Ditt ansvar kring stress och utbrändhet hos medarbetare

Här hittar du som är chef råd och stöd för att förebygga stress och utbrändhet hos medarbetare, information om vilket ansvar du har och vad du behöver göra om någon drabbas.

Stress och utbrändhet hos medarbetare

Ditt chefsansvar när någon blir utbränd

Antalet medarbetare som arbetar sig sjuka växer i Sverige. Framför allt märks de ökade sjuktalen bland unga, högpresterande kvinnor. Men de psykosociala orsakerna till sjukskrivningar ökar hos alla grupper av medarbetare.

Utöver det personliga lidandet av en längre sjukskrivning innebär de ökade sjuktalen även stora kostnader för både arbetsgivare och samhället. 

Som chef kan du ställas inför en situation där någon av dina nyckelmedarbetare blir sjuk och inte kommer till jobbet. Plötsligt har du förlorat en medarbetare som det vilar jobb, ansvar, kunskap och kundkontakter på. Vad ska du göra och vems är ansvaret? Hade du kunnat förebygga och förhindra detta?

Arbetsmiljön – ditt ansvar

Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att få bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet så att arbetsmiljön blir bra. Som chef behöver du kontinuerligt uppdatera dina kunskaper om arbetsmiljöarbetet. 

Enligt Arbetsmiljölagen ligger ansvaret formellt på arbetsgivaren, det vill säga bolaget och bolagets styrelse. Ansvaret ska dock vara fördelat på de personer i verksamheten som har kompetens och möjlighet att göra de relevanta riskbedömningarna. Vanligt är därför att den som befordras till ett chefsjobb också får skriva på att ta på sig arbetsmiljöuppgifter för sin del av verksamheten. Det är alltså viktigt att du som chef har förstått vad detta ansvar innebär och att löpande uppdaterar dina kunskaper.

  Hur ser man att någon är på väg ”in i väggen”?

  Om du har en tät relation till dina medarbetare så har du också möjlighet att observera tidiga tecken på stress och utbrändhet. Medarbetarna själva brukar inte vara lika bra på att erkänna dessa tecken eftersom de ofta är högpresterande individer med högt engagemang. 

  Tecken att vara observant på:

  • Trötthet och sömnstörningar. Det är inte ovanligt att man lägger sig sent och stiger upp tidigt för att ”hinna med”. Resultatet blir att man ständigt känner sig trött och slutkörd.
  • Slarvar med kosten. ”Jag hinner inte äta”. Prioriterar bort  motion  och sociala event.
  • Huvudvärk och värk i kroppen, framför allt spänningar i nacke och axlar. Känslighet för ljud, till exempel i kontorslandskap.
  • Lättirriterad, orolig eller nedstämd. Kortare stubin än du sett tidigare.
  • Dåligt minne, svårt med koncentrationen. Kvalitén på arbetsresultaten är sämre eller mer ojämna.

  En öppen laptop och konturerna av två personer som pratar

  Hur förebygger jag utbrändhet bland mina medarbetare?

  Det har praktiskt visat sig att det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är det som ger reella resultat.

  Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att du behöver ha en plan för hur ni på företaget aktivt ska arbeta med att kartlägga, dokumentera, bedöma, åtgärda och följa upp risker i verksamheten. Det gäller alla slags risker, det vill säga fysiska såväl som psykologiska och sociala förhållanden, och det ska göras i samverkan med de fackliga organisationernas  skyddsombud . Dessa riskbedömningar ska göras regelbundet och det är särskilt viktigt att göra de vid förändringar i verksamheten.

  Ett förebyggande arbetsmiljöarbete minimerar även kostnaderna för verksamheten och bygger en attraktiv arbetsmiljö för dina medarbetare där de både vill och kan leverera på topp, utan att bli sjuka. Du kommer dessutom att lättare kunna attrahera nya, duktiga medarbetare när du behöver.

  Vad ska du som chef göra om någon drabbas?

