som bollplank.

Om det finns likabehandlingsombud eller motsvarande från andra fackförbund på arbetsplatsen kan det löna sig att samarbeta i frågor som gäller alla arbetstagares lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

I dialog och samverkan med arbetsgivaren, klubben, arbetsplatsombud och andra förtroendevalda i Unionen kan du göra skillnad i likabehandlingsarbetet.

Utbildning för likabehandlingsombud

Under kurser och aktiviteter  samt e-kurser för förtroendevalda kan du se vilka kurser som finns för dig i rollen som förtroendevald.

Rapporter, checklistor och material som du som likabehandlingsombud bör känna till

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg