Arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandring behövs på svensk arbetsmarknad. Och alla som arbetar i Sverige måste garanteras schyssta villkor. Det är viktigt för Unionens medlemmar!

Arbetskraftsinvandring är viktigt för att svenska företag ska kunna utvecklas och konkurrera. Unionens främsta frågor när det gäller arbetskraftsinvandring är att säkerställa att kollektivavtalet förblir centralt i hur svensk arbetsmarknad organiseras, och att utländska arbetstagare inte behandlas orättvist eller utnyttjas. 

Kollektivavtal är lösningen

Vi måste värna om att de som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare får schyssta förutsättningar.  Kollektivavtal  är den bästa metoden för att se till att arbetskraftsinvandrare får lön och villkor som är standard inom den bransch där arbetskraftsinvandraren verkar.  Kollektivavtal  bidrar till att förhindra att arbetskraftsinvandrare utnyttjas eller diskrimineras på arbetsplatsen.

Kollektivavtal  främjar dessutom en jämnare konkurrens på arbetsmarknaden, genom att fastställa gemensamma standarder för alla företag inom en bransch. Det bidrar till att motverka lönedumpning och andra oetiska affärspraktiker som kan skada både arbetskraftsinvandrare och inhemska arbetstagare.

Vad vill Unionen?

  • Det nuvarande regelverket bör förstärkas för att säkerställa att lönen för en arbetskraftsinvandrare från ett land utanför EU ska vara jämförbar med lönen för andra anställda som har samma yrkeserfarenhet och befattning. Det handlar om att se till att alla behandlas lika när det kommer till lön, oavsett ursprung.
  • Anställning som erbjuds arbetskraftsinvandrare från tredje land ska vara heltidsanställning.
  • Unionen tycker inte att "god försörjning" bör definieras genom en specifik procentandel av den genomsnittliga lönen på den svenska arbetsmarknaden. Detta kriterium är för generellt, vagt och har inte tillräcklig koppling till hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Dessutom anser Unionen att en lön i linje med det gällande kollektivavtalet ger en arbetskraftsinvandrare en god försörjning.
Info icon Shape info icon

Övergripande principer för Unionens politik om arbetskraftsinvandring

  • Arbetskraftsinvandring kan motverka brist på arbetskraft samt bidra till utveckling för individer, företag och det svenska samhället.
  • Kollektivavtalets villkor och nivåer måste upprätthållas och bevaras som normerande på den svenska arbetsmarknaden.
  • Genom kollektivavtal skapas de bästa förutsättningarna för att värna individens villkor och trygghet, samtidigt som de underlättar för arbetsgivare att göra rätt.
  • Regelverket för arbetskraftsinvandring måste vara tydligt, förutsebart, rättssäkert och nära kopplat till den svenska arbetsmarknadsmodellen.
  • Arbetskraftsinvandrare måste garanteras goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö.
  • Det måste vara lätt för arbetsgivare att göra rätt samtidigt som oseriösa arbetsgivare inte ska kunna missbruka systemet.

Fördjupning: Unionens rapport om arbetskraftsinvandring 2023