Kan jag som chef bli uttagen i strejk?

Som chef och medlem i Unionen berörs du på samma sätt som alla andra medlemmar om det skulle bli aktuellt med strejk på din arbetsplats.

När Unionen förhandlar med olika arbetsgivarorganisationer om kollektivavtal , det vill säga skriftliga överenskommelser om löneökningar och andra förmåner, kan det uppstå lägen där vi inte når fram förhandlingsvägen.

I förhandlingarna lägger både Unionen och den förhandlande arbetsgivarorganisationen fram förslag om hur avtalet borde förändras och hur länge det ska gälla (vanligtvis 1-3 år). Av tradition innebär förhandlingarna ett givande och tagande från båda sidor. Unionen kan acceptera vissa försämringar som arbetsgivarna lägger fram mot att Unionens medlemmar får bättre villkor gällande exempelvis lön, övertidsersättning , semester eller pension.

I vissa fall står vi och arbetsgivarna långt ifrån varandra och en konflikt i form av strejk eller blockad kan bli aktuell. Syftet med en strejk är att sätta press på den aktuella arbetsgivarorganisationen att antingen teckna eller förbättra ett kollektivavtal . En strejk föregås alltid av omfattande diskussioner och används med försiktighet och efter noga överväganden. Som chef och medlem i Unionen berörs du på samma sätt som alla andra medlemmar om det skulle bli aktuellt med strejk på din arbetsplats.

Kollektivavtalen lägger grunden för löneökningar och mer semester

När kollektivavtalet är påskrivet av båda parter råder så kallad fredsplikt. Då kan Unionen inte kräva några ytterligare förbättringar, och inte heller ta ut några medlemmar i strejk. Förhandlingarna om förnyade kollektivavtal är alltså grundläggande för hur dina arbetsvillkor ser ut och viktiga både för dig som chef och för dina medarbetare gällande en bra löneutveckling och andra förmåner på jobbet.

Få personer undantas vid strejk

Normalt undantas vissa befattningar och arbetsuppgifter från en strejk, till exempel VD, tjänstemän i företagsledande ställning som är undantagen lagen om anställningsskydd samt personalchefen som ansvarar för personalfrågor i företaget. Det finns också möjlighet för arbetsgivaren att ansöka om dispens för vissa arbetstagare, till exempel om de har arbetsuppgifter som är viktiga för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, är livsnödvändiga eller behövs för att inte orsaka omfattande materiella skador.

Undantagsfallen är dock få. Att vara chef räcker normalt inte. Inte ens om du själv inte sympatiserar med konflikten räcker det för att bli undantagen. Som medlem är du bunden av Unionens stadgar, vilket innebär att du också är skyldig att delta i konflikter. När en förvarning om konflikt har lagts (ett så kallat varsel) kan en medlem inte beviljas utträde. Den som trots det vägrar att delta i en konflikt hen är uttagen till kan uteslutas ur Unionen.

Mer information från din fackklubb och här på unionen.se

Beslutet att genomföra en strejk och vilka arbetsplatser som ska omfattas tas av Unionens högsta styrelse (förbundsstyrelsen). Det är de förtroendevalda tillsammans med medlemmarna som genomför konflikten.

Om det blir aktuellt med en konflikt på din arbetsplats får du mer information från den fackklubb du tillhör alternativt Unionens regionkontor i det fall lokal facklig organisation som fackklubb eller arbetsplatsombud saknas.

Har du frågor kring ersättningen vid strejk? Vad en blockad innebär? Vad som händer när en konflikt upphör? Vad som gäller vid en konflikt

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg