Provanställning

Provanställning är en visstidsanställning som får vara högst 6 månader lång. Syftet är att den efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. 

Provanställning ska pröva den anställda innan fast anställning

Utgångspunkten för provanställning är att arbetsgivaren innan denne anställer har gjort en bedömning att företaget har behov av en tillsvidareanställning . Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning. Om du går med på det när du tackar ja till jobbet, har en arbetsgivare alltså rätt att anställa dig på prov i upp till sex månader, innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning (fast anställning). 

Provanställning – en osäker anställningsform

En provanställning är en osäker anställningsform eftersom din arbetsgivare när som helst kan avbryta anställningen. Arbetsgivaren behöver inte förhandla, utan kan avsluta din provanställning utan att ange något skäl för uppsägningen. Även du som anställd har rätt att avbryta provanställningen i förtid.

Ett sätt att försöka undvika den otrygga anställningsformen, särskilt om du går från en tillsvidareanställning , är att visa på tidigare arbetsuppgifter och hänvisa till flera referenser. På så sätt kan den nya arbetsgivaren skaffa sig en säkrare bild av dig utan att behöva provanställa.

Huvudregeln är att en provanställning inte får vara längre än sex månader men givetvis kortare. I vissa situationer finns möjlighet för arbetsgivare och fackklubben att förlänga provanställningen. Om den inte har avbrutits eller sagts upp före provanställningstidens utgång och du sedan jobbar vidare, så har provanställningen automatiskt övergått till en tillsvidareanställning .

Hur en provanställning avbryts eller sägs upp

Reglerna kring hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte. Reglerna kan också skilja mellan olika kollektivavtal

Om det saknas kollektivavtal är det reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller.

En provanställning kan avbrytas utan sakliga skäl och arbetsgivarens skäl kan inte prövas rättsligt, om avbrytandet inte är diskriminerande, föreningsrättskränkande eller annars står i strid med god sed på arbetsmarknaden.

Exempel på händelser som skulle kunna utgöra diskriminering

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats

Om arbetsgivaren eller du som arbetstagare vill avbryta provanställningen i förtid ska det vanligen lämnas ett skriftligt besked. Därefter upphör vanligen provanställningen 14 dagar eller 1 månad senare. Men reglerna kan skilja sig åt i olika kollektivavtal och se olika ut beroende på om du är i slutet av provanställningen eller om det sker tidigare. Du måste därför ta reda på vad som står i ditt kollektivavtal . Du kan också ha kommit överens om en annan uppsägningstid i ditt anställningsavtal

Läs vad som står i ditt kollektivavtal

Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats

Om det inte finns kollektivavtal är det lagens regler som gäller. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden har löpt ut, ska besked om det lämnas till motparten senast när prövotiden tar slut.

Det finns en ordningsregel som säger att en arbetsgivare som tänker ge en arbetstagare besked om att anställningen ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning , ska underrätta arbetstagaren om det minst två veckor i förtid. Arbetsgivaren ska också underrätta det fackförbund som arbetstagaren är medlem i.

Om du själv vill avsluta provanställningen innan prövotiden löpt ut har du ingen uppsägningstid , om ni inte kommit överens om något annat.

Om arbetsgivaren bryter mot tidsfristen gällande besked

Om arbetsgivaren lämnar besked om att avbryta provanställningen när det är mindre än två veckor kvar av provanställningen, eller om arbetsgivaren bryter mot tidsfristen om provanställningen ska avbrytas i förtid, kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig. 

Om du får problem med detta bör du som medlem kontakta Unionen för att få råd och eventuell förhandlingshjälp. Om arbetsgivaren bryter mot tidsfristen är det däremot inte tillräcklig grund för att kunna hävda rätten till en tillsvidareanställning . Anställningen får dock inte ha gått över 6 månader innan du får besked. Då kan du hävda att du har en tillsvidareanställning .

Förslag på text om du vill avbryta eller säga upp din provanställning

Det skiljer mellan avtalsområdena om det krävs skriftligt besked eller inte för att avbryta en provanställning. Tänk också på att tidsfristen för att avbryta anställningen kan vara olika lång, till exempel beroende på om du omfattas av kollektivavtal eller inte. Om det krävs skriftligt besked till din arbetsgivare för att avbryta din provanställning kan du använda dig av texten nedan. Även om det inte krävs, rekommenderas att du gör det skriftligen för tydlighets skull, ifall det skulle bli tvist med din arbetsgivare.  I lagen finns det inget krav på skriftligt besked.

Du kan exempelvis skriva så här:

"Datum
Mottagare

Jag vill meddela att jag idag avbryter min provanställning hos XX. Min sista anställningsdag blir den XX månad 20XX.

Hälsningar
Xxxxx Xxxxxxx”

Nytt jobb

När du vill söka nytt jobb har Unionen en rad tjänster och verktyg. Du kan till exempel få tips och råd från våra experter, få din cv och LinkedIn-profil granskad, intervjuträna med mera.

Din lön och andra anställningsvillkor vid provanställning

Under en provanställning ska du ha lön och andra anställningsförmåner på precis samma sätt som om du hade varit tillsvidareanställd.

Du förhandlar villkoren för din provanställning på precis samma sätt som inför vilken ny anställning som helst. Mer information hittar du under Förhandla lön vid ny anställning.

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen så omfattas du per automatik av en mängd förutbestämda anställningsvillkor. Om det inte finns kollektivavtal , behöver du själv förhandla om dina villkor. Lite vägledning kan du hitta under Jobbguiden.

Det händer att arbetsgivare ibland erbjuder en lägre lön under provanställningen med hänvisning till att det är en prövotid. Om du accepterar detta, så är det viktigt att få inskrivet i ditt  anställningsavtal  att lönen ska justeras senast när anställningen övergår till en tillsvidareanställning .

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg