Facken inom industrin och industriavtalet

Facken inom industrin (FI) är ett förhandlingssamarbete mellan fackförbunden som undertecknat industriavtalet.

I samarbetet ingår bland annat att inför varje avtalsrörelse utarbeta en gemensam avtalspolitisk plattform.

De fem förbunden är:

 • Unionen
 • GS
 • IF Metall
 • Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
 • Sveriges Ingenjörer

Industriavtalet

Industriavtalet är ett samarbetsavtal om industriell utveckling och lönebildning mellan facken inom industrin och arbetsgivarorganisationer inom industrin.

Industriavtalet innehåller parternas gemensamma bedömningar och uppfattningar omkring förutsättningarna för industriell verksamhet i Sverige. Avtalet reglerar hur avtalsförhandlingar ska gå till och har bidragit till stabilitet, ordning och reda samt till reell  löneutveckling . Samordningen gäller såväl för tjänstemän som för arbetare (LO-förbund) på arbetstagarsidan.

Fler ger större styrka

FI ökar den fackliga styrkan genom att agera gemensamt i avtalsrörelsen:

 • FI tar fram en gemensam avtalsplattform
 • Avtalsförslag delges övriga förbund
 • Avvikelser från plattformen delges alla förbund
 • Innan avtal tecknas får alla förbund yttra sig

Syftet med samarbetet är dock inte enbart att agera i avtalsrörelsen utan också att stärka industrisektorn och säkerställa gott och framgångsrikt samarbete mellan avtalsrörelserna:

 • Öka samarbete mellan arbetare och tjänstemän
 • Skapa goda villkor inom industrin
 • Arbeta för branschens utveckling
 • Lönenormerande roll

Det finns sedan 1997 och alltjämt en samsyn mellan parterna på svensk arbetsmarknad om att den internationella konkurrensutsatta sektorn ska vara lönenormerande. I praktiken har denna princip inneburit att det är avtalen inom industrin som blir en norm för hela arbetsmarknaden.

Organisation

FI:s högsta beslutande organ är ett råd bestående av ledande företrädare för varje förbund. I rådet ingår förbundsordföranden/förbundsdirektör och avtalssekreterare /förhandlingschef. Ordförandeskapet i Rådet roterar mellan medlemsförbunden och man sammanträder ungefär en gång i månaden.

Avtalssekreterarna/förhandlingscheferna i förbunden har en gemensam gruppering som kallas för ALI-gruppen (Avtal, Lagstiftningsfrågor, Industriförbunden). ALI-gruppen bereder många frågor inför Rådet och träffas därför något oftare än Rådet. Under en pågående avtalsrörelse träffas man ungefär en gång i veckan, annars något mer sällan.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg