Arbetstagarledamot i bolagsstyrelse

I en bolagsstyrelse tar arbetsgivaren många av sina viktigaste beslut för verksamheten. Som tur är finns en lag som ger lokala fack en rätt att ta plats i just bolagsstyrelsen. Använd den!

Rätt att ta plats i bolagsstyrelse

Vid ett företag med kollektivavtal som sysselsätter 25 arbetstagare eller fler, har de anställda rätt att begära platser i företagets bolagsstyrelse, i normalfallet två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Om företaget också har verksamhet i flera länder kan det även finnas rätt att bilda EWC.

Info icon Shape info icon

Lagen om styrelserepresentation (LSA 1987:1245) är giltig i de flesta branscher där Unionen är representerade. Ett undantag är exempelvis organisationer inom ideell sektor, men även här ser Unionen det som en fördel om det väljs och ges plats till personalrepresentanter i styrelserna.

En arbetsgivare kan inte neka arbetstagarna rätt till plats i företagets bolagsstyrelse om lagkraven för representation uppfylls. Själva beslutet om att begära plats i en bolagsstyrelse tas av lokal facklig organisation, men oavsett vilket förbund ledamoten eller suppleanten kommer ifrån representerar man i bolagsstyrelsen alla anställda på arbetsplatsen. Om det på företaget finns flera olika förbund representerade lokalt behöver de enas om fördelningen av arbetstagarplatserna i bolagsstyrelsen.

Röster från förtroendevalda som innehar uppdraget

Att utöva insyn och inflytande via platser i företagets bolagsstyrelse kan ge stora fördelar för det lokala fackliga arbetet. Här nedan kan du läsa exempel på vad som kan åstadkommas enligt förtroendevalda som idag innehar uppdraget arbetstagarledamot i bolagsstyrelse:

Samverkan mellan fack och arbetsgivare ska i teorin alltid vara proaktiv, men det är först via arbetstagarrepresentation i bolagsstyrelsen som vi börjat få insyn mycket tidigare i processen. Att ta del av och kunna påverka i denna tidiga fas av strategisk planering, är mycket kraftfullt om man använder sig av möjligheten. De andra ledamöterna i bolagsstyrelsen som valts på bolagsstämman är också mycket intresserade av att höra om den ”sanna bilden” inifrån företaget som vi som anställda representerar, detta eftersom VD och andra arbetsgivarrepresentanter som deltar vid styrelsemötena gärna visar upp en lite mer tillrättalagd bild. Rätt utnyttjat så är det därför även ett sätt att påverka genom lobbyverksamhet inom styrelsen.

det är först via arbetstagarrepresentation i bolagsstyrelsen som vi börjat få insyn mycket tidigare i processen

Hela samarbets- och förhandlingsklimatet på företaget påverkas positivt av att vi tagit plats i bolagsstyrelsen. Det blir till exempel lättare att komma överens och lösa även andra frågor med arbetsgivaren när man redan har en upparbetad samarbetsrelation via bolagsstyrelsearbetet. Även gentemot andra chefer längre ner i organisationen jämnar det ut maktbalansen vid förhandling eftersom de vet att vi sitter i bolagsstyrelsen, det ger oss respekt helt enkelt.

Hela samarbets- och förhandlingsklimatet på företaget påverkas positivt av att vi tagit plats i bolagsstyrelsen.

Medlemskommunikationen har också förbättrats. Det är enklare att förklara interna beslutsprocesser i företaget för medlemmarna. När det kommer ned till förhandlingar kring verkställande upplever många att något uppstår plötsligt, men vi vet vad som är förankrat i långsiktiga visioner och mål.

Är du intresserad av att Unionen hos er ska ta plats i företagets bolagsstyrelse?

Om det finns andra fackförbund på arbetsplatsen – kalla dem till möte och berätta att ni vill utöva inflytande i bolagsstyrelsen och diskutera fördelning av platserna och hur ni på bästa sätt kan ta upp frågan med företagsledningen. När ni är överens om fördelningen, kalla till medlemsmöte och utse Unionens representant/representanter till bolagsstyrelsen. Sammanställ därefter informationen om ledamöter och suppleanter tillsammans med de andra fackförbunden och skicka till företagets ledning. Notera att er begäran till arbetsgivaren om att ni vill ta plats i bolagsstyrelsen kan skickas iväg innan ni enats om fördelning av platserna.

Om ni är ensamt lokalt fackförbund på arbetsplatsen – kalla till medlemsmöte och välj vilka som ska utses till dels de ordinarie ledamotsposterna, dels suppleantplatserna. Det är självklart även bra om ni för en dialog med arbetsgivaren innan ni formellt meddelar dem att ni begär plats i bolagsstyrelsen.

Kontakta Unionen om ni vill ha hjälp och vägledning inför eller under processen.

PTK informerar om- och utbildar i uppdraget som arbetstagarledamot i bolagsstyrelse

PTK har tilldelats ansvaret av de fackliga organisationerna på tjänstemannasidan när det gäller att ge närmare information om uppdraget som arbetstagarledamot i bolagsstyrelse, samt att utbilda de ledamöter och suppleanter som valts till- och innehar uppdraget. På PTK :s webbplats hittar du en mer utförlig beskrivning, samt stöd och material kopplat till uppdraget arbetstagarledamot i bolagsstyrelse. De erbjuder även flera kurser. E-kursen Ta plats! passar alla som är nyfikna på vad rollen innebär. För dem som redan valts till uppdraget erbjuds PTK:s fördjupningskurser i bolagsstyrelsefrågor som är mycket uppskattade.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg