Stor variation mellan kommuners SFI-utbildning

Språket är en nyckel till att komma in på arbetsmarknaden. Men kursutbudet av Svenska för invandrare (SFI) skiljer sig mellan landets kommuner. Många kommuner har svårt att erbjuda yrkesanpassad SFI samt att anpassa utbildningen efter elevernas kunskapsnivå. Det visar en ny rapport från Unionen.

2018-10-16

Yrkesinriktad SFI, där deltagaren får lära sig språket kopplat till ett särskilt yrke, påskyndar språkinlärning, bidrar till bättre studieresultat och innebär att SFI-deltagare snabbare etablerar sig på arbetsmarknaden.

Men Unionens rapport visar att bara hälften av Sveriges kommuner erbjuder SFI med yrkesinriktning utifrån yrkesbakgrund och omkring sex av tio kommuner har SFI med yrkesutbildning.

– Det måste bli möjligt för fler nyanlända att ta del av yrkes-SFI genom att till exempel studera på distans och att studera språket på arbetsplatsen. Fler kommuner måste också erbjuda SFI- utbildning som är anpassad till deltagarnas tidigare kunskapsnivå. Det är till exempel inte rimligt att blanda högskoleutbildade deltagare med deltagare som inte kan läsa eller skriva, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

Ekonomiska resurser, brist på SFI-lärare och en stor variation i elevunderlaget gör det svårt för kommunerna att utveckla yrkes-SFI. Länsstyrelserna bör därför få i uppdrag att verka för att fler kommuner samarbetar för att erbjuda yrkesinriktad SFI som distansutbildning. Kommunerna kan hålla kostnaderna på en rimlig nivå och använda utbildade SFI-lärare effektivt.

– Som fackförbund tror vi på lärande på arbetsplatsen oavsett om det handlar om att lära sig ett språk eller yrke, eller båda delarna samtidigt, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

 

Län

Ja, siffran visar hur stor andel av kommunerna i länet som erbjuder yrkesinriktad SFI utifrån yrkesbakgrund

Ja, siffran visar hur stor andel av kommunerna i länet som erbjuder SFI med yrkesutbildning

Blekinge län

100 %

100 %

Uppsala län

100 %

100 %

Stockholms län

94 %

83 %

Östergötlands län

83 %

80 %

Gävleborgs län

80 %

78 %

Jönköpings län

67 %

78 %

Dalarnas län

67 %

77 %

Kronobergs län

60 %

67 %

Örebro län

60 %

67 %

Skåne län

59 %

67  %

Hallands län

50 %

64 %

Norrbottens län

50 %

57 %

Västernorrlands län

50 %

57 %

Värmlands län

44 %

50 %

Kalmar län

43 %

50 %

Västra Götalands län

39 %

40 %

Södermanlands län

29 %

40 %

Västmanlands län

20 %

40 %

Jämtlands län

0 %

40 %

Västerbottens län

0 %

33 %

Om rapporten

Siffrorna baseras på en undersökning som gjordes Sweco Society (konsultföretag inom undersökningar och samhällsanalys) på uppdrag av Unionen under april och maj månad år 2018. Undersökningen riktade sig till samtliga svenska kommuner. Kommunerna fick svara på frågor om vilka SFI-utbildning man tillhandahåller, om kommunerna har yrkes-SFI och vilka behov och eventuella hinder man upplever för att utveckla yrkes- SFI:n.