Varsel om uppsägningar

Varsel förekommer i två olika situationer - varsel om uppsägningar vid arbetsbrist eller när en enskild anställd avskedas eller sägs upp av personliga skäl. Varsel vid arbetsbrist är inte samma sak som ett uppsägningsbesked.

Varsel vid arbetsbrist

När anställda får information om att en omorganisation är på gång hos en arbetsgivare väcks ofta många frågor och i de sammanhangen hör man ibland talas om varsel.

Att ett företag varslar betyder att de förvarnar att de kan komma att behöva säga upp ett antal personer. En arbetsgivare som av någon anledning anser att de behöver minska antalet anställda i en organisation med fler än fem personer, behöver enligt lag ( främjandelagen ) skriftligt meddela Arbetsförmedlingen en viss tid i förväg.

Antal berörda arbetstagare

Senaste tidpunkt för varsel

5-25 senast två månader före
26-100 senast fyra månader före
fler än 100 senast sex månader före

 

Ett varsel ska innehålla uppgift om skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och under vilken tidsperiod uppsägningarna planeras ske. Fackklubbarna på arbetsplatsen har rätt att få en kopia av varslet till Arbetsförmedlingen.

Om det finns kollektivavtal med Unionen på arbetsplatsen måste arbetsgivaren förhandla med Unionen om förändringarna innan arbetsgivaren genomför en omorganisation som kan leda till uppsägningar. Även arbetsgivare utan kollektivavtal måste förhandla för de arbetstagare som är medlemmar i ett fackförbund. Arbetsgivaren behöver skicka in en förhandlingsframställan.

Varsel om avsked eller uppsägning av personliga skäl

Arbetsgivaren ska varsla den fackliga organisationen även när en enskild anställd avskedas eller sägs upp av personliga skäl.

Enligt  lagen om anställningsskydd  (LAS) ska en arbetsgivare som vill avskeda en anställd, som grovt har åsidosatt sina åligganden, meddela den anställde en vecka i förväg och samtidigt varsla det lokala fackförbundet. Om arbetsgivaren vill säga upp en anställd av personliga skäl, ska arbetsgivaren meddela den anställde och lämna varsel till det lokala fackförbundet minst två veckor i förväg.

Sakliga skäl för uppsägning

Skillnaden mellan att bli avskedad och uppsagd

Vill du prata med någon? Kontakta din klubb eller Unionen. Om det finns  klubb  på arbetsplatsen är det den som sköter förhandlingen med arbetsgivaren och hjälper dig. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg