Uppsagd på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist är det vanligaste skälet till uppsägningar och ett samlingsnamn för olika situationer där personliga omständigheter inte ligger till grund för uppsägningen.

Arbetsbrist

Arbetsbrist  är ett samlingsnamn för olika situationer där personliga omständigheter inte ligger till grund för uppsägningen. Orsakerna till arbetsbrist kan vara att det saknas arbetsuppgifter, att det uppstått en övertalighet på grund av omorganisation eller att det inte finns pengar till verksamhet eller lön. 

Det behöver heller inte handla om brist på arbete utan om att arbetsgivaren vill bedriva verksamheten på annat sätt och inte kan erbjuda samma arbete som tidigare.

Det viktiga är att anledningen till uppsägningen inte har med den anställda personligen att göra.

Innan uppsägningar

En arbetsgivare som planerar att skära ner i sin verksamhet måste följa vissa regler, blanda in de fackliga organisationerna och fatta beslut i en viss ordning. Arbetsgivaren måste visa att det finns sakliga skäl för uppsägning på grund av arbetsbrist .

Arbetsgivaren är i regel skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller Unionen för en förhandling .

Du har enligt lag rätt till skriftligt uppsägningsbesked. Vid uppsägning gäller kollektivavtalet där det finns ett sådant och reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Om du har frågor i samband med en uppsägning  är du välkommen att kontakta Unionen för att få råd och stöd.

Regler kring varsel

I samband med att det kan bli aktuellt med uppsägningar på grund av arbetsbrist hos en arbetsgivare, hör man ofta talas om varsel. Den varselskyldighet som finns är dock att varsla (informera) Arbetsförmedlingen om en driftsinskränkning , förutsatt att minst fem anställda berörs.

Att varsla om uppsägning är inte samma sak som att säga upp. Själva uppsägningen kan komma i ett senare skede efter förhandlingar.

Förhandlingar innan uppsägning

Om det finns  klubb  på arbetsplatsen är det den som sköter förhandlingen med arbetsgivaren och hjälper dig. Logga in för att se kontaktuppgifter till den klubb du tillhör. 

I förhållande till de anställda och deras fackliga organisationer finns ingen varselskyldighet för arbetsgivaren innan uppsägningar på grund av arbetsbrist . Där gäller i stället de vanliga reglerna enligt medbestämmandelagen (MBL) om exempelvis kontinuerlig information och förhandlingsskyldighet före beslut om viktigare förändringar när det finns kollektivavtal . Om Unionen har kollektivavtal med arbetsgivaren är denne skyldig att förhandla med Unionen.

Om en arbetsgivare helt saknar kollektivavtal är arbetsgivaren ändå enligt 13 § MBL skyldig att förhandla i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist eller övergång av verksamhet. 

Ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller en ombudsman på Unionen kommer att kontakta dig för att kunna företräda dig i förhandlingarna, för att få klarhet i orsakerna kring arbetsgivarens agerande och för att ta ställning till den fortsatta handläggningen.

Arbetar du på en arbetsplats utan kollektivavtal där arbetsgivaren hävdar arbetsbrist ? Kontakta då Unionen för mer information.

Om det inte finns några lediga tjänster att omplacera övertaliga anställda till, måste arbetsgivaren följa LAS regler för turordning vid uppsägning eller komma överens med facket om vilken turordning som ska gälla.

Från varsel till uppsägning – så går det till

Det här gäller under uppsägningstiden

  • Du har rätt att behålla din lön och andra anställningsförmåner - Arbetsgivaren får inte sänka din lön även om du blir omplacerad till andra arbetsuppgifter under uppsägningstiden.
  • Din lojalitetsplikt gäller - Du är fortfarande anställd i arbetsrättslig mening och har lojalitetsplikt mot arbetsgivaren under hela uppsägningstiden. Lojalitetsplikten gäller även om du blir arbetsbefriad. Det kan dock vara möjligt att komma överens med din arbetsgivare om en förkortad uppsägningstid eller arbetsbefrielse med möjlighet att påbörja nytt arbete. Kontakta Unionen om du omfattas av en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal och fått ett jobberbjudande och vill ha ytterligare rådgivning.
  • Stanna på samma ort - Arbetsgivaren får inte förflytta dig till annan ort under uppsägningstiden om förutsättningarna att söka annat arbete då skulle försämras väsentligt.
  • Rätt till ledigt för att söka jobb - Under uppsägningstiden har du rätt till skälig ledighet med lön för att söka arbete. Du måste ansöka om ledigheten. 
  • Semester under uppsägningstid - Du har rätt att ta ut din semesterledighet under uppsägningstiden om den redan är utlagd och beviljad. När du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har du även rätt att återkalla redan beviljad semester. Om din semester inte är beviljad ännu kan arbetsgivaren bara förlägga din semester till uppsägningstiden om ni kommer överens om det. För uppsägningstid som överstiger sex månader gäller inte begränsningarna.
  • Föräldraledig - Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist  kan även föräldralediga bli uppsagda, men uppsägningstiden börjar inte räknas förrän de kommer tillbaka till arbetet efter ledigheten, eller från det datum de har angivit att de skulle återgå.

Checklista inför arbetslöshet

Redan under din uppsägningstid behöver du göra en rad saker. När din uppsägningstid går ut - från och med din första dag som arbetslös - är det fler steg du ska gå igenom.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg