Centrala och lokala löneavtal ger ramar kring din lön

Ditt centrala kollektivavtal innehåller ett löneavtal där det står hur lönerna ska sättas inom just den bransch som du arbetar.

Tre olika avtalsnivåer

Löner förhandlas fram på flera nivåer. Representanter för de båda parterna arbetsgivare och arbetstagare tar fram ramarna för hur lönerna sätts. Parternas centrala organisationer tar fram centrala löneavtal för olika branscher. Lokalt kan företag och Unionens klubb därefter ta fram lokala avtal. För dig som anställd finns också anställningsavtalet. 

Central nivå

Ditt centrala kollektivavtal , som innehåller ett centralt löneavtal, tecknas mellan Unionen och de arbetsgivarförbund som finns inom den bransch du är anställd. Det är ett avtal där de som förhandlar bestämmer ramarna för hur lönerna ska sättas inom branschen.

Ditt centrala löneavtal ger dig rätt till löneutveckling . Det innehåller ofta nivåerna för löneökningen och principer för hur den årliga lönerevisionen på företaget ska gå till. Det beskriver också processen för arbetet med löner och ditt eget inflytande över hur lönerna sätts. Ditt centrala avtal är ett ramavtal och ger bara ramen för arbetet med löner. Avtalet behöver sedan göras mer konkret lokalt där du arbetar.

Lokal nivå

Centrala löneavtal innehåller många olika delar som man på företagsnivå behöver ta ställning till när avtalet ska tillämpas. Därför sluter i många fall Unionens klubb och din arbetsgivare även lokala löneavtal på företagsnivå, när det centrala ramavtalet är klart. Det lokala löneavtalet handlar då om hur det centrala löneavtalet ska tillämpas på just det företag där du är anställd.

Individuell nivå

Det finns dessutom en tredje avtalsnivå - den individuella nivån, vilket är det anställningsavtal som du och din chef sluter. I anställningsavtalet fastställs den lön du börjar din anställning med. Sedan förändras normalt din lönenivå genom individuella lönesamtal eller löneförhandlingar som utgår från vad som står i det centrala och lokala löneavtalet.

Info icon Shape info icon

Tänk på att ...

Procentsatsen i löneökningar på central och lokal nivå (t ex 3,0 % vid en lönerevision ) inte automatiskt tilldelas dig som enskild medlem utan är ett riktmärke, en kollektiv nivå för att säkra en stabil reallöneökning över tid. Vad du som individ ska ha för lönepåslag ska avgöras av din prestation utifrån de lönekriterier som finns på arbetsplatsen. Löneökningsutrymme och lönepott

Bara förbättringar genom löneavtal

Genomgående för denna process är att alla dessa avtal kan leda till förbättringar. De får inte leda till försämrade villkor jämfört med de avtal som slutits tidigare. Ditt centrala löneavtal och de skrivningar som finns i detta avtal ska därmed ses som en miniminivå för hur löneprocessen lokalt ska hanteras. Löneavtal kan innehålla många olika delar. Du kan läsa mer om vad löneavtal innehåller

Unionens klubb eller du själv kan komplettera avtalet och komma överens om sådant som inte står i ditt centrala löneavtal . Till exempel kan ni avtala om andra förmåner som komplement till löneökningar - extra pensionsinbetalning, en extra semestervecka med mera. Meningen med detta är att ge både dig själv och företaget möjlighet att anpassa reglerna till den egna situationen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera