Arbetsskadeförsäkring

Här är Unionens kort sammanfattade punkter kring arbetsskadeförsäkringen.

Unionen vill se en mer modern arbetsskadeförsäkring som i högre grad innebär ett faktiskt skydd mot inkomstförlust vid skada i arbetet för såväl män som kvinnor. Det handlar bland annat om ett förändrat varaktighetskrav, att undantagen för psykiska symtom och smitta tas bort, att principen om befintligt skick förtydligas, att taket i ersättningen höjs och att prövningen av rätten till ersättning förtydligas i olika steg.

Målet är en mer modern arbetsskadeförsäkring som i högre grad innebär ett faktiskt skydd mot inkomstförlust vid skada i arbetet för såväl män som kvinnor.

Vad vill Unionen?

  • Arbetsskadeförsäkringen är daterad och behöver moderniseras för att fungera som ett fullgott inkomstbortfallsskydd vid skada orsakad av arbetet. För att den försäkrade ska ha rätt till livränta vid arbetsskada måste två grundkrav vara uppfyllda. Dels ska inkomsten ha minskat med minst en femtondel, dels ska det finnas ett läkarintyg som visar att arbetsskadan bedömts kunna påverka arbetsförmågan under minst ett år framåt (varaktighetskravet). Först om dessa två krav är uppfyllda gör Försäkringskassan en arbetsskadeprövning, det vill säga bedömer om skadan har orsakats av arbetet och om så är fallet kan livränta beviljas.
  • Det är många gånger svårt för en läkare att bedöma om en persons besvär förväntas påverka arbetsförmågan under ett så pass långt tidsintervall som ett år framåt. Detta gäller inte minst psykiska diagnoser såsom exempelvis utmattningssyndrom. Idag får därför många avslag på sin livränteansökan redan på grund av att varaktighetskravet om ett år inte bedöms vara uppfyllt och får aldrig någon prövning av om skadan beror på arbetet. Detta är en stor och allvarlig brist i dagens arbetsskadeförsäkring och innebär att personer som kan ha rätt till livränta inom arbetsskadeförsäkringen går miste om denna ersättning.
  • Taket i ersättningen är också för lågt vilket medför att de som får ersättning i allt mindre uträckning får full täckning för den arbetsrelaterade inkomstförlusten.
  • Arbetsskadeförsäkringens konstruktion gör att kvinnor har svårare att beviljas livränta än män. Kvinnor oftare drabbas av psykisk ohälsa än fysiska skador och de har därmed svårare att uppfylla varaktighetskravet i försäkringen (se ovan). Psykisk ohälsa är även sådant som det finns begränsad möjlighet att beviljas ersättning för inom ramen för arbetsskadeförsäkringen på grund av undantag i regelverket idag.