  Om du misstänker att någon av dina medarbetare är på väg att bli utbränd eller drabbas av en stressrelaterad sjukdom är din första åtgärd att boka ett möte och ta ett allvarligt samtal med din medarbetare. Fråga hur arbetssituationen upplevs och berätta om vilka observationer du själv gjort och vilka farhågor du har.

  Är det några arbetsuppgifter som du genast kan avlasta medarbetaren eller på annat sätt göra arbetsbelastningen mer rimlig?

  Eftersom det är vanligt att högpresterande medarbetare drabbas, behöver du räkna med att du kan mötas av förnekande och motstånd. ”Jag är visserligen lite trött och utarbetad just nu, men om bara sex veckor är ju det här projektet klart och då kommer allt att bli bra igen.” Det är vanligt att inte själv se sjukdomen förrän den blivit riktigt allvarlig.

  Stöd och rehabilitering

  De som drabbats av utbrändhet behöver professionell hjälp och stöd. Företagshälsovården har ofta de resurser som krävs, så se till att din medarbetare tidigt tar kontakt med dem. Kanske behöver du följa med medarbetaren dit för att tydliggöra vikten av tidig rehabilitering.

  Rehabilitering från utbrändhet tar många månader, inte sällan år. Den som blir utbränd kommer att behöva omdefiniera mycket som tidigare tagits för givet, både i jobbet och privat. Det är inte självklart att man ska komma tillbaka till exakt samma jobb som orsakade sjukdomen, utan det krävs i många fall att arbetsgivare och medarbetare samarbetar för att hitta en ny roll.

  Balans i tillvaron

  I grunden handlar det om att ha arbetsuppgifter som man klarar av och hinner med, både för dig och dina medarbetare. Det handlar också om att ha arbetsuppgifter som känns meningsfulla och där man känner sig uppskattad och behövd. När det kommer till meningsfulla arbetsuppgifter har medarbetaren ett visst eget inflytande för att det ska kännas så. 

  Digitala föreläsningar för dig som chef om arbetsbelastning och stress

  Många gånger upplevs frågan om arbetsbelastning svår att hantera som chef. Det är svårt att leda medarbetare att jobba lagom när det samtidigt finns krav från leverantörer och kunder. Utöver det finns det krav på balans mellan arbete och fritid.

  Just stress och arbetsbelastning är de viktigaste frågorna att jobba med som chef, har Unionens  arbetsmiljöombud  runtom i Sverige identifierat.

  Ta del av våra olika digitala föreläsningar, framtagna för dig som chef, om arbetsbelastning. 

  Organisatorisk och social arbetsmiljö för dig som chef

  Fyra föreläsningar som ger dig som chef ökade kunskaper i vad organisatorisk och social arbetsmiljö är och därmed en grund att stå på med tips och handfasta råd på var du kan hitta mer information för att ta arbetet med OSA i rätt riktning.

  "Stressen i våra liv – vän eller fiende?”

  I tre delar berättar vår stresscoach Caroline Wiklund om vad stressen gör med oss, hur vi kan uppmärksamma de tidiga varningssignalerna när det blir för mycket och vad vi kan göra för att minska stressen.

  De svåra samtalen - om stress

  Digital föreläsning om att prata med medarbetare om stress och psykisk ohälsa. Vad kan du som chef göra för att stötta någon som mår dåligt? Och vilka signaler ska du vara uppmärksam på?

  Stress - dubbelt upp för chefen

  Lyssna på Jonas Mosskin i samtal med stresscoachen Caroline Wiklund i podden Mellanchefer emellan. Podden för dig som är mellanchef, har en mellanchef, har anställt en eller på annat sätt har med en mellanchef att göra.

  För ett bättre chefsliv

  Som chef är du både ledare och anställd på samma gång. Här hittar du tjänster, verktyg, guider, råd och inspiration både i din roll som chef och när det gäller din egen anställning, karriär och trygghet.

  Hjälp oss göra Unionen bättre

  Hjälpte informationen på denna sida dig?

  Betyg