Stor variation mellan kommuners SFI-utbildning

Språket är en nyckel till att komma in på arbetsmarknaden. Men kursutbudet av Svenska för invandrare (SFI) skiljer sig mellan landets kommuner. Många kommuner har svårt att erbjuda yrkesanpassad SFI samt att anpassa utbildningen efter elevernas kunskapsnivå. Det visar en ny rapport från Unionen.

2018-10-16

Yrkesinriktad SFI, där deltagaren får lära sig språket kopplat till ett särskilt yrke, påskyndar språkinlärning, bidrar till bättre studieresultat och innebär att SFI-deltagare snabbare etablerar sig på arbetsmarknaden. Men Unionens rapport visar att bara hälften av Sveriges kommuner erbjuder SFI med yrkesinriktning utifrån yrkesbakgrund och omkring sex av tio kommuner har SFI med yrkesutbildning. – Det måste bli möjligt för fler nyanlända att ta del av yrkes-SFI genom att till exempel studera på distans och att studera språket på arbetsplatsen. Fler kommuner måste också erbjuda SFI- utbildning som är anpassad till deltagarnas tidigare kunskapsnivå. Det är till exempel inte rimligt att blanda högskoleutbildade deltagare med deltagare som inte kan läsa eller skriva, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen. Ekonomiska resurser, brist på SFI-lärare och en stor variation i elevunderlaget gör det svårt för kommunerna att utveckla yrkes-SFI. Länsstyrelserna bör därför få i uppdrag att verka för att fler kommuner samarbetar för att erbjuda yrkesinriktad SFI som distansutbildning. Kommunerna kan hålla kostnaderna på en rimlig nivå och använda utbildade SFI-lärare effektivt. – Som fackförbund tror vi på lärande på arbetsplatsen oavsett om det handlar om att lära sig ett språk eller yrke, eller båda delarna samtidigt, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen. Utbud av yrkes-SFI i respektive län. Andel svarande är redovisade i procent (%). +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Län |Ja, siffran |Ja, siffran visar hur stor andel av | | |visar hur |kommunerna i länet som erbjuder SFI med| | |stor andel av|yrkesutbildning | | |kommunerna i | | | |länet som | | | |erbjuder | | | |yrkesinriktad| | | |SFI utifrån | | | |yrkesbakgrund| | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Blekinge län |100 % |100 % | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Uppsala län |100 % |100 % | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Stockholms län |94 % |83 % | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Östergötlands |83 % |80 % | |län | | | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Gävleborgs län |80 % |78 % | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Jönköpings län |67 % |78 % | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Dalarnas län |67 % |77 % | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Kronobergs län |60 % |67 % | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Örebro län |60 % |67 % | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Skåne län |59 % |67  % | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Hallands län |50 % |64 % | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Norrbottens län|50 % |57 % | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Västernorrlands|50 % |57 % | |län | | | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Värmlands län |44 % |50 % | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Kalmar län |43 % |50 % | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Västra |39 % |40 % | |Götalands län | | | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Södermanlands |29 % |40 % | |län | | | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Västmanlands |20 % |40 % | |län | | | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Jämtlands län |0 % |40 % | +---------------+-------------+---------------------------------------+ |Västerbottens |0 % |33 % | |län | | | +---------------+-------------+---------------------------------------+ SFI med yrkesinriktning per yrkesbakgrund: Yrkes-SFI med krav på att deltagaren har tidigare erfarenhet eller utbildning i yrket. SFI med yrkesinriktning: Yrkes-SFI utan krav på att deltagaren har tidigare yrkeserfarenhet. Om rapporten Siffrorna baseras på en undersökning som gjordes Sweco Society (konsultföretag inom undersökningar och samhällsanalys) på uppdrag av Unionen under april och maj månad år 2018. Undersökningen riktade sig till samtliga svenska kommuner. Kommunerna fick svara på frågor om vilka SFI-utbildning man tillhandahåller, om kommunerna har yrkes-SFI och vilka behov och eventuella hinder man upplever för att utveckla yrkes- SFI:n.