Arbeta för en jämställd arbetsplats

Ett jämställt arbetsliv innebär att alla oavsett kön har lika rättigheter och möjligheter. Här hittar du som är chef information om vad du kan göra för en mer jämställd arbetsplats.

En jämställd arbetsplats lönar sig  

Jämställdhet innebär att alla kan och får arbeta och utveckla sin fulla potential utan att hindras av könsstereotypa normer, föreställningar och traditioner. 

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdheten på arbetsplatsen och motverka diskriminering och trakasserier. 

Jämställdhet berikar arbetslivet, är nödvändigt för ett framgångsrikt samhälle och en viktig del av företagets sociala ansvar. 

10 tips för en mer jämställd arbetsplats

Som chef behöver du se till att de här tio punkterna efterlevs på din arbetsplats.  

 1. Fixa löneskillnader 
  Följ diskrimineringslagen och gör en  lönekartläggning  och analys av löneskillnader varje år så att ni upptäcker om det någonstans betalas olika lön beroende på kön. Rätta till det i så fall. Observera att även förmåner som bonus , arbetskläder, tjänstemobil och tjänstebil ska vara jämställda. 
 2. Rekrytera rätt 
  Ställ aldrig frågan om någon är eller hoppas på att bli gravid, vid en anställningsintervju. Arbeta också aktivt med att rekrytera kompetensbaserat, det vill säga utan att styras av fördomar. Ett bra tips kan vara att ta fram en rekryteringspolicy att utgå ifrån. 
 3. Föräldravänliga tider 
  Låt medarbetare ha inflytande över arbetstiden så att livspusslet med till exempel hämtningar och lämningar av barn går att få ihop. Visa att det är okej att jobba hemifrån om det underlättar och förlägg möten på tider som möjliggör för att hämta och lämna på förskola, skola och fritids.
 4. Uppmuntra till föräldraledighet 
  Uppmuntra föräldraledighet oavsett kön. Det är en rättighet att ta ut föräldraledighet, men arbetsplatser där det uppmuntras får nöjdare medarbetare. Uppmuntra kan man till exempel göra genom att rutinmässigt informera om vad som händer på arbetsplatsen, erbjuda  kompetensutveckling  till föräldralediga (också) och självklart inkludera även föräldralediga i lönerevisionen. 
 5. Valfritt om vabb eller vobb 
  Det kan vara avstressande att kunna  vobba  om man har mycket på sitt bord, men det är barnets behov som ska styra det – inte kulturen på arbetsplatsen. 
 6. Jämställd ledning 
  Med både kvinnor och män som chefer ökar chansen till bra jämställdhetsarbete. Uppmuntra därför talanger oavsett kön att ta utökat ansvar och bli chefer, till exempel vid utvecklingssamtalen. Erbjud alla samma möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande. 
 7. Var en bra förebild 
  Har du barn? Du som chef är bästa förebilden. Vabba och ta ut föräldraledighet, delegera ditt ansvar när du tar ledigt, visa att det går bra att kombinera jobb och familj. 
 8. Vem eller vilka hörs på möten? 
  Försök hitta mötesformer som ger utrymme för dem som inte hörs lika mycket att göra sin röst hörd. 
 9. Sätt ramar för nåbarhet efter arbetstid 
  Ta fram en gemensam digital nåbarhetspolicy där det framgår vad som förväntas – och inte – i form av nåbarhet via mejl och mobil på privat tid. Tänk proaktivt: att skapa utrymme för att stänga av. 
 10. Var schysta  
  Se till att det finns en brett förankrad uppförandekod där det framgår hur man förväntas bete sig på arbetsplatsen. Det bör också finnas en färdig plan eller policy som alla chefer och medarbetare känner till, med nolltolerans mot trakasserier av alla slag och klara rutiner för hur man ska agera om/när någon upplever sig utsatt. Utred alla anmälningar om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön direkt. Genast. 

 

"Det viktigaste är att hela tiden synliggöra problematiken"

Unionen Peter Tai Christensen har arbetat med jämställdhetsfrågan i tjugo års tid. ”Det krävs särskilda åtgärder för att ta nästa stora kliv”, säger han.

För ett bättre chefsliv

Som chef är du både ledare och anställd på samma gång. Här hittar du tjänster, verktyg, guider, råd och inspiration både i din roll som chef och när det gäller din egen anställning, karriär och trygghet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg