Sakliga skäl för uppsägning

När en arbetsgivare säger upp en anställd måste det finnas sakliga skäl för uppsägningen. Det kan vara arbetsbrist eller personliga skäl. Om du anser att det saknas sakliga skäl för uppsägning behöver du agera snabbt.

En uppsägning måste ha sakliga skäl

Arbetsgivaren måste kunna visa på sakliga skäl för att en uppsägning ska vara giltig. Det innebär att uppsägningen måste ha sin grund i skäl som anses vara acceptabla för att säga upp den anställde.

Arbetsbrist

Arbetsbrist  är det vanligaste skälet till uppsägningar och ett samlingsnamn för olika situationer där personliga omständigheter inte ligger till grund för uppsägningen. Det behöver inte handla om brist på arbete utan kan handla om att arbetsgivaren vill bedriva verksamheten på annat sätt och inte kan erbjuda samma arbete som tidigare. Arbetsgivaren måste visa att det finns sakliga skäl för uppsägning på grund av arbetsbrist och behöver till exempel utreda möjligheterna till omplacering innan uppsägning kan ske.

Från varsel till uppsägning

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist

Personliga skäl

Med uppsägning på grund av personliga skäl menas att arbetstagaren inte fullgjort de förpliktelser som följer av anställningsförhållandet. Arbetstagaren kan ha misskött sitt arbete eller på annat sätt uppträtt olämpligt för tjänsten. Enligt Arbetsdomstolens praxis är exempelvis misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran, olovlig frånvaro samt allvarliga fall av samarbetssvårigheter och bristande arbetsprestation normalt  sakliga skäl för en sådan uppsägning . Vid allvarligare fall kan det till och med utgöra grund för avsked. I de flesta av Unionens kollektivavtal finns det en precisering av vilka personliga skäl som kan anses vara sakliga skäl för uppsägning . Innan en uppsägning på grund av personliga skäl, där arbetsgivaren anser att den anställde har misskött sig, ska den anställde normalt sett först ha fått en varning från arbetsgivaren där det framgår att det finns risk för uppsägning om inte beteendet ändras. 

Mer om uppsägning

Om varning och erinran

Om det saknas sakliga skäl för uppsägningen

Om arbetsgivaren inte kan visa på några  sakliga skäl  för  uppsägning kan uppsägningen ogiltigförklaras. Då behöver du påtala det och göra en så kallad ogiltighetsinvändning. Observera att du måste agera snabbt eftersom tiden för att kunna göra detta är kort och begränsad. Kontakta Unionen för rådgivning. 

Om det pågår en tvist om uppsägningens giltighet även efter att din uppsägningstid är slut kan du under tiden som tvisten pågår ha rätt till a-kassa och även en utfyllnadsersättning från TRR (om du tillhör omställningsorganisationen TRR). Om en domstol kommer fram till att uppsägningen ska ogiltigförklaras så måste arbetsgivaren betala ut lön till dig retroaktivt för tvistetiden och du har också rätt till allmänt skadestånd.

Särskilda regler för förtroendevalda med särskild betydelse för verksamheten

Om du är förtroendevald och har särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen så är utgångspunkten att din anställning består under tiden som en tvist om uppsägning pågår. Arbetsgivaren är då också är skyldig att betala ut lön till dig under tvistetiden.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg