Avtal 2020

När kollektivavtalen - som till stora delar styr dina anställningsvillkor - ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse. Unionen tecknar över 80 kollektivavtal med unika och anpassade villkor för olika branscher i arbetslivet.

Avtal 2020 manér

Unionens konjunkturprognos: svensk industri oväntat stark

– Det finns ingenting som talar för att vi borde ha lägre löneökningstakt än vad vi fick i förra avtalsrörelsen, om man tittar på långsiktiga faktorer som svensk konkurrenskraft och kostnadsläget i Sverige.

Det säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen, i samband med att förbundets konjunkturrapport presenterades på torsdagen. Läs mer om konjunkturrapporten och Katarinas kommentarer. 

3 % löneökning och mer till flexpension 

Den 4 november presenterade Facken inom industrin sina gemensamma krav inför 2020 års avtalsrörelse . De gemensamma kraven är bland annat:

  • 3,0% löneökningsnivå samt lägsta löneökning om 530 kronor - löneökningar på en långsiktigt hållbar nivå kräver att konkurrenskraft och inflationsmål beaktas vilket görs i ställt krav.
  • Fortsatt avsättning till flexpension/deltidspension
  • Åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering
  • Krav på att det upprättas en handlingsplan där det kartläggs vilka åtgärder som ska göras för att förhindra negativa effekter till följd av frånvaro från arbete på grund av föräldraledighet.

Läs mer om de gemensamma avtalskraven i pressmeddelandet från Facken inom industrin. (I Facken inom industrin ingår Unionen, Sveriges Ingenjörer, If Metall, GS och Livsmedelsarbetareförbundet)

"Märket" i avtalsrörelsen och hur det kan påverka din lön

När fackförbund och arbetsgivare ska komma överens om nya löner under en avtalsperiod är det den internationellt konkurrensutsatta industrin som är först ut. Den nivån på löneökningar som parterna enas om i industrin sätter "märket" för övriga branscher att hålla sig till. Läs mer om hur och varför märket är avgörande för svensk lönebildning på sidan alltommarket.se

Inriktningsbeslut för avtalsrörelsen 2020

Inriktningsbeslutet - som det fattades beslut om på förbundsrådet det 18 juni - innebär att det nu finns en riktning och ramar för det arbete branschdelegationerna sätter igång med efter sommaren. Då ska det övergripande inriktningsbeslutet omvandlas till branschspecifika krav anpassat till respektive avtalsområde och delegationerna ska även hantera och prioritera bland andra aktuella behov i branschen när det gäller avtalskrav.

Förbundsråd 17-18 juni 2019

Under Unionens förbundsråd , årsmötet, träffas förtroendevalda medlemmar under två dagar och diskuterar och fattar beslut om bl a frågor som påverkar avtalsrörelsen.

Ett huvudsyfte med mötet är bland annat att landa i det grundläggande och viktiga inriktningsbeslut som i sin tur ska ligga till grund för de branschvisa krav vi kommer ställa i avtalsrörelsen. Även ledamöter till de tretton branschdelegationer som ska branschanpassa inriktningsbeslutet ska utses. Inom kort kommer här mer information om detta. 

Fokusområden avtal 2020

Under 2020 går de flesta av Unionens kollektivavtal ut, och det innebär att nya avtal ska förhandlas fram där dina anställningsvillkor ska försvaras och förbättras. Här kan du läsa mer om inom vilka områden vi fokuserar och så småningom formulerar våra krav i avtalsrörelsen. Varje område grundar sig på Unionens gemensamma politik.

Grafik avtalsrörelsens faser

Förenklat består avtalsrörelsen av fyra olika faser i arbetet med att få fram nya kollektivavtal

Insamlingsfasen

Varje avtalsrörelse börjar med en insamlingsfas där synpunkter, åsikter och medskick inför förhandlingarna samlas in från medlemmar och förtroendevalda. Det är i denna fas vi diskuterar vad som är viktigast att driva utifrån vad som redan fungerar i respektive avtal, vilka behov som finns och vilka förändringar och förbättringar vi har behov av i olika branscher. Förutom avtalskonferenser diskuteras avtalsfrågor på arbetsplatser, det genomförs enkäter bland förtroendevalda och vi samlar in åsikter från medlemmar via unionen.se. Det gemensamma resultatet ligger sedan till grund för det inriktningsbeslut som fattas på Förbundsrådet den 17-18 juni. 

Formuleringsfasen

I denna fas är det branschdelegationernas* uppgift att omvandla det övergripande inriktningsbeslutet till branschspecifika krav anpassat till respektive avtalsområde och även hantera och prioritera bland andra aktuella behov i branschen när det gäller avtalskrav. I formuleringsfasen förs dialog och samarbete med andra fackliga organisationer och när kraven är formulerade är det förbundsstyrelsen som fastställer avtalskraven.

Förhandlingsfasen

Förhandlingsfasen inleds med kravväxling, det vill säga vi lämnar över våra krav till respektive arbetsgivarorganisation och vi får samtidigt deras krav på vilka förändringar de vill göra. Efter detta sätts förhandlingarna igång och branschdelegationerna utgör förhandlingsdelegation till förhandlingsledaren och som slutligen rekommenderar förbundsstyrelsen att anta eller förkasta avtalsförslag.

Implementeringsfasen

När avtalet är påskrivet och klart är det dags att omsätta överenskomna regleringar till praktik och säkerställa att alla delar av avtalet följs. Alla berörda, det vill säga både arbetsgivare och anställda, ska få information, lokala löneförhandlingar ska genomföras till exempel och andra delar av avtalet kan behöva anpassas lokalt där den möjligheten finns.

Det är vi som förhandlar villkoren i din bransch

Förhandlingarna sker via Unionens tretton *branschdelegationer. De består av förtroendevalda medlemmar som representerar ”sina” branscher i förhandlingar med arbetsgivarna. På förbundsrådet i juni 2019 valdes de som ska ingå i  branschdelegationerna under avtalsrörelsen 2020.

Här hittar du de olika delegationerna och de kollektivavtal de ansvarar för.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?