Arbetsrätt för chefer

Som chef måste du ha koll på arbetsrättens lagar och regler som behandlar arbetsförhållanden samt relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsrätt, lagar och ansvaret som chef

Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan arbetsgivarna och de anställda.  

Lagen om anställningsskydd (LAS) är en central lag inom arbetsrätten och det är också den lag som reglerar villkoren för en anställning.

Medbestämmandelagen (MBL) gäller främst på arbetsplatser med kollektivavtal , men vissa delar gäller oavsett om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal eller inte.

Den reglerar rätten att få vara med och påverka beslut innan de är fattade för anställda och deras fackliga organisation, oftast klubben på arbetsplatsen. MBL reglerar också rätten och skyldigheten att förhandla med motparten samt vilken rätt man har till information både löpande och inför förändringar.

Arbetsrätt och arbetsmarknadslagar

De lagar och regler som styr i arbetsrätten kallas också arbetsmarknadslagar. De viktigaste är arbetsmiljölagen, semesterlagen, arbetstidslagen, lagen om anställningsskydd (LAS), medbestämmandelagen (MBL) och förtroendemannalagen.

Har ni förändringar på gång på din arbetsplats?

Arbetsgivaren måste gå igenom vissa steg och processer om det finns planer på att göra förändringar i organisationen. Det är viktigt att klubben på arbetsplatsen (om det finns en klubb ) är med tidigt i processen när det börjar tänkas på förändringar. Ha därför alltid en pågående dialog med dem.

Det finns också en informationsskyldighet mot de fackliga företrädarna på en arbetsplats som innebär att de har rätt till olika typer av information med stöd av 19 § medbestämmandelagen (MBL). Genom att ha en bra dialog med de fackliga företrädarna kan du som chef säkra upp att du har täckt upp andra synvinklar och fattar ett bättre beslut.

En förändring i en organisation kan innebära många olika saker. Vi har listat några av dem här nedanför.

Exempel på förändringar:

  • Organisationen ska krympas med risk för uppsägningar
  • Olika ansvarsområden ska fördelas om
  • Nya chefer ska rekryteras
  • Ett nytt datasystem ska börja användas i verksamheten
  • Antalet tjänster ska ökas

Riskbedömning tillsammans med arbetsmiljöombudet

Inför varje tänkt förändring i din organisation måste du göra en riskbedömning i samarbete med ert arbetsmiljöombud.

Primär förhandlingsskyldighet

Arbetsgivaren har något som kallas primär förhandlingsskyldighet enligt 11§ medbestämmandelagen (MBL) när förändringar är på gång. Det innebär att arbetsgivaren måste kalla till förhandling i god tid och innan något beslut om tänkta förändringar har fattats. Arbetsgivaren får räkna med att den fackliga parten kommer att begära skälig tid för att gå igenom förslaget. Om det finns en klubb på arbetsplatsen är det den arbetsgivaren ska förhandla med, annars vänder man sig direkt till fackförbundet.

Något att tänka på är att om arbetsgivaren informerar ordentligt innan så kommer inte förhandlingen som en överraskning.

Fördjupa dig i allmän förhandlingsrätt

Uppsägning – det här gäller

Om arbetsgivaren planerar att skära ner verksamheten måste beslut fattas i en viss ordning och de fackliga organisationerna blandas in efter hand.

  1. Förhandling om organisationsförändring
  2. Varsel till Arbetsförmedlingen (vid fler än fem personer)
  3. Omplaceringar
  4. Fastställa turordning för uppsägning
  5. Uppsägningar

Det svåra samtalet - uppsägning

Att ge en medarbetare besked om uppsägning uppfattas som jobbigt av många chefer. Därför behöver du som chef förbereda dig extra väl. Här får du råd och stöd för hur du kan hålla samtalet på ett bra sätt.

Skäl för uppsägning

En anställning kan avslutas antingen genom uppsägning eller avsked . Det är lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar. Om det finns sakliga skäl så kan en anställd sägas upp. Det vill säga att man har konstaterat att det finns arbetsbrist eller att det finns personliga skäl.

Vid uppsägning behåller medarbetaren löne- och anställningsvillkor under hela uppsägningstiden och måste vara beredd att jobba. Vid avsked måste medarbetaren lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner. En arbetsgivare får bara avskeda en anställd om den anställde har misskött sin anställning grovt.

Fördjupa dig i skäl för uppsägning

Arbetsbrist

Arbetsbrist kan betyda att det finns för lite att göra, men för det mesta handlar det om att företaget har gjort en omorganisation och att olika tjänster tas bort eller förändras. Det kan också vara så att det inte längre kommer att behövas lika många anställda som har en viss tjänst och att arbetsgivaren där med vill säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist . Arbetsbrist har inte att göra med personen som sägs upp. 

Personliga skäl

Med uppsägning av personliga skäl menar man att arbetstagaren inte uppfyllt sina förpliktelser som står i anställningsavtalet. Hen kan till exempel ha misskött sitt arbete eller uppträtt olämpligt.

Exempel på sakliga skäl för uppsägning av personliga skäl kan vara misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran eller olovlig frånvaro. Vid allvarligare fall kan det utgöra grund för avsked .

Uppsägningstider

Anställningsavtal , kollektivavtal eller Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar medarbetarnas uppsägningstid . Det kan stå olika uppsägningstid i dem. För att vara säker på vad som gäller kan du kontakta Unionen så får du hjälp att reda ut det.
Uppsägningstider i olika situationer och vad om gäller

Strejk

När det kommer till strejk så måste man från arbetsgivarsida ha respekt för att strejk är ett lagligt medel för arbetstagaren och facket att nå sina mål.

Konflikt och strejk
Kan jag som chef bli uttagen i strejk?

Info icon Shape info icon

Särskilt ansvar som VD

Som VD styrs dina dagliga och långsiktiga arbetsuppgifter främst av Aktiebolagslagen och ditt samarbete med ditt bolags styrelse. Därför är det viktigt att det finns VD-instruktioner för dina arbetsuppgifter på plats när du tillträder din tjänst.

För ett bättre chefsliv

Som chef är du både ledare och anställd på samma gång. Här hittar du tjänster, verktyg, guider, råd och inspiration både i din roll som chef och när det gäller din egen anställning, karriär och trygghet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg