Varsel om uppsägningar

Varsel förekommer i två olika situationer - varsel om uppsägningar vid arbetsbrist samt när en enskild anställd avskedas eller sägs upp av personliga skäl.

Varsel vid arbetsbrist

Varsel om uppsägningar innebär att arbetsgivaren vid arbetsbrist varslar dels Arbetsförmedlingen, dels den fackliga organisationen.

Enligt främjandelagen ska arbetsgivaren lämna skriftligt varsel till arbetsförmedlingen senast två månader före en driftsinskränkning om minst fem anställda kommer att sägas upp.

Antal berörda arbetstagare

Senaste tidpunkt för varsel

5-25 senast två månader före
26-100 senast fyra månader före
fler än 100 senast sex månader före

 

Ett varsel ska innehålla uppgift om skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och under vilken tidsperiod uppsägningarna planeras ske. Fackklubbarna på arbetsplatsen har rätt att få en kopia av varslet till arbetsförmedlingen.

Behöver du som arbetsgivare varsla om uppsägning ska du skicka in en förhandlingsframställan till Unionen. Läs mer om hur du går tillväga här. 

Varsel om avsked eller uppsägning av personliga skäl

Arbetsgivaren ska varsla den fackliga organisationen även när en enskild anställd avskedas eller sägs upp av personliga skäl.

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) ska en arbetsgivare som vill avskeda en anställd, som grovt har åsidosatt sina åligganden, meddela den anställde en vecka i förväg och samtidigt varsla fackklubben eller det lokala fackförbundet. Om arbetsgivaren vill säga upp en anställd av personliga skäl, ska arbetsgivaren meddela den anställde och lämna varsel till fackklubben minst två veckor i förväg.

Mer om saklig grund - skäl för uppsägning.

Mer om skillnaden mellan att bli avskedad och uppsagd.

Vill du prata med någon - kontakta din klubb eller Unionen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